ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.164.23: 330.322: 330.341.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку агропромислового виробництва України / Федун І.Л. // Економіка АПК. - 2015. - № 10 - С. 54

Метою статті є окреслення проблем інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва України й обґрунтування необхідності та методичних підходів до розробки стратегії диверсифікації інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в сучасних посткризових умовах економічного простору. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання і системно-комплексний підхід до вивчення економічних явищ, базові положення економічної теорії, що стосуються питань інноваційної складової розвитку та функціонування агропромислового сектору економіки та його інвестиційної привабливості. Для досягнення поставленої мети використано комплекс економічних методів і прийомів пізнання: абстрактно-логічний, монографічний, теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу, системного й економічного аналізу та економіко-статистичний. Важливим елементом наукової новизни є обґрунтування теоретико-методичних і організаційно-практичних особливостей інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку агропромислового виробництва України і розробки напрямів підвищення ефективності його функціонування на основі інноваційної диверсифікації інноваційно-інвестиційної діяльності. Доведено, що розробка стратегії диверсифікації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві активізує й посилить розвиток аграрної сфери економіки, а також позитивно вплине на зменшення частки енергоємних підгалузей. Також доведено, що все це можна досягти, зокрема, через застосування економічних механізмів стимулювання інноваційної діяльності. Обґрунтовано висновок, що при формуванні державної інноваційно-інвестиційної політики розвитку агропромислового виробництва необхідно чітко усвідомити, що формування його структури в колишньому вигляді неможливе та економічно недоцільне. Потрібна чітка державна інноваційно-інвестиційна політика розвитку агропромислового виробництва, що передбачатиме комплекс заходів щодо стимулювання просування агропромислових товарів на внутрішній та зовнішній ринок, підтрим-ку агропромислового експорту та протекціоністський захист місцевих товаровиробників, гнучке регулювання цін і тарифів на послуги природних монополій тощо. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний розвиток, диверсифікація, аграрна сфера, аграрне виробництво, імпортозаміщення

Список використаних джерел

 1. Витвицька О.Д. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств / О.Д. Витвицька // Економіка АПК.- 2011.- № 10.- С. 132 - 138.
 2. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки : [моногр.] / С.А. Володін. - К.: МАУП, 2006. - 400 с.
 3. Володін С.А. Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері / С.А. Володін, Л.В. Шанда // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 11-18.
 4. Гудзь О.Є. Вплив фінансового капіталу на контури інноваційно-інвестиційної діяльності в аграрній сфері України //Вісник Харк. Нац. Техн. Ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 90. - Харків: ХНТУСГ, 2009 р. - 316 с. - с. 45-57.
 5. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України / О.І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. - 2011. - № 1. - С. 65-76.
 6. Забуранна Л.В. Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва / Л.В. Забуранна, Н.В. Попрозман // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 15-22.
 7. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи : [аналітична доповідь] / [за ред. Я. А. Жаліла]. - К. : НІСД, 2009. - 52 с.
 8. Кемічаджи Т. І. Напрями оптимізації державної інноваційно-інвестиційної політики України / Т. І. Кемічаджи // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : [сб. научных трудов]. - Донецк : ДонНУ, 2008. - С. 777-780.
 9. Новицький В. Промисловість: стратегія перетворень / В. Новицький [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid?
 10. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 11. Стаматова Ю. О. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку з урахуванням регіональних особливостей / Ю. О. Стаматова // Економічний простір. - 2009. - № 22/2. - С. 156-164.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ „Ін-т аграр. економіки; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - [2-ге вид., переробл. і допов.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 218 с.
 13. Шаповал А. І. Еколого-економічні аспекти переходу України до енергозбереження / А. І. Шаповал // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». - 2009. - № 1. - С. 198-205.
 14. Porter M.E. On Competition. Updated and Expanded Edition / Michael E. Porter. - Boston: Harvard Business School Publishing, 2008. - 544 p.
 15. Ratinger Tomáš. An Assessment of the Differentiated Effects of the Investment Support to Agricultural Modernisation: the Case of the Czech Republic / T. Ratinger, T. Medonos, M. Hruška // Agris on-line Papers in Economics and Informatics. - 2013. - № 4. - Р. 153-164 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://online.agris.cz/files/2013/agris_on-line_2013_4.pdf.
 16. Sharpe William F. Investments / William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey. - New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1999. - 965 p.
 17. Freeman C. The economics of industrial innovation / C. Freeman. - London : Campus Verlag, 1982. - 448 p.
Читати статтю: 11.pdf