ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:330.131.5:339.137.2:001.8
Економіка агропромислового виробництва

Стимулювання ефективності та конкурентоспроможності агропромислового виробництва / Мазур Г.Ф. // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 31

Розкрито теоретико-методичні основи, а саме – методологічну конструкцію визначення організаційно-функціональних особливостей стимулювання ефективності й конкурентоспроможності агропромислового виробництва, які випливають з еволюційного контексту розуміння цих явищ, а також глобальних чинників їх позиціонування. Спозиціоновано глобальний контекст науково-практичного означення стимулів, які впорядковують конкурентоспроможність аграрної галузі як особливої сфери ведення бізнесу. Визначено теоретичні засади конкурентоспроможності, а також стимулів, які мають місце і статусно визначають бажання підприємців займатися виробництвом аграрного товару. Сформульовано авторське бачення ринкового контексту стимулювання економічних процесів, ефективності й конкурентоспроможності агропромислового виробництва у ринковому господарському середовищі, що є природно-об’єктивним процесом, який зумовлений ринком як інституційною системою, що здійснює саморегулювання, а також випливає із функцій держави та її інститутів. Визначено структуровані за рольовими характеристиками регуляторні впливи, які у тому чи іншому вигляді є результатом дії об’єктивних ринкових процесів, а також унормованих державою заходів. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: стимули, стимулювання, регулювання, держава, конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс, економічні процеси

Список використаних джерел

 1. Смит А. Теория нравственных чувств /А. Смит – М.: Республика, 1997. – 352 с.
 2. Измалков С. Теория экономических механизмов / С. Измалков, К. Сотен, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 4–26.
 3. Економічна енциклопедія: в 3-х т. [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.] – Т. 2. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 848 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. — Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.
 5. Філософський словник; за ред. В. І. Шинкарука. – [2-ге вид. із доп.]. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
 6. Економіка підприємства: підруч.; за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.
 7. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 рр.) "Шляхи Європейської інтеграції" / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – С. 247.
 8. Борисенко З. М. Основи конкурентної політики : підруч. / З. М. Борисенко. – К.: Таксон, 2004. – С. 42.
 9. Господарський кодекс України : офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2003. – С. 12.
 10. Геєць В. Бажаю подальших успіхів / В. Геєць // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – К., 2004. – С. 326.
 11. Wint A. Competitiveness in small developing economies: insights from the Caribbean. – Canada: University of the West Indies Press, 2003. – 222 c. –   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/PM.qst?a= o&d=104310446.
 12. Porter M. Competition. – USA: Harvard Business School Publishing Cooperation,  2008. – 544 c.
 13. Business Week, March 25, 2005
 14. Brandenburger A.M., Nalebuff B.M. Co-opetition. -N.-Y.: Dоubleday, 2006.
 15. Moore J.F. The Death of Competition. - N.-Y.: Harper Business, 2006.
 16. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів; пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 390 с.
Читати статтю: 15_06_31-36.pdf