ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.522:631
Сторінка молодого науковця

Формування системи ринку праці в сільському господарстві регіону / Яворська А.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 108

В основу удосконалення та розвитку системи відтворення трудового потенціалу має бути покладено дослідження ринку праці як основної складової соціально-трудових відносин. Актуальність дослідження полягає в сучасних проблемах і перспективах розвитку системи соціально-трудових відносин, пов'язаних зі становленням і взаємодією попиту й пропозиції на регіональному ринку праці Житомирської області, особливо її аграрної сфери. Найбільш значущим завданням залишається розвиток місцевих промислів як альтернативного виду зайнятості на територіях допустимого радіаційного забруднення. Разом із цим ринок праці розглядається як системно-структурована багаторівнева система з інституційними регуляторами і детермінантами впливу на ситуацію зайнятості населення. Обґрунтовано особливості розвитку ринку праці Житомирської області. Здійснено аналіз ринку праці регіону й основної його детермінанти – попиту і пропозиції серед працівників сільського господарства, досліджено динаміку середньомісячної заробітної плати в сільському господарстві. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування дотичній до сільського господарства категорії місцевих промислів – збору лісових ягід, грибів і лікарської сировини. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: ринок праці, попит, пропозиція, сільськогосподарські підприємства, зайнятість

Список використаних джерел

 1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підруч. / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оно-влене. – К.: Знання, 2011. – 390 с.
 2. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: моногр / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2005. – 230 с.
 3. Лібанова Е.М. Ринок праці : навч. посіб. / Е.М. Лібанова. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 226 с.
 4. Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України / С.В. Мельник. К.: Вид-во «Соцін-форм”, 2009. – С. 768.
 5. Петюх В.М. Ринок праці: навч.-метод. посібник / В. М. Петюх. – К.: ВЦ “Академія”, 2000. – 128 с.
 6. Політична економія: підруч. /В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, М.М. Руженський, О.Ф. Іткін; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 488 с.
 7. Ринок праці у 2011-2013 році //Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 8. Роффе А.И. Рынок труда: учебное пособие / А.И. Рофе. – М.: МИК, 2003. – 272 с.
 9. Камінська В.В. Синергетична ідентифікація інтеграції: моногр. /В.В. Камінська; за заг. ред. Ходаківського Є. І. – Житомир, 2012. – 204 с.
 10. Статистичний збірник Житомирщина у цифрах у 2013 році; за ред. Г.А. Пашинської. – Житомир: Головне управління статистики в Житомирській області. – 156 с.
 11. Эренберг Р.Дж. Современная экономика труда: Теория и государственная политика / Р.Дж Эренберг, Р.С. Смит. – М.: изд-во МГУ, 1996. – 800 с.
 12. Яворська А.В Відтворення природно-ресурсного потенціалу лісомисливського комплексу на територіях допустимого радіаційного забруднення / А. В. Яворська // Зб. тез Всеукр. інтернет-конф. молодих вчених і студентів [«Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки»], (Миколаїв, 17-19 квіт.). – Миколаїв: Миколаївський нац. аграр. ун-т, 2014. – С. 70-72.
 13. Ярошенко В. Державні механізми регулювання ринків праці в Україні /В. Ярошенко// Україна: аспекти праці, 2010. – № 8. – С. 30-38.
 14. Domanski H. 1990. Dynamics of the Labor Market Segmentation in Poland: Social Forces, vol. 69, no. 2, pp. 423—438.
 15. Doeringer P. В., Piore M. J. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. New York, Sharpe, 1971. — Second edition. — 1985.
 16. Carnoy M., Castells M., Benner C. 1997. Labor market and employment practices in the of flexibility: a case study of Silicon Valley. International Labor Review, 136 (1), pp. 27—48.
 17. Lehmann H.,O. Kupets and N. Pignatti. 2005. Labor Market Adjustment in Ukraine: An Overview. Background Paper prepared for the World Bank Study on the Ukrainian Labor Market, Bologna and Kiev, mimeo.
Читати статтю: 15_06_108-114.pdf