ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 303.522.3; 338.43
Зовнішньоекономічні відносини

Типологія Спільної аграрної політики ЄС як передумова адаптації аграрного сектору України до євроінтеграційних процесів / Тивончук С.В., Тивончук Я.О., Павлоцька Т.П. // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 77

Досліджено типологію Спільної аграрної політики ЄС з розкриттям основних засад концепції та цілей САП ЄС і поетапного економічного аналізу інструментів САП ЄС, що визначають та спрямовуються на стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції на основі регулювання цін, підтримку зовнішньої торгівлі, збереження навколишнього середовища, розвиток сільських територій і загалом ефективне функціонування галузей аграрного сектору. Виявлено особливості поступового еволюційного процесу політики підтримки цін, обсягів виробництва та відображено нові підходи щодо регулювання ринку й підтримки сільського розвитку, а також систему змін адміністрування аграрної політики ЄС на 2014 – 2020 роки. Обгрунтовано, що ключовим напрямом адаптації розвитку аграрного сектору України в євроінтеграційний простір є реалізація концепції багатофункціональності сільського господарства, відповідно до якої першочергового значення набувають стратегічні пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору на інноваційних засадах; цілеспрямованої державної політики ефективної реалізації економічних, соціальних і екологічних інтересів суспільства; диференціації державної політики щодо великих, середніх та малих господарств. Очевидним є необхідність забезпечення гармонізації діючих національних стандартів сільськогосподарської продукції до європейських і світових, виробництва високої якості й безпечності продукції. Табл.: 1. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: інновація, інструменти, концепція, ринок, Спільна аграрна політика ЄС, стандарти, типологія

Список використаних джерел

 1. Власов В.І. Проблеми вступу України до Європейського Союзу / В.І. Власов, Р.П. Саблук // Економіка АПК. – 2005. – №2. – С. 132­-137.
 2. Горська О.В. Проблеми України в контексті європейської інтеграції / О.В. Горська // Економіка АПК. – 2003. – №1. – С. 132­-135.
 3. Кваша С. М. Європейський напрямок – в цифрах і фактах / С.М. Кваша [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/.../2326-2014-08-1...
 4. Липчук В. Перспективи і проблеми інтеграції України в Європейський Союз // Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: моногр. / В. Липчук, Г. Черевко, Г. Іваницька; за заг. ред. Д.Г. Лук'яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 239­251.
 5. Мехметі І. Механізми підтримка аграрного сектору в ЄС / І. Мехметі // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 1(36).– С. 173–180.
 6. Пошкус Б.И. Что нового в системе поддержки сельского хозяйства в странах Европейского Союза / Б.И. Пошкус // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.viapi.ru/publication/e-biblio/detail.php?
 7. Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України / О.Л. Попова // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 89.
 8. Юркенайте Н. Реформа Единой аграрной политики Европейского Союза на период после 2013 года / Н. Юркенайте // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – №3. – С. 26-30.
 9. Public Goods Emerging as a Central Rationale for Future CAP Support // [Electronic resource] / Institute for European Enviromental Policy // Policy Briefing, 2010.– Mode of access: http://cap2020.ieep.eu/assets/2010/9/9/Public_Goods_Policy_Briefing.pdf.
 10. European Commission.Agriculture and Rural Development. 2012. «CAP post-2013: Graphs and figures» / : FAOSTAT, 2012; WDI, 2012http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/.
 11. Zahrnt V. 2011. «Financing the Common Agricultural Policy: Which member states pay for the waste of public money?». ECLIPE Working Paper / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.reformthecap. eu/sites/default/files/CAP%20net%20 payers%20ECIPE.pdf.
 12. Электронный ресурс. – Режим доступа: http:// FAOSTAT, 2012; WDI, 2012.
 13. Електронний ресурс: http://www.newsru.ua/finance/10jun2009/bird.
Читати статтю: 15_06_77-84.pdf