ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.5:339.3:338.48
Наукова дискусія

Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання / Шпичак О.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 85

Проаналізовано цінові невідповідності у продовольчих ланцюгах на прикладі хліба та соняшникової олії за умов низьких і високих темпів інфляції, девальвації національної валюти. Виявлено, що темпи зростання цін у роздрібній торгівлі є значно вищими при відповідному зростанні цін на сільськогосподарську сировину, ніж темпи їх зниження при обвалі цін у сільському господарстві. Встановлено, що роздрібна торгівля не повертається до вихідних цін на свої товари, які були до подорожчання сировини. Досліджено купівельну спроможність населення України порівняно з іншими країнами й у період стрімкої девальвації національної валюти. Виявлено, що ціни на продовольство в доларовому еквіваленті знизилися у 2-3 рази, проте темпи зниження заробітної плати є значно вищі, що ускладнює економічну доступність продовольчих товарів. За цих умов при значному зростанні витрат на комунальні послуги та ліки можливе протиріччя сутності поняття економічної достатності як індикатора продовольчої безпеки держави. Доводиться необхідність введення відповідної адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення забезпеченням соціально значимими продуктами харчування. Досліджено особливості функціонування сільськогосподарських товаровиробників в умовах інфляційних процесів. Виявлено, що при значній інфляції складається хибне враження про високу дохідність сільського господарства, особливо галузі рослинництва. Запропоновано методичний підхід щодо визначення ефективності сільськогосподарського виробництва за умов гіперінфляції. Обґрунтовано, що за таких умов надзвичайно важливим є створення на прикладі Австрії Міжгалузевих узгоджувальних комісій цін, витрат і доходів, які мають функціонувати не тільки у продуктових ланцюгах, але й у інших галузях національного господарства. Запропоновано положення щодо функціонування таких комісій, яке було схвалене на урядовому рівні. Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: ціна, продовольчий ланцюг, витрати, купівельна спроможність, заробітна плата, продовольча безпека, міжгалузева узгоджувальна комісія, дохідність, гіперінфляція, курс національної валюти

Список використаних джерел

 1. Лукінов І. І. Вибрані праці. У двох книгах. – Кн. 2. / І. І. Лукинов – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 794 с.
 2. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.]; за ред. Б.Й. Пасхавера. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009. – 432 с.
 3. Ушачев И.Г. Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России / И. Ушачев. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008. – 124 с.
 4. Шпичак О.М. Економічні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств зі сферою заготівель і переробки технічних культур / О. М. Шпичак - К.: Урожай, 1987. – 152 с.
 5. Gereffi G. Global value chains and emerging economies / G.Gereffi // Duke Journal of Comparative & International Law. – 2014. – vol.24. – p. 433-458
 6. Kaplinsky R. Value chain analysis, a handbook for value chain research / R. Kaplinsky // The Journal of Development Studies. – 2000. – vol. 37. – p. 117-146
 7. Taylor D. Value chain analysis: an approach to supply chain improvement in agri-food chains / D.Taylor // International Journal of Physical Distribution & logistics Management. – 2005. – vol. 35. – №10. – p. 744-761
 8. Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках [Електронний ресурс] / .– К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2015.– 86 с. – Режим доступу: http://www.uapp.kiev.ua/?m=152
 9. Куюн С. НБУ проти нафти, або чому дорожчає бензин / C. Куюн // Дзеркало тижня. – №2. –2015 – 24 січ.
 10. Сколотяний Ю. Гривня: хто винен і що робити? Консиліум / Ю. Сколотяний, В. Пасочник // Дзеркало тижня. – №7. – 2015. – 28 лют.
 11. Концепція ціноутворення на продукцію АПК в перехідний період до ринкової економіки: (Проект) / Шпичак О.М., Саблук П.Т., Ситник В.П., Протасов В.Ю., Зимовець В.Н., Ніколаєва З.П., Ситих В.В., Маслюков Є.О., Худолій Л.М., Москаленко В.О., Ярославська Т.В.; УААН. ІАЕ. – К., 1993. – 24 с.
 12. Методологія та методика формування і функціонування цінового механізму АПК в перехідний період до ринкової економіки / Шпичак О.М., Саблук П.Т., Ситник В.П., Протасов В.Ю., Зимовець В.Н., Ніколаєва З.П., Ситих В.В., Маслюков Є.О., Ярославська Т.В., Худолій Л.М., Бойко Р.Л., Білаш В.П., Орел Є.М.; УААН. ІАЕ. – К., 1993. – 64 с.
 13. Методичні рекомендації оперативного визначення витрат виробництва та формування цін на сільськогосподарську продукцію / Шпичак О.М., Саблук П.Т., Протасов В.Ю., Ніколаєва З.П., Ярославська Т.В. та ін.; УААН. ІАЕ. – К., 1994. – 42 с.
 14. Методичні рекомендації оперативного визначення витрат виробництва та формування цін на продукцію сільського господарства і переробної промисловості в умовах інфляції // [Шпичак О.М., Маслюков Є.О., Протасов В.Ю. та ін.]; УААН. Ін-т аграр. економіки. – К., 1995. – 58 с.
 15. Методичні рекомендації оперативного визначення витрат виробництва продукції сільського господарства в умовах інфляції / [Шпичак О.М., Маслюков Є.О., Зимовець В.Н. та ін.] – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: УААН. ІАЕ, 1997. – 28 с.
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 „Вплив інфляції” : наказ Міністерства фінансів України від 28 лют. 2002 р., № 147 // Офіц. вісн. – 2002. – 8 квіт. – №12. – С. 180.
 17. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків / [Шпичак О.М., Саблук П.Т., Николаева З.П. та ін.]; за ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 585 с.
Читати статтю: 15_06_85-95.pdf