ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 3.334
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб / Кальна-Дубінюк Т.П., Бесчастна М.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 7 - С. 71

Розглянуто теоретико-методичні основи, основні функції та принципи соціального партнерства, ознаки «третього» сектору з метою визначення некомерційного сектору в сільському господарстві. Визначено учасників соціального партнерства в сільській місцевості, якими є органи державної влади в особі органів місцевого самоврядування, бізнесові структури, громадські об’єднання, наведено основні характеристики їхньої взаємодії. Розкрито поняття соціального консалтингу як послуги, що надається юридичним або фізичним особам, метою якої є організація консультування на основі моделі соціального партнерства, систематизовано основні види консалтингових послуг у сфері соціального консалтингу. Соціальноспрямовані дорадчі послуги визначено як такі, що надаються суб’єктам господарювання, які ведуть діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів, побудовано модель соціального партнерства в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: соціальне партнерство, моделі, учасники, соціальний консалтинг, дорадчі служби, дорадчі послуги, соціально спрямовані дорадчі послуги

Список використаних джерел

 1. Алексейчук В.В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності поняття соціального партнерства / В.В. Алексейчук // Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2009. - № 1. - С. 10-13. - (Серія: Державне управління).
 2. Балабанова Н.В. Соціальний діалог. Соціальне партнерство. Соціальна держава / Н.В. Балабанова, В.І. Жуков, В.Є. Пилипенко. - К.: Академія праці та соціальних відносин, 2002. - 190 с.
 3. Головатий М.Ф. Соціологія молоді / М.Ф. Головатий. - К., 2006. - С. 43.
 4. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист. навч. посіб. / Е. Лібанова, О. Палій. - К.: «Основи», 2004. - 492 с.
 5. Кузнєцов В.М. Культура партнерства як культура життя / В.М. Кузнєцов // Безопасность Евразии. - 2010. - № 2. - С. 7-52.
 6. Рада та громада (або як залучати громадян до місцевого самоврядування): посіб. для працівників органів місцевого самоврядування. - К.: Академпрес, 2003. - 132 с.
 7. Роздольская И.В. Практика использования социального консалтинга как культурно-исторически детерминированной социальной технологии / И.В. Роздольская, С.М. Осадчая, М.Е. Ледовская // Фундаментальные исследования. - 2013. - №6. - С. 715-719.
 8. Ситник О.Ю. Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О.Ю. Ситник. - Режим доступу: http://www.kntu.kт.ua/doc/zb_15.pdf#page=287.
 9. Социологический энциклопедический словарь //Электронный адрес:http://www.sociolook.com/48/207/1707267.html
 10. Соціальна робота в Україні: теорія та практика // Наук.-метод. журн, 2005. - № 2. - 194 с.
 11. Соціальне партнерство: навч. посіб. / С.В. Бакуменко, І.Є. Левенець, О.М. Грибаков, М.Л. Дубровський, І.М. Дубровський. - К., 1999. - 300 с.
 12. Як налагодити партнерство. Рекомендації для бізнесу // http://www.csrukraine.org/userfiles/ pdf
 13. Kalna-Dubinyuk T.P. The Development of Extension Service in Ukraine and the Worldwide Experience. Text-book / T. P. Kalna-Dubinyuk, S. R. Johnson - Kyiv: Agrarna nauka , 2005. - 200 р.
 14. Kalna-Dubinyuk T. Innovation in Extension for Modernizing Agribusiness and Rural Areas / T. Kalna-Dubinyuk, A. Lytovchenko, Y. Dubinyuk, S. Danylyuk // Abstracts book, AGRIMBA, Montenegro, June 25-28, 2013: Budva. - 2013. - P. 59-60.
 15. Filson G.C. Intensive Agriculture and Sustainability: A Farming Systems Analysis/ G.C. Filson. // UBC Press-Vancouver-Toronto, 2004. - 230 p.
 16. Rivera W.M., Zijp W. Contracting for Agricultural Extension / W.M. Rivera, W. Zijp // CAB International, 2002. - 189 p.
Читати статтю: 11.pdf