ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.5(1-22)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Організаційно-економічні засади ефективної зайнятості сільського населення / Ткачук В.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 82

Запропоновано механізм регулювання зайнятості, що дає змогу управляти процесами на ринку праці з метою забезпечення ефективної зайнятості та спрямований на поєднання сукупності правових норм, методів, важелів, інститутів державного, приватного і громадського впливу на трудовий потенціал села, розширення (доповнення) загальнодержавних цільових соціальних програм збереження й розвитку трудового потенціалу села, що уможливить запустити вказаний механізм і досягти основних цілей, що стоять перед суспільством та державою в аграрному секторі в нарощуванні обсягів виробництва й забезпеченні його конкурентоспроможності як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках. Основні напрями регіональних програм розвитку повинні передбачати розв’язання економічних та соціальних проблем сільського населення, сприяння його активній участі в аграрному виробництві, розвитку несільськогосподарських видів діяльності, підтримку розвитку малого й середнього бізнесу на селі тощо. Рис.: 1. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: зайнятість, ефективна зайнятість, ринок праці, зайнятість в аграрному секторі, трудовий потенціал

Список використаних джерел

 1. Богиня Д.П. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати / Д. П. Богиня, Г. Т. Куліков, В. М. Шамота, Л. С. Лісогор, Л. І. Долгова; за ред. Д. П. Богині; НАН України. Ін-т економіки. - К., 2001. - 300 c.
 2. Бугуцький О.А. Демографічна ситуація та використання людських ресурсів на селі / О. А. Бугуцький; Ін-т аграр. екон. УААН. - К., 1999. - 280 c.
 3. Гаврилко П.П. Пріоритети збереження трудового потенціалу сільських територій [Електронний ресурс] / П.П. Гаврилко // Ефективна економіка. - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua /index.php? operation=1&iid=1149.
 4. Гнибіденко І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І.Ф. Гнибіденко, А.Д. Руснак // Економіка України. - 2014. - № 4. - С. 83-93.
 5. Грішнова О.А. Людський капітал : формування в системі освіти та професійної підготовки / О. А. Грішнова. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2001. - 254 с.
 6. Дієсперов В.С. Продуктивність сільськогосподарської праці [Текст] : моногр. / В.С. Дієсперов. - К. : ІАЕ, 2006. - 273 с.
 7. Долішній М.І. Геополітичні й економічні аспекти активізації політики ринку праці / М. І. Долішній // Соціально-економічне дослідження в перехід. період. Механізми регулювання регіонального ринку праці: Щорічник наук. пр. - 2002. - Вип. 3(34). - С. 4-13.
 8. Економічний розвиток сільських територій України [Електронний ресурс]. - К.: ПРООН, 2012. - Режим доступу: http://cba.org.ua /images/stories/documents/RED_manula_final_printed.pdf.
 9. Євсюков Т.О. Дослідження сучасного стану сільських територій: підходи, алгоритми, методи / Т.О. Євсюков, І.П. Ковальчук [Електронний ресурс], 2012. - Режим доступу: http://www.zsu.org.ua/2/index.php?option=com_content&view =article&id =1607:2011-04-07-13-57-41&catid=75:2011-03-16-12-34-53&Itemid=112.
 10. Звіт про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року [Електронний ресурс] ; Рахункова палата. - К., 2012. - Режим доступу: http://www.ac-rada.gov. ua/control/main/uk/publish/article/16740657.
 11. Інноваційне забезпечення продовольчої безпеки в Україні і світі [Електронний ресурс] / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, О.Д. Витвицька та ін. // Агроінком. - 2011. - №1-3. - С. 23-28. - Режим доступу: http://iae.faaf.org.ua/images/aik/AgroInKom_2011_01-03.pdf.
 12. Краснов Ю.М. Економічна стратегія ефективної зайнятості / Ю. М. Краснов; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України. - К. : "Знання України", 2001. - 254 c.
 13. Купалова Г.І. Мотивація праці та формування ринку робочої сили / Г.І. Купалова // Політика зайнятості; за ред. П.Т. Саблука, О.А. Бугуцького. - К.: Урожай , 1993. - 380 с.
 14. Лібанова Е.М. Ринок праці в економічній системі : навч. посіб. / Е. М. Лібанова, Д. П. Мельничук. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 262 c.
 15. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні : моногр. / П.П. Мазурок. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2005. - 426 c.
 16. Малік М Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 51-58.
 17. Мармуль Л.О. Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки : моногр. / Л. О. Мармуль, М. М. Радєва. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2006. - 198 c.
 18. Мельник С.В. Проблеми зайнятості сільського населення України [Електронний ресурс] / С.В. Мельник, І.В. Ретівцев; за ред. Ю.В. Косинської. - Луганськ: ДУ НДІ СТВ, 2011. - 64 с. - Режим доступу: http://www.lir.lg.ua/docs/zanjatost_sela_2011.rar.
 19. Моніторинг ситуації у соціальній сфері в Україні за червень 2015 року [Електронний ресурс] ; Центр перспективних соц. досліджень, 2015. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 20. Надання послуг безробітним сільської місцевості і працівникам сільського господарства в цілому за 2012 рік [Електронний ресурс] ; Державний центр зайнятості, 2013. - Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua /statdatacatalog/ document?id=239360.
 21. Несільськогосподарська зайнятість в сільській місцевості України [Електронний ресурс] ; Ін-т екон. дослідж. та політичних консультацій, 2012. - Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/ Policy_papers/ German_advisory_group/2005/U13_ukr.pdf.
 22. Петрова І.Л. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 6. - С. 8-11.
 23. Петюх В. Ринок праці та зайнятість / В. Петюх. - К.: МАУП, 1997. - 128 с.
 24. Русан В.М. Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні [Електронний ресурс] / В.М. Русан, О.В. Собкевич, А.Д. Юрченко; НІСД. - К., 2012. - 32 с. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ public/File/2012_table/1219_dop.pdf.
 25. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2005. - №11. - С. 4-12.
 26. Якуба К.І. Трудовий потенціал сільських територій / К.І. Якуба // Вісн. аграр. науки. - 2007. - № 6. - С. 72-75.
 27. Biernat-Jarka A. Działalność pozarolnicza jako jedno ze Ĩrodeá dochodów wiejskich gospodarstw domowych związanych z rolnictwem / A. Biernat-Jarka // Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. - Warszawa : Wyd. SGGW, 2004.
 28. Kropsz I. PrzedsiĊbiorczoĞü pozarolnicza jako Ĩródáo dodatkowych dochodów gospodarsw rolnych Dolnego ĝOąska / I. Kropsz // Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2009. - Tom 13, Zeszyt 3. - S.123-128.
 29. Rak A.M. Strategie rozwojowe pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej rolnikow indywidualnych (na przykáadzie gminy BraĔsk) / A. M. Rak // Rocz. Nauk. - Warszawa, 2008. - SERiA 10, 3. - S.476-481.
 30. Skotnyy P. Chosen instrumens of new economy / Pawel Skotnyy, Kazimierz W.Krupa // Conference Proceedings of the International Scientific Conference ICT for Competitiveness 2012. Karviná: Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karvina, 2012. - P. 227 - 235.
Читати статтю: 12.pdf