ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.111.66:631.1.017.3
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села / Рябоконь В.П. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 68

Проаналізовано стан соціально-економічного розвитку сільської поселенської мережі на сучасному етапі. Доведено, що протягом тривалого періоду держава не приділяла належної уваги сільським територіям, унаслідок чого відбувається деградація українського села, поглиблюється демографічна ситуація, села занепадають і в кінцевому рахунку зникають з карти України. Охарактеризовано діяльність об’єктів соціальної інфраструктури на селі, виявлено причини доведення їх до критичної фази. Підкреслюється, що фактично зруйновано організаційний механізм державного інвестування соціальної інфраструктури, бюджетні асигнування значно скоротилися і не забезпечують їх нормального функціонування. Запропоновано конкретні шляхи формування соціально-економічних умов розвитку українського села, реалізація яких визначає, передусім, спрямування вектора державної аграрної політики на здійснення невідкладних заходів щодо докорінних змін у діяльності сільської поселенської мережі. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, українське село, аграрна політика, соціальна інфраструктура, сільська поселенська мережа

Список використаних джерел

 1. Булавка О.Г. Соціальна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Економіка АПК - 2013. - №2. - С.78.
 2. Важинський Ф.А. Сільський розвиток / Ф.А. Важинський // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.5.
 3. Васильківська К.В. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій / К.В. Васильківська // Регіональна економіка. - 2009. - №2. - С. 142-148.
 4. Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К., 2003. - 54 с.
 5. Дієсперов В.С. Сільські території як об'єкти організації економічної діяльності / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 56-64.
 6. Ігнатенко М.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: моногр. / М.М. Ігнатенко. - Херсон: Айлант, 2010. - 238 с.
 7. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : моногр. / О.І. Павлов. - Одеса : Астропринт, 2009. - 344 с.
 8. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем; за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка, М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 40 с.
 9. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І. Прокопа // Економіка України. - 2007. - № 6. - С.50-59.
 10. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій - запорука відродження аграрної України / П.Т. Саблук // Вісн. аграр. науки. - 2006. - № 5. - С. 21-23.
 11. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика : [монографія] / О.П. Славкова. - Суми : [Сум. нац. аграр. ун-т], 2010. - 330 с.
 12. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / М.Й. Малік, М. Ф. Кропивко, О.Г. Булавка; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 642 с.
 13. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Стат. зб. - К., 2014.
 14. Статистичний щорічник України за 2013 рік. - К.: ТОВ Вид-во "Консультант", 2014.
 15. Тетаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення: моногр. / М. С. Тетаревська. - Одеса: ВМВ, 2007. - 298 с.
 16. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В.В. Юрчишин; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ". - К., 2013. - 424 с.
Читати статтю: 10.pdf