ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 364.22:316.343.37
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення / Булавка О.Г., Капінус М.Р. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 75

Проведено аналіз сучасного стану економічної активності та зайнятості сільських жителів, структури сукупних та грошових доходів, частки оплати праці в структурі грошових доходів. Здійснено співставлення грошових доходів сільських домогосподарств із сукупними витратами та прожитковим мінімумом. В результаті виявлено, що зайнятість найманих працівників у галузі продовжує скорочуватись, життєвий рівень селян залишається критичним. Незважаючи на певне збільшення сукупних і грошових доходів бідність селян за відносним національним критерієм не зменшується, а зростає. Витрати на продовольчі товари та харчування перевищували сукупні ресурси майже на 50 %. Проведено прогнозні розрахунки, які дають підставу стверджувати, що на оглядову перспективу (2015-2016 рр.) очікувати відчутних змін як із зайнятістю, так і оплатою праці та доходами не має підстав. Стратегічне спрямування подолання бідності має базуватися, насамперед, на модернізації сільськогосподарського виробництва шляхом якнайшвидшого вирішення проблем зайнятості на селі. Забезпечення роботою сільських сімей має бути спрямоване на об’єднання зусиль усіх виробників сільськогосподарської продукції з місцевою владою та самоврядуванням на певній території. Тобто розвиток сільськогосподарського виробництва, сільської поселенської мережі, сільських територій та подолання бідності на селі - це взаємопов’язаний і взаємозалежний процес держави, місцевої влади та самоврядування. Табл.: 1. Рис.: 8. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: зайнятість сільських жителів, життєвий рівень селян, подолання бідності селян, оплата праці, доходи сільських домогосподарств

Список використаних джерел

 1. Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) у 2002-2013 рр. - К.: Держслужба статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_vrd_zb.htm.
 2. Дієсперов В.С. Сталий сільський розвиток: проблеми становлення / В.С. Дієсперов. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 216 с.
 3. Економічна активність населення. - К.: Державна служба статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_ean_zb.htm.
 4. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» № 2982-IV від 18 жовт. 2005 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.
 5. Когатько Ю.Л. Бідність сільського населення України / Ю.Л. Когатько // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - №1 (23). - С. 32-43.
 6. Кропивко М.Ф. Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2014. -№7. - С. 109-120.
 7. Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія / Е.М. Лібанова // Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. - К., 2008. - 330 с.
 8. Прокопа І. Депресивні сільські території: методичні засади вивчення / І. Прокопа, О. Попова // Економіка України. - 2007. -№8. - С. 61-70.
 9. Рябоконь В.П. Кадри села: проблеми формування і закріплення / В.П. Рябоконь // Економіка України. - 2010. -№5. - С. 115-119.
 10. Саблук П.Т. Наукові економічні центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною наукою / П.Т. Саблук, Л.І. Курило // Економіка України. - 2014. -№5. - С. 51.
 11. Сільське господарство України. - К.: Держслужба статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm.
 12. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Булавка та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 74 с.
 13. Теорія, політика та практика сільського розвитку; за ред. д-ра екон.наук, чл.-кор. НАНУ О.М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В. Прокопи // НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2010. - 376 с.
 14. Хвесик М.А. Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій / М.А. Хвесик, В.А. Голян // Економіка АПК. - 2014. -№7. - С. 121-126.
 15. Barrett Garry F., 2000. «Fhe effect of educational attainment on welfare dependence: Evidence from Canada,» Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 77 (2), pages 209-232, August.
 16. Perry C.S. Economic activity and social indicators: A rural-urban discontinuum? / C.S. Perry // American Journal of Economics & Sociology. -1984. - № 43 (1). - P.61-74.
 17. Rural realities in the European Union [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://www.ec.europa.eu.
Читати статтю: 11.pdf