ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.14(1-22)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Обґрунтування моделі соціально-економічного розвитку сільських територій / Ткачук В.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 7 - С. 76

Узагальнено чинники, що впливають на формування соціально-економічного розвитку сільських територій, його економічні та соціальні особливості й проблеми. Запропоновано модель соціально-економічного розвитку сільських територій, яка грунтується на його типологізації за ознаками адаптивності/дисипативності та механізмі взаємодії ключових детермінантів. Це повинно стати важливим чинником прискорення соціально-економічного зростання сільських територій за допомогою формування портфеля кластерів; оцінки кластерного потенціалу регіону й передумов його створення; визначення цілей, завдань, цільових орієнтирів, меж і структури кластера; розробки технології взаємодії усередині кластера; виявлення інституціональних «розривів», що не уможливлюють забезпечити ефективну взаємодію учасників кластера; обґрунтування сфер та механізму співробітництва учасників у рамках кластера; розробки плану програмних заходів із визначенням термінів, відповідальних, ресурсів й їхніх джерел. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення Програм комплексного соціально-економічного розвитку районів Харківського регіону на основі повнішого використання існуючих ресурсів території й розвитку нових напрямів спеціалізації фермерських господарств, які враховують визначені у процесі дослідження регіональні типи розвитку сільської місцевості. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, сільська територія, ефективне використання ресурсів, модель соціально-економічного розвитку сільських територій, інтегральний показник соціального і економічного розвитку, програма соціально-економічного розвитку територій

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. - 2-ге вид., доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
 2. Бандур С.І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави:теорія, методологія, практика / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, І. В. Терон. - К.: РВПС України НАН України. - ТОВ «ПРИНТ ЕКСПРЕС», 2002. - 250 с.
 3. Блауг М. Тобин, Джеймс. 100 великих экономистов после Кейнса / Блауг М. Тобин, Джеймс - СПб. : Экономикус, 2009. - 384 с.
 4. Булавка О.Г. Місцеві бюджети - основа розвитку сільських територіальних громад / О.Г. Булавка, Л.А. Ставнича // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 127-132.
 5. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б. Й., Шубравська О. В., Молдаван Л. В. та ін.]; за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера. - К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2009. - 432 с.
 6. Горда О.С. Подходы к мониторингу устойчивого развития региона / О.С. Горда // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (23-24 верес. 2010 р., Бахчисарай) / НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН України, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». - Сімферополь: ПП “Підприємство Фєнікс”, 2010. - 492 с.
 7. Доклад о развитии человека за 1999 г. Издано по заказу Программы развития ООН. ПРООН. Нью-Йорк - Оксфорд: Оксфорд юниверсити пресс, 1999.
 8. Кваша С.М. Заходи підтримки розвитку сільського господарства в країнах - членах Європейського Союзу / С.М. Кваша // Міжнародні відносини Серія «Економічні науки». - 2014. - № 3.
 9. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс - М. : Гелиос АРВ, 2002. - 420 c.
 10. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 51-58.
 11. Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т. / А. Маршалл - М. : Прогресс, 1993. - 520 с.
 12. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій - запорука відродження аграрної України / П. Т. Саблук // Вісн. аграр. науки. - 2006. - № 5. - С. 21-23.
 13. Селіванов В. Правова природа регулювання суспільних відносин / В. Селіванов, Н. Діденко // Право України. - 2000. - № 10. - С. 10-20.
 14. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: [моногр.] / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. - Сімф.:ВД “АРІАЛ”, 2011. - 340 с.
 15. Статистичний щорічник «Міста та райони Харківської області в 2013 році» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua /index.php/ statystychnyi-shchorichnyk-mista-ta-raiony-kharkivskoi-oblasti-v-2013-rotsi
 16. Терещенко В.К. Соціально-економічний розвиток сільських територій : навч. посіб. / В.К. Терещенко, В.А. Ткачук, Т.І. Балановська [та ін.]; за ред. В. К. Терещенка. - Київ-Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. - 348 с.
Читати статтю: 12.pdf
Читати переклад статті: 2015_07_tkachuk.pdf