ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.14:637.12.003.13(477.64)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Яворська Т.І., Загнітко Л.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 53

Розглянуто загальні тенденції виробництва молока у Запорізькій області. Досліджено вплив факторів витрат виробництва та ціни реалізації у формуванні ефективності виробництва молока, здійснено прогнозування виробничої та повної собівартості, ціни реалізації 1 ц молока, проаналізовано показники ефективності виробництва молока в окремих сільськогосподарських підприємствах. Досліджено питому вагу комерційних витрат у формуванні повної собівартості молока. Визначено необхідність пошуку ефективних каналів збуту, поліпшення організації виробничого процесу, скорочення внутрішньогосподарських витрат, проведення змін у державному регулюванні виробництва молока. Доведено, що підвищення ефективності виробництва молока в області можна досягти, використовуючи резерви виробництва, пов’язані з оновленням матеріально-технічної бази, розширенням площі сінокосів і пасовищ, підвищенням професійної компетенції керівників та їх вміння працювати в умовах ринку. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: молоко, молочне скотарство, ефективність виробництва, витрати виробництва, ціна реалізації, повна собівартість

Список використаних джерел

 1. Безсмертна О. В. Вплив рівня концентрації та спеціалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Безсмертна // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 23-27.
 2. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: моногр. / [Саблук П. Т., Бойко В. І., Мостенська Т. Л., Коржинський М. П. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука і В. І. Бойка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 340 с.
 3. Збарський В. К. Перспективи відродження молочного скотарства на Черкащині / В. К. Збарський // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 13-18.
 4. Козак Л. В. Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світових ринках зернової продукції / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 48-55.
 5. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5-11.
 6. Месель-Веселяк В. Я. Форми господарювання у сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С.13-25.
 7. Назаренко А. Коров’яче молоко – продукт не з дешевих / А. Назаренко // Пропозиція. – 2011. – № 4. – С. 24-26.
 8. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору у зв’язку з підписанням Україною економічної час-тини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / [Пугачов М. І., Власов В. І., Духницький Б. В., Кривенко Н. В. та ін.] ; за ред. М. І. Пугачова. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – 44 с.
 9. Сільське господарство Запорізької області за 1995?2013 роки: Стат. збірник / Державна служба статистики України, Головне управління статистики у Запорізькій області; за редакцією В.П. Головешка. – Запоріжжя: Головне управління статистики у Запорізькій області, 2014. – 218 с.
 10. Тваринництво Запорізької області: Стат. збірник / Державна служба статистики України, Головне управління статистики у Запорізькій області; за ред. В.П. Головешка. – Запоріжжя: Головне управління статистики у Запорізькій області, 2014. – 110 с.
 11. Шпичак О.М. Поточна кон'юнктура і прогноз ринків с.-г продукції та продовольства в Україні на 2012/2013 маркетинговий рік / [Шпичак О.М., Воскобійник Ю.П., Боднар О.В. та ін.]; за ред. О.М. Шпичака, Ю.П. Воскобійника. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 336 с.
 12. Вreeding milk recording productivity fertility. Israel Holstein herdbook – Israel Cattle breeders association, 2001 – 120 p.
 13. Economic Integration: Towards a North America – EU Transatlantic Free Trade Zone [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. globalresearch. ca/economic-inteqration-towards-a-north-america-eu-transatlantic- free –trade-zone/5328543.
 14. Food and agricultural commodities production [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx//
Читати статтю: 15_06_53-59.pdf