ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.156:631.1:711.5
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Роль жінки-селянки в соціальному аспекті розвитку сільських територій / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 10 - С. 43

Підкреслено особливу роль жіночої праці в сільськогосподарському виробництві, висвітлено соціальний стан жінки-селянки в сучасних умовах сільського життя. В зв’язку з тим, що сукупність усіх питань, які пов’язані з трудовими ресурсами на селі, багатогранні, проблеми дослідження трудового потенціалу жінки актуальні. Суттєві концептуальні засади докорінного поліпшення умов праці та життя селянок потребують перегляду. Час диктує необхідність прийняття конкретних заходів щодо його прискорення. Звернено увагу на основні підходи до розв’язання проблеми: орієнтацію суспільства на поєднання інтересів усіх сторін; визначення реальної оцінки принципів соціальної політики в сучасному демократичному світі - визнання ролі жінки в трудовій сім’ї. Табл.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: жінка-селянка, продуктивна праця, економічна дискримінація, демографічний процес, громадсько-політична сила, самозайнятість, модернізація

Список використаних джерел

 1. Смоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол. XIX - поч. XX ст.: сторінки історії/ Л.О. Смоляр - Одеса: Астропринт, 1998 - 408 с.
 2. Якуба К.І. Жінки в трудовому потенціалі села: [моногр.] /К.І. Якуба - К.: Аграр. наука, 1998. - 280 с.
 3. Булавка О.Г. Стан та проблеми соціального розвитку сільської поселенської мережі / О.Г. Булавка// Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємство і менеджмент). Розд. VIII, підрозд. 8.1. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012.
 4. Руснак А.В. Стратегічні напрями та регіональні пріоритети сталого розвитку сільських територій [моногр.] / А.В. Русак. - Херсон: Херсонський держ. аграр. ун-т, 2014 - 392 с.
 5. Нелеп В.М. Економіка і мистецтво: [посіб.] / В.М. Нелеп - К., 2013. - 132 с.
 6. Орлатий М.К. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України: навч. посіб. / М.К. Орлатий. - К. : Вид-во УАДУ, 2002.
 7. Орлатий М.К. Розвиток галузей соціально-побутового призначення в сільській місцевості / М.К. Орлатий. - К.: Вид-во УАДУ, 2003.
 8. Дієсперов В.С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві: моногр. / В.С. Дієсперов. - К.: ІАЕ, 2008.
 9. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПК. - 2008. -№ 5. - С. 51-58.
 10. Молдаван Л.В. Сталий розвиток аграрної сфери - цільовий вектор на XXI століття // Л.В. Молдаван // Економіка України. - 2009. - № 4. - С. 93-95.
 11. Населення України за 2013 рік. Демограф. щорічн. - К.: Державна служба статистики України, 2014. - 296 с.
 12. The Drama of the Commons / E. Ostrom T. Dietz, N. DolSak, P.C. Stem, S. Stonich and E.u. Weber, Eds. // Research Council, Committee on the Human Dimensions of Global Change, Division of Behavioral and Social Sciences Education.: Washington, DC : National Academy of Sciences Press. - 2002. - Режим доступу: http://www.nap.edu/catalog.php?record _id=10287.
 13. Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges / E. Ostrom, J. Burger, Ch.B. Field, R.B. N D.Policansky // Science. Vol. 284. - Ks 5412. - 9 April 1999. - P. 278-282.
 14. Rusnak A. Principles and objectives of sustainable development of rural areas / A. Rusnak // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [Ukraine-Bulgaria-Europen Union: contemporary state and perspectives], (м. Варна , 18-23 вересня 2013 p.). - Варна-Херсон: Наука i економіка, 2013. - С. 20-24.
Читати статтю: 9.pdf