ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.72(477)
Наукова дискусія

Сутність ринку земель сільськогосподарського призначення / Ступень Р.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 106

Досліджено сутність поняття «ринок земель сільськогосподарського призначення» на основі його формулювань із правового, економічного й соціального поглядів, що відображає головні умови повноцінного функціонування такого ринку в аграрному секторі. Виділено класифікаційні ознаки земельного ринку групуванням його видів за певними групами. На основі аналізу концептуальної сутності ринку в поглядах різних економічних течій з'ясовано, що його головною складовою має бути безпосередньо ринковий механізм, який являє собою спосіб взаємодії продавця і покупця, заснований на попиті, пропозиції та ціні. Обґрунтовано необхідність жорсткої регламентації державою земельного ринку в структурі аграрного господарства. Визначено доцільність здійснення дослідження ринку земель сільськогосподарського призначення, ґрунтуючись на методології інституціональної економіки й нової економічної соціології. Табл.: 1. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: земля, ринок земель, землі сільськогосподарського призначення, обіг земель, інфраструктура, мораторій

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк В.М., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 1008 с.
 2. Амбросов В.Я. Переход к рыночным земельным отношениям / В.Я. Амбросов // Стратегії реалізації земельної реформи. - 2011. - № 1. - С. 39-41.
 3. Будзяк В.М. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення / В.М. Будзяк // Економіка АПК. - 2008. - № 8. - С. 118-122.
 4. Гайдуцький П.І. Земля: власність, оренда, рента / П.І. Гайдуцький, А.М. Стельмащук. - К.: Урожай, 1994. - 184 с.
 5. Гнаткович О.Д. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення як передумови здійснення підприємництва в аграрній сфері / О.Д. Гнаткович // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://firearticles.com/.
 6. Добряк Д.С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві: [моногр.] / Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк. - К.: Урожай, 2004. - 134 с.
 7. Запровадження та перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://land.gov.ua/ne-v-katehorii/.
 8. Ицкович А. Государственный сектор в АПК / А. Ицкович // Экономист. - 2004. - № 9. - С. 86-93.
 9. Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України / С.М. Кваша // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - C. 54-57.
 10. Лещук Е.Г. Проблемы формирования рынка земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области / Е.Г. Лещук // Достижения науки в реализацию национального проекта «Развитие АПК»: Сб. науч. матер, междунар. науч.-практ. конф. - В 3 т. - Т. 1. - Куртамыш: ГУП «Куртамышская типография», 2006. - С. 110-113.
 11. Leshhuk E.G. Reformirovanie zemel'nogo rynka Rossii / E.G. Leshhuk // Materialy XLIII nauch.-tehn. konf. Cheljabinskogo GAU. Ch. 1. - Cheljabinsk: ChGAU, 2004. - S. 145-148.
 12. Лещук Е.Г. Социально-экономические аспекты формирования рынка земель сельскохозяйственного назначения в условиях трансформации отношений собственности (на материалах Курганской области): автореф. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» / Е.Г. Лещук. - Курган, 2009. - 24 с.
 13. Лукинов И. Влияние интеграционных и дезинтеграционных процессов на экономику Украины / И. Лукинов // Общество и экономика. - 2003. - № 1. - С. 144-162.
 14. Makkonel K. Jekonomiks: Principy, problemy i politika. V 2-h t.: Per. s angl. 11-go izd. T. 1 / K. Makkonel, S. Brju. - Moskva, 1992. - 399 s.
 15. Новаковський Л.Я. Земельна реформа і землеустрій в Україні: [моногр.] / Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк, Д.С. Добряк. - К.: Будівельник, 2001. - 152 c.
 16. Пасхавер Б.Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. -2009. - № 3. - С. 47-53.
 17. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України [Текст] / Б.М. Данилишин [та ін.]; ред. Б.М. Данилишин. - К.: РВПСУ НАНУ, 1999. - 716 с.
 18. Столыпин П.А. Деньги - это чеканенная свобода / П.А. Столыпин // Уральские нивы. - 1991. - № 8. - С. 72-73.
 19. Трегобчук В.М. Регіональна екологічна політика та механізми її реалізації в нових умовах господарювання / В.М. Трегобчук, Г.Д. Гуцуляк, В.П. Прадун // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів і механізми їх вирішення: доп. учасн. IX укр.-пол. наук. семінару (м. Умань, 25-30 верес. 1999 р.). - 1999. - С. 58-80.
 20. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 55-60.
 21. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи; пер. с англ. - М., 1993. - 446 с.
 22. Fridman Dzh. Analiz i ocenka prinosjashhej dohod nedvizhimosti: Per. s angl. / Dzh. Fridman, N. Ordujej. - M., 1995. - 544 s.
 23. Хвесик М.А. Стратегічні перспективи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України / М.А. Хвесик // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 24-29.
 24. Shishkin A.F. Jekonomicheskaja teorija: Uchebnoe posobie dlja vuzov / A.F. Shishkin. - 2-e izd.: V 2 kn. Kn. 1. - M.: Gumanit. izd. centr VLADOS, 1996. - 656 s.
 25. Югай А. Землепользование в аграрной сфере / А. Югай // АПК: экономика, управление. - 2005. - № 11. - С. 42-46.
 26. Baker G. Relational Contracts and the Theory of the Firm / G. Baker, R. Gibbons, K.J. Murphy // The Quarterly Journal of Economics. - 2002. - № 117 (1). - Р. 39-84.
 27. Furubotn E.G. Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics / E.G. Furubotn, R. Richter. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1198. - 426 p.
Читати статтю: 16.pdf