ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.431:001.8:340.11
Аграрна політика і реформування

Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження / Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 7 - С. 5

Здійснене теоретико-методологічне обґрунтування стратегії трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, схваленої Верховною Радою України, знайшло відображення в законах України і Указах Президента України та реалізовано в практиці сільськогосподарського виробництва. Зокрема, розроблено наукові та практичні засади роздержавлення і приватизації земель, майна колгоспів і радгоспів і на цій основі створено різні форми господарювання. У результаті колгоспи і радгоспи реорганізовано в сільськогосподарські формування ринкового типу, набули розвитку фермерські та особисті селянські господарства, запроваджено в господарську та економічну практику оренду земельних ділянок, земельних і майнових паїв. У сукупності це забезпечило позитивні зміни в галузі. У 2014 р. обсяг валової продукції збільшився проти 1999 р. у 1,8 раза, валовий збір зерна досяг 64 млн т, тоді як до реформування найвищий врожай становив 50,1 млн т у 1990 р. Продуктивність праці в сільгосподарських підприємствах у 2013 р. зросла в 7,4 раза проти 2000 р. і в 4,7 раза - проти 1991 р. Галузь стала стабільно прибутковою, перетворилася із дотаційної у бюджетоформуючу. Селяни одержали нове постійне джерело доходів від передачі в оренду власних сільськогосподарських земель. Їм було виплачено у 2013 р. 9,8 млрд грн орендної плати. Випереджаючими темпами зростає заробітна плата працівників галузі, скорочується розрив між її рівнем у сільському господарстві та промисловості. Табл.: 7. Рис.: 3. Бібліогр.: 136.
Ключові слова: трансформація, форми господарювання, реорганізація, ефективність, собівартість, прибуток, рентабельність, норма прибутку

Список використаних джерел

 1. Шлях до ринку : проект концепції переходу АПК республіки до ринкової економіки / П. Т. Саблук та ін. // Сільські вісті. – 1990. – 4 верес.
 2. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою УРСР; 16.07.1990 № 55-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55-12
 3. Закон Української РСР „Про економічну самостійність Української РСР”, прийнятий Верховною Радою УРСР; 03.08.1990 № 142-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/142-12.
 4. „Концепція переходу України до ринкової економіки”, прийнята Верховною Радою України 01.11.1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001460-90
 5. Юрчишин В.В. До питання про багатоукладність сільського господарства / В .В. Юрчишин // Економіка Рад. України. – 1990. - № 11. – С. 49-54.
 6. Земельні відносини на селі / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Сільські вісті. – 12 жовт. 1990. – №235.
 7. Постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу” (18.12.1990 р. № 563-XII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-12.
 8. Земельний кодекс України (18.12.1990 р. № 561-XII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561-12.
 9. Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду;, 31.10.1991 № 1767-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1767-12.
 10. Саблук П.Т. Научное обеспечение перехода агропромышленного комплекса Украинской ССР к рынку / П. Т. Саблук // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1991. – № 9. – С. 2-6.
 11. Малік М.Й. Приватизація на основі співвласності / М. Й. Малік, Е. Лясковець, М. Шелудько // Тваринництво України. – 1991. – №10. – C. 28.
 12. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" (20.12.1991 р. № 2009-XII) . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-12.
 13. Закон України “Про форми власності на землю” (30.01.1992 р. № 2073-XII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2073-12.
 14. Малік М.Й. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / М. Й. Малік // Економіка і організація сільського господарства: Респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1991. – Вип. 89: Освоєння оренди і орендних відносин у сільському господарстві. – С. 7–12.
 15. Гайдуцький П.І. Приватизація власності. Акціонерні і пайові відносини / П. І. Гайдуцький, О.Є. Подолєва. – К.: В-во УСГА, 1991 р. – 54 с.
 16. Гайдуцкий П.И. Хозрасчетный механизм межотраслевых связей в АПК / П. І. Гайдуцький. – К.: В-во УСГА, 1991 р. – 196 с.
 17. Гайдуцький П.І. Орендні відносини / П. І. Гайдуцький, В. К. Симоненко. – К: Вища школа, 1991 р. – 207 с.
 18. Методичні рекомендації по приватизації власності колгоспів на пайовій основі / П. І. Гайдуцький, О. М. Онищенко, В. В. Юрчишин, М. Я. Дем'яненко [та ін.]. – К.: Держагропром УРСР, УкрНДІЕАПВ ім. О. Г. Шліхтера, 1991 р. – 27 с.
 19. Месель-Веселяк В.Я. Развитие форм хозяйствования в аграрном секторе Украинской ССР / В. Я. Месель-Веселяк // Проблемы экономики труда и социального развития села : материалы Всесоюз. координац. науч.-метод. совещ. – К., 1991. – С. 60-65.
 20. Mesel-Veseljak W. Polityka rolnicza przy prze jsciu do gospodarki rynkowej Ukrainy / W. Mesel-Veseljak // Polityka rolna w okresie przejsciowym do gospodarki rynkowej – doswiadczenia polski : referaty z seminarium, Warszawa, 27−29 maja 1991 r. – Warszawa, 1992. – S. 269−274.
 21. Саблук П.Т. Шляхи виходу агропромислового комплексу України із кризового стану / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк // Вісник аграрної науки. – 1992. – №1. – С. 10-14.
 22. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, (14.02.1992 № 2114-XII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.
 23. Саблук П. Т. , Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Земля для фермера / П. Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Сільські вісті. – 6 берез. 1992. – № 8.
 24. Закон України „Про приватизацію майна державних підприємств” (4.03.1992 р. № 2163-XII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-12.
 25. Земельний кодекс України (13.03.1992 р. №2196-XII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/561-12.
 26. Постанова Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі” (13.03.1992 р. № 2200-XII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2200-12.
 27. Закон України “Про плату за землю” (3.07.1992 р. № 2535-ХІІ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2535-12.
 28. Саблук П.Т. Складна дорога у фермерство / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, О. О. Бугуцький // Сільські вісті. – 1992. – 20 жовтня.
 29. Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” (26.12.1992 р. № 15-92). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-92.
 30. Реорганізація колгоспно-радгоспної системи сільськогосподарського виробництва при переході до ринку (методичні рекомендації) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, А. М. Стельмащук [та ін.]; ІАЕ ім. Шліхтера УААН, Тернопільський філіал інституту землеробства і тваринництва західного регіону. – Тернопіль, 1992. – 33 с.
 31. Рекомендації по організації селянських (фермерських) господарств в Україні (у 2-х частинах) / Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Гайдуцький П. І. [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ УААН, 1993. – 484 с.
 32. Месель-Веселяк В.Я. Відносини власності на землю / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров, І. А. Розумний // Власність у сільському господарстві ; за ред. В.В. Юрчишина і П.Т. Саблука. – К., 1993. – 352 с. – С. 241 – 260.
 33. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток форм господарювання : моногр. [Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М.]; за ред. П.Т. Саблука і В.Я. Месель-Веселяка. – К., 1993. – 376 с.
 34. Лукінов І І. Продуктивні сили села – основа його відродження і прогресу / І.І. Лукінов// Економіка України. – 1993. – №3.
 35. Nikolay Fedorov. Some Problems of the Land Reform in Ukraine // The New Role of the State in the Development of Agriculture in Central and East European Countries: Report on the results of a conference held in Sofia from the 4th to the 9th June 1993 / N. Fedorov. – Sofia, 1993. – S. 113-114.
 36. Nikolay Fedorov, Nikolay Snopok . Problems of Land Relations Reforming in the Ukraine / N. Fedorov, N. Snopok // Abstracts of reports and speeches of participants of International Symposium of Agriculture Economics Educational and Research Agenda for Nations in Transition. – Kiev, Ukraine. – October, 11-16. – 1993. – S. 33-35.
 37. Mesel-Veselyak V. Farming development in Ukraine / V. Mesel-Veselyak // Agricultural Economics Educational and Research Agenda for Nations in Transition : аbstracts of reports and speaches of participants of International Symposium of Agricultural Economists, Kiev (Ukraine), October, 11–16, 1993. – K. : IAE UAAS, 1993. – P. 47–49.
 38. Лупенко Ю.О. Формування акціонерних структур в АПК / Ю. О. Лупенко // Економіка України – 1993. – № 11. – С. 54-59.
 39. Постанова Верховної Ради України “Про доповідь Президента України "Про основні засади економічної та соціальної політики”, (Розділ 5 “Аграрна політика”) 19 жовтня 1994 року № 216/94-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
 40. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” (10.11.1994 р. № 666/94). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/793-94.
 41. Месель-Веселяк В Я. Про відповідність положень, викладених в Указі Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва чинному земельному законодавству/ В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Наш Час, 02.12.1994 року.
 42. Саблук П.Т. Магістральні напрями аграрної реформи / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 1995. – № 1. – С. 8–14.
 43. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь: Наук. вид. / [Месель-Веселяк В. Я. , Федоров М. М. ]; за ред. В. Я., Месель-Веселяка М. М. Федорова– К. : ІАЕ, 1995. – 6 с.
 44. Месель-Веселяк В.Я. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 1995. – № 2. – С. 11-16.
 45. Постанова Кабінету Міністрів України „Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” (23.03.1995 р. № 213). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213-95-п.
 46. Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” (8.08.1995 р. № 720/95). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95.
 47. Prof. Victor Ya. Mesel-Veselyak, Fedorov Mykola Mykolayovych. Ukrainian Land for Investors // Ukrainian Investment Magazine. – 1995. – № 9. – S. 9-10.
 48. Гладій М.В. Соціально-економічні аспекти аграрної реформи на Львівщині / М. В. Гладій// Економіка АПК. – 1995. – № 9. – С. 69 – 74.
 49. Fedorov M. M. Some Problems of the Land Reform in Ukraine / M. M. Fedorov // The New Role of the Development of Agriculture in Central and East European Countries. Prague, 1995. - 147 s. – S. 18, 113 – 114.
 50. Реформування земельних відносин, форм власності і господарювання (методичні положення) / Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М.; УААН, ІАЕ. – К., 1995. – 43 с.
 51. Месель-Веселяк В. Я. Земельна реформа – основа структурних перетворень в аграрній сфері України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 1996. – № 5 – С. 10-17.
 52. Гладій М. В. Особливості аграрної реформи у Львівській області / М. В. Гладій / Економіка України. – 1996. – № 5. – С. 34-43.
 53. Месель-Веселяк В. Я. Удосконалення відносин власності – основа аграрних перетворень / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 1996. – № 6 – С. 3-13.
 54. Малік М. Й. Особливості реформування с.-г. виробництва / М. Й. Малік, В.А. Юдіна // Економіка АПК. – 1996. – № 8. – С.23–28.
 55. Закон України «Про плату за землю» 19.09.1996 р. № 378/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/378/96-вр.
 56. Лукінов І.І. Агропромислова політика у макроструктурних пріоритетах / І.І. Лукінов // Економіка України. – 1996. – № 10. – С. 4-18.
 57. Месель-Веселяк В.Я. Методологічні принципи і методика грошової оцінки сільськогосподарських земель / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Сучасна аграрна політика України: Проблеми становлення ; за ред. П. Т. Саблука, В. В. Юрчишина. – К. : ІАЕ, 1996. – 663 с. – Розд. 8 : Земельні відносини, гл. 8.4. – С. 236–243.
 58. Месель-Веселяк В.Я. Форми господарювання і розвиток земельних відносин в сільськогосподарському виробництві України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 1996. – № 12 – С. 12-19.
 59. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Малік М. Й., Лупенко Ю. О., Гладій М. В.; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ, 1997. – 648 с.
 60. Указ Президента України “Про оренду землі” (23.04. 1997 р. № 367/97). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367/97.
 61. Месель-Веселяк В.Я. Приватизація і розвиток форм господарювання в АПК / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 1997. – № 10. – С. 3-7.
 62. Федоров М. М. Трансформація земельних відносин в аграрній сфері. / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 1998. - №4. – С.12-17.
 63. Закон України “Про оренду землі” (6.10.1998 р. № 161-XIV). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/161-14.
 64. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” (17.12. 1998 р., № 320-ХIV). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-14.
 65. Месель-Веселяк В.Я. Напрями реформування агропромислового виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С. 36-40.
 66. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні засади реформування агропромислового виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Агроінком. – 1999. – № 1-2. – С. 24-29.
 67. Федоров М. М. Земельна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи / М. М. Федоров // Економічний часопис. – 1999. – № 6. – С. 22 – 26.
 68. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного виробництва / В. Я. Месель-Веселяк. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 272 с.
 69. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва (посібник у питаннях та відповідях) [Саблук П. Т., Малік М. Й. та ін.]. – К.: ІАЕ, 1999. – 530 с.
 70. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” (3.12.1999 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1529/99
 71. Месель-Веселяк В.Я. Вирівнювання економічних умов господарювання на землях різної якості / В. Я. Месель-Веселяк // Реформування аграрного виробництва. К.: ІАЕ, 1999. – 272 с. С. 186-190.
 72. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. – 2-ге доп. вид. / Гайдуцький П. І., Саблук П. Т., Гладій М. В., Кириленко І. Г., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Малік М. Й., Даниленко А. С., Лузан Ю. Я., Лупенко Ю. О.; за ред. П. Т.Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ, 2000. – 660 с.
 73. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (від 01.06.2000 № 1777-III). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1777-14
 74. Гайдуцький П. І. Розвиток багатоукладного господарювання та конкурентоспроможного агропромислового виробництва / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 19 - 23.
 75. Земельний кодекс України (25.10.2001 р. №2768-3). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12
 76. Лузан Ю.Я. Реформування аграрного сектора України : стан і перспективи / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2002. – № 4.– С.3 – 8
 77. Гайдуцький П. І. Аграрний ринок: уроки і завдання / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 3 – 9.
 78. Месель-Веселяк В.Я. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 10-16.
 79. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів / Нормативно-правові акти з питань земельних відносин [Даниленко А. С., Губарев В. С., Жмуцький В. В., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Білик Ю. Д. та ін.]. – К.: Урожай, 2003. – 412 с.
 80. Федоров М. М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С.25-31.
 81. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-правове забезпечення реформування земельних відносин в аграрній сфері (підсумки і проблеми) / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Землевпорядний вісник. – 2003. – № 3. – С. 24-30.
 82. Закон України “Про особисте селянське господарство” (15.05. 2003 р. № 742-IV). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15
 83. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа: міфи й істина. / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 3 – 9.
 84. Кучма Л. Д. Своїм шляхом: Роздуми про економічні реформи в Україні. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 384 с. – С. 173.
 85. Федоров М. М. Об’єктивна необхідність і основні методичні принципи удосконалення методики економічної оцінки земель / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2004. –№5. – С.3-11.
 86. Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України” (від 24.06.2004, № 49, ст. 527). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
 87. Месель-Веселяк В. Я. Напрями розвитку галузей тваринництва та їх державна підтримка / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 3-8.
 88. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 18-24.
 89. Кириленко І. Г.Актуальні проблеми розвитку аграрного ринку в Україні в контексті формування балансів продовольчих ресурсів / І. Г.Кириленко // Економіка АПК. – 2004.– №12 – С. 16-23.
 90. Аграрна реформа в Україні / Гайдуцький П. І., Саблук П. Т., Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Малік М. Й.; за ред. П.І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
 91. Лупенко Ю. О. Потенціал акціонерного сектору агропромислового комплексу / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 21-25.
 92. Месель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного сектора України: здобутки і проблеми / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 3-8.
 93. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 17-26.
 94. Лупенко Ю. О. Сучасні тенденції доходів сільського населення / Ю. О. Лупенко // Фінанси України – 2006. – № 5. – С. 32-38.
 95. Третяк А.М. Концепція державної програми вдосконалення земельних відносин в Україні на 2007-2015 рр. / А. М. Третяк, Л. Я. Новаковський, Ю. О. Лупенко, М. М. Федоров // Вісник аграрної науки. - 2006. - № 9. - С. 5-7.
 96. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (результати, проблеми) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 34-41.
 97. Месель-Веселяк В.Я. Методичні рекомендації щодо формування регіональних виробництв у м'ясопродуктовому підкомплексі / В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Мазуренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 71 с.
 98. Месель-Веселяк В.Я. Фінансування виробництва в сільськогосподарських формуваннях / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 18-23.
 99. Лупенко Ю.О. Системні трансформації аграрного сектору економіки / Ю. О. .Лупенко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 49-51.
 100. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 8-14.
 101. Лукінов І.І. Агропромислова політика у макроструктурних пріоритетах / І. І. Лукінов. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. – 816 с. – (Вибрані праці: у 2-х кн. – Кн. 1), С. 247-296, С. 256.
 102. Лукінов І. І. Продуктивність сили села – основа його відродження і прогресу / І. І. Лукінов. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. – 794 с. – (Вибрані праці: у 2-х кн. – Кн. 2), С. 640.
 103. Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Ціноуворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика): у 2-х т. [Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Воскобійник Ю. П., Мазуренко О. В.]; за ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. Зубця, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – 698 с.
 104. Концептуальні напрями стратегії розвитку агропромислового комплексу та сільських територій України на період до 2020 року / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. Я. Дем’яненко [та ін.] ; УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – 48 с.
 105. Месель-Веселяк В. Я. Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 13-20.
 106. Дохідність і розширене відтворення в агропромисловому виробництві / В. Я. Месель-Веселяк. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – С. 58–66.
 107. Месель-Веселяк В.Я. Ефективність енергетичного самозабезпечення сільського господарства / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 10-14.
 108. Федоров М. М. Трансформації земельних відносин до ринкових умов / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 4-18.
 109. Месель-Веселяк В.Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 7–14.
 110. Федоров М. М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 3-10.
 111. Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК.–2009. – №12 – С. 3 –14.
 112. Даниленко А. С. Державна підтримка аграрного сектору економіки в контексті формування передумов для сталого економічного розвитку / А. С. Даниленко // Вісн. Білоцерк. держ. аграр. ун-ту. – 2009. – Вип. 63. – С. 3–8.
 113. Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві : доп. на Дванадцятих річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 25–26 лют. 2010 р. / В. Я. Месель-Веселяк. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2010. – 57 с.
 114. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного сектора України (здобутки, проблеми, вирішення) / В. Я. Месель-Веселяк // Вісн. екон. науки. – 2010. – № 2 (18). – С. 205–212.
 115. Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 3–18.
 116. Месель-Веселяк В. Я. Про вдосконалення міжгалузевих економічних відносин в економіці / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 8–16.
 117. Месель-Веселяк В.Я. Формування самозабезпечуючих енергетичних систем у сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 31-37.
 118. Малік М. Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 103–108.
 119. Федоров М.М. Розвиток орендних земельних відносин у новостворених агроформуваннях / М. М. Федоров // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. – Харків, ХНТУСГ, 2010. – С. 89-97.
 120. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) : моногр. / [Присяжнюк М. В., Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Грищенко О.Ю., Мазуренко О.В., Ходаківська О. В., Корчинська С. Г. та ін.] ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 1008 с.
 121. Месель-Веселяк В.Я. Економічні передумови забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 9-16.
 122. Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України : (проект) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. Я. Дем’яненко [та ін.] // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 3–6.
 123. Месель-Веселяк В.Я. Прогноз урожайності і валових зборів сільськогосподарських культур в Україні на 2011 рік / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 26-33.
 124. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 42-55.
 125. Месель-Веселяк В. Я. Ціновий механізм забезпечення зростання виробництва зерна в Україні (удосконалення науково-методичних підходів) / В. Я. Месель-Веселяк, О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 48-52.
 126. Саблук П.Т. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 3-9.
 127. Реформування і трансформаційні зміни в аграрному секторі економіки України / В. Я. Месель-Веселяк // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері : матер. міжрегіон. зборів учасників Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, Луганськ, 30 берез. 2011 р. – Луганськ : Янтар, 2011. – С. 14–34.
 128. Федоров М. М. Інституціональні засади трансформації земельних відносин в аграрній сфері / М. М. Федоров // Інституціональні засади трансформації земельних відносин в аграрній сфері: матер. міжрегіон. зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 30 берез. 2011 р. у м. Луганську. – Луганськ : «Янтар», 2011.– С. 55-67.
 129. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк, В. С. Паштецький // Економіка АПК. – 2011. – №12. – С.3-9.
 130. Месель-Веселяк В.Я. Трансформаційні зміни в сільському господарстві України та Автономної Республіки Крим / В. Я. Месель-Веселяк, В. С. Паштецький, О.Ю. Грищенко, А.В. Паштецький, О.В. Мазуренко. – Сімферополь, 2011. – 120 с.
 131. Месель-Веселяк В.Я. Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 13-23.
 132. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Лупенко Ю. О. , Месель-Веселяк В. Я. , Малік М. Й. , Федоров М. М. [та ін.] ; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 180 с.
 133. Месель-Веселяк В.Я. Забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Сер. «Екон. науки». – Луганськ, 2012. – № 35.
 134. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 10 – 14.
 135. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 3-8.
 136. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38.
Читати статтю: 3.pdf