ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330:631:608
Економіка агропромислового виробництва

Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / Шпичак О.М., Боднар О.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 10 - С. 5

Мета статті - дослідження анатомії процесу енергетичних трансформацій у сільському господарстві з позицій фізіократичного світогляду, що проявляються в об’єктивній необхідності нарощування та збереження енергії Сонця на Землі у зв’язку зі збільшенням населення на планеті й підвищенням рівня якості життя людей. Сформоване комплексне бачення цих проблем з урахуванням організаційно-технологічних, людських, інвестиційних і особливо інноваційних факторів, що діють у передових країнах світу й Україні зокрема. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення представників фізіократичного напряму економічної науки і представників трудової теорії вартості. На основі концептуального підходу, запропонованого С. Подолинським, здійснено у галузі рослинництва енергетичну оцінку балансу використаних під урожай та винесених у вигляді зібраного врожаю ресурсів, що дало можливість виявити причини трансформаційних процесів у сільському господарстві та об’єктивніше їх оцінити. Як елементи наукової новизни виявлено, що в розвинутих країнах світу (США, Франція) й в Україні при зменшенні енергетичних ресурсів, вкладених у землю, енергетичний вихід продукції рослинництва на 1 га зібраної площі протягом досліджуваного періоду збільшується як у цілому по продукції рослинництва, так і по кукурудзі зокрема. Встановлено, що трансформаційні процеси у сільському господарстві відбуваються за рахунок якісних трансформацій видів використаних ресурсів, заміни їх на результативніші, які практично забезпечують більші перетворення теплової сонячної енергії у вищі форми, зменшують її розсіювання та відповідно сприяють ефективнішому її використанню. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 38.
Ключові слова: енергія Сонця, фізіократи, трудова теорія вартості, інновації, фотосинтез, енергетичні ресурси, енергетичний вихід, еквівалентність, вартість, ціна

Список використаних джерел

 1. Вернадский В.И. О задачах и организации прикладной научной работы Академии наук СССР / В.И. Вернадский // Начало и вечность жизни. - М.: Сов. Россия, 1989.- 702 с.
 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В.И.Вернадский. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 576 с.
 3. Гусева Ю.В. Инфляция: ее отражение в бухгалтерской отчетности предприятий: дис. … канд. экон. наук / Ю.В. Гусева. - С-Петербург, 2005. - 242 с.
 4. Жук В.М. Місія України у вирішенні глобальних фінансових та продовольчих проблем / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2011. - № 3. - С.129-136
 5. Жук В.Н. Фізіократична основа побудови обліку сільськогосподарської діяльності / В.М. Жук // Агроінком. - 2010. - №7-9. - С. 57-62.
 6. Іванина В.В. Енергетична ефективність агротехнологій з різних систем удобрення зернобурякової сівозміни / В.В. Іванина // Цукрові буряки. - 2014. - №2. - С. 15-16.
 7. Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения /Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, П.С. Дюпон де Немур; [предисл. П.Н.Клюкин; пер. с франц., англ., нем.]. - М.: Эксмо, 2008. - 1200 с.
 8. Кирпа М.Я. Енергозаощаджувальні способи сушіння насіння кукурудзи / М.Я. Кирпа, Л.І. Рева, М.О. Стюрко // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. - 2012. - № 2. - С. 71-76.
 9. Кирпа М.Я. Ознака прискореної вологовіддачі зерна гібридів кукурудзи та її практичне використання / М.Я.Кирпа, В.Ю. Черчель, Н.О. Пащенко, Л.І. Остапенко // Селекція і насінництво. - 2010. - Вип. 98. - С. 204-210
 10. Компанієць В.О. Методика енергетичної ефективності технологій виробництва зерна / В.О. Компанієць, О.І. Желязков, А.О. Кулик // Бюл. Ін-ту сільського господарства степової зони НААН України. - 2014. - № 6. - С. 117-126.
 11. Кострикова Н.А. Энергетическое измерение экономики / Н.А. Костикова, А. Я. Яфасов. VII Энергетический форум Фонд „Институт Восточных Исследований”. -2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=ru#.VfajtbX4ZW9.
 12. Крамарьов С. Позакореневе підживлення сільськогосподарських культур в різних зонах / С. Крамарьов [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://agrodovidka.info/post/1589.
 13. Крюкова І.О. Синтез фізичної економії С.А. Подолинського та філософії господарства С.М. Булгакова / І.О. Крюкова // Вчені записки. - 2009. - Вип. 11. - С. 36-40
 14. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в агарній сфері / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2014. - № 12. - С. 5-11.
 15. Лупенко Ю.О. Системні трансформації аграрного сектора економіки / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2007. - № 5. - С. 49-51.
 16. Маркс К. Сочинения. 2-е изд. Т.26. Ч. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1962. - 476 с.
 17. Маркс К. Теории прибавочной стоимости «Капитал» Т.4 / К. Маркс. ─ М.: Политиздат, 1978. ─ 674 с.
 18. Маркс. К. Сочинения. 2-е изд. Т.35 / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1964. - 526 с.
 19. Менделеев Д. И. С думою о благе российском: Избранные экономические произведения / Д. И. Менделеев. - Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1991. - 232 с.
 20. Мусієнко М. М. Фотосинтез / М. М. Мусієнко. - К. : Вища шк., 1995. - 248 с.
 21. Ничипорович А.А. КПД зеленого листа / А.А. Ничипорович. - Биология и медицина. -М.: Знание,1964. - 45 с.
 22. Ничипорович А.А. Методические указания по учету и контролю важнейших показателей процессов фотосинтетической деятельности растений в посевах / А.А. Ничипорович. - М.: ВАСХНИЛ, АН СССР, 1969. - 94 с.
 23. Парахин Н.В. Фотосинтетическая деятельность посевов и продуктивность различных сортов яровой пшеницы / Н.В. Парахин, З.И. Глазова, И. А. Рыжов // Вестник Орел ГАУ. - 2004. -№ 4. - С. 2-4.
 24. Первые шаги учета в РСФСР (1917-1921 гг.) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://studopedia.org/4-57382.html.
 25. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии / С.А. Подолинский. -Ноосфера. - М.,1991. - 86 с.
 26. Руденко М. Енергія прогресу / М. Руденко. - К.: Михайлюта А.А., 2010. - 544 с.
 27. Саблук П.Т. Структурно-інноваційні зрушення в аграрному секторі України як фактор його соціально-економічного зростання / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2004. - № 6. - С. 3-8.
 28. Синеговская В.Т. Активизация фотосинтеза и урожайность сои при комплексном использовании гумата натрия / В.Т. Синеговская, С. Цзинь, В.П. Сухоруков // Вестник Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2009. - № 10. - С. 31-35.
 29. Чесноков В.С. Предтеча В.И. Вернадского в энергетической трактовке эволюции природы и общества / В.С. Чесноков // Экономика.Энергетика.Физическая экономика. - 2003. - Вип. №11-12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.situation.ru/app/j_art_219.htm.
 30. Чесноков В.С. С.А. Подолинский: концепция социальной энергетики / В.С. Чесноков // Век глобализации. - 2010. - № 2. - С. 181-187.
 31. Шевчук В.О. Фізико-економічні засади національної стратегії розвитку агросфери / В.О. Шевчук // Економіка АПК. - 2013. - № 12. - С. 97
 32. Шеманьов В.І. Концепція розвитку технологій та енергозбереження в процесах післязбиральної обробки і зберігання зерна / В.І. Шеманьов, М.Я. Кирпа // Вісн. ДДАУ. - 2003. - № 2. - С. 52-57.
 33. Шпаар Д. Кукуруза: выращивание, уборка, хранение и использование / Д. Шпаар. - К., Зерно, 2012. - 464 с.
 34. Шпичак А.М. Экономические взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий со сферой заготовок и переработки технических культур (на примере свеклосахарного, масложирового и льноводческого подкомплексов Украины: дисс. … доктора экон. наук: 08.00.05 / А.М. Шпичак / УНИИЭАП. - К., 1991. - 386 с.
 35. Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - № 8. - 2012. - С. 3-10.
 36. Шпичак О.М. Сільське господарство України на початку та в кінці ХХ століття/ О.М. Шпичак. - К. : ІАЕ. 2000 - 74 с.
 37. Engle R. F., McFadden D. L. Handbook of Econometrics / R. F.Engle, D. L. McFadden. - 1994. - Vol. 4. - P. 2111-3155.
 38. Engle, R. F. The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics / R. F. Engle // Journal of Economic Perspectives. - 2001. - Vol. 15. - №. 4.
Читати статтю: 3.pdf