ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.174.003.1
Економіка агропромислового виробництва

Еколого-економічні аспекти використання засобів хімізації в сільському господарстві / Корчинська О.А., Корчинська С.Г. // Економіка АПК. - 2015. - № 7 - С. 46

Проаналізовано сучасний стан застосування засобів хімізації в сільському господарстві України, розраховано баланс основних поживних речовин у землеробстві, розглянуто динаміку цін на мінеральні добрива і запропоновано шляхи підвищення економічної ефективності їх застосування, серед яких головними є зниження собівартості добрив. Особливу увагу приділено вапнуванню ґрунтів. На прикладі Житомирської області обґрунтовано економічну доцільність застосування місцевих карбонатних порід. Дослідження показують, що рентабельність їх застосування в 2-2,5 раза вища, ніж промислових. Перспективним шляхом розв’язання цієї проблеми є створення на базі розвитку цехів по їх добуванню й переробці безприбуткових обслуговуючих кооперативів. Табл.: 7. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: мінеральні добрива, хімічні меліоранти, засоби захисту рослин, економічна ефективність, баланс поживних речовин, збереження родючості ґрунтів

Список використаних джерел

 1. Кулаковская Т.Н. Применение удобрений / Т.Н. Кулаковская. - Минск: Урожай, 1970.-216 с.
 2. Мосіюк П.О. Добрива і економіка сільськогосподарського виробництва / П.О. Мосіюк. - К.: Урожай, 1974. - 272 с.
 3. Борщевський П.П. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону / П.П. Борщевський, М.О.Чернюк, П.І.Коренюк та ін. - К.: Аграрна наука, 1998. - 240 с.
 4. Стан родючості грунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства; за ред. акад. УААН В.В. Медведєва, д-ра с.-г. наук М.В. Лісового. - Х. : “Штрих”, 2001. - 100 с.
 5. Горлачук В.В. Землекористування на межі тисячоліть: моногр. / В.В. Горлачук. - Львів: НВФ “Українські технології”, 2001. - 130 с.
 6. Мазур Г.А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів / Г.А. Мазур: за наук.ред. В.Ф. Сайка. - К.: Аграрна наука, 2008.- 306 с.
 7. Сайко В.Ф. Вибрані наукові праці / В.Ф. Сайко. - К.: Аграрна наука, 2011. - 444 с.
 8. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2012. - 258 с.
 9. Сільське господарство України за 2011 рік: стат. збірник /Державна служба статистики України. - К.: Консультант, 2012. - 386 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua.
 10. Структура, динаміка та розподіл земельного фонду України (за станом на 01.01.2012 р.) / Державне агентство земельних ресурсів України. - К. : 2012. - 110 с.
 11. Millar C. E. Soil Fertility/Millar C.E. - New York: John Wiley, 1955. - 436 p.
 12. Zhou Wei. Agriculture Research. / Zhou Wei. Li Jiyuan. E.-1998: 1:77.
 13. Wortmann C. Management Strategies to Reduce the Rate of Soil Acidification / Wortmann C., M. Mamo, and C. Shapiro. - 2009. NebGuide G 1503. University of Nebraska Extension, Lincoln, N.E.
Читати статтю: 7.pdf