ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.564:339.565
Аграрний ринок

Розвиток ринків аграрної продукції / Власов В.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 42

Висловлено припущення, що завершення Дохійського раунду переговорів прийняттям Балійського пакета реформ – це початок четвертої хвилі глобалізації світової торгівлі. Показано динаміку змін вартості аграрної сировини у доларовому еквіваленті на світовому, континентальному та регіональному рівнях. Дослідження розвитку експортного ринку продукції АПК показало, що темпи нарощування обсягів її експорту країнами з перехідною економікою й тими, що розвиваються, майже у чотири рази перевищують відповідний показник розвинутих країн, зумовивши зростання питомої ваги країн першої групи з 29,0 % у 1990 році до 64,0 % у 2011 році. Запропоновано новий термін „агродолар”. Уперше застосоване методичний підхід оцінки співвідношення вартості експортної продукції АПК до вартості сировини на виході з ферми, який дав змогу вичленувати регіони планети, де вартість експорту перевищує вартість сировини. Аналіз причин цього явища показав використання розвинутими країнами технології реекспорту тих товарів, які за природними умовами в них не виробляються, що допомогло, наприклад, країнам регіону Північна Європа за рахунок реекспорту відшкодувати понад 70 % вартості імпорту таких товарів. Табл.: 4. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: експорт, реекспорт, імпорт, міжнародна торгівля, аграрна сировина, «агродолар»

Список використаних джерел

  1. Білорус О.Г. Глобальні трансформації торгівлі: моногр. / О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 228 с.
  2. ВТО внедрит крупномасштабную реформу торговли [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http : //ekonomika.eizvestia.com/jull/487. – Назва з екрана.
  3. Доклад о развитии человека 2005 : Международное сотрудничество на перепутье [пер. с англ.]. – М. : Весь Мир, 2005. – 398 с.
  4. Лук`яненко Д.Г. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір: моногр. / [Лук`яненко Д.Г., Поручник А.М., Колот А.М. та ін.]; за ред. Д.Г. Лук`яненка, А.М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.
  5. Bali Ministerial Declaration and Decisions. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https //wc.9.wto.org/draff – вali – ministerial-declaration. – Назва з екрану.
  6. Ben-David D., Nordstrom H., Winters L.A. Trade, Income Disparity and Poverty: Geneva : WTO, 2000. – 70 p.
  7. Faostat.Value of Agricultural Production
  8. faostat.trade.
Читати статтю: 15_06_42-46.pdf