ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005.31.512
Сторінка молодого науковця

DEA-аналіз як метод оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах / Кухта К.О., Дорогань-Писаренко Л.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 10 - С. 93

Мета статті - оцінити метод DEA-аналізу як метод прийняття альтернативних управлінських рішень і визначення ступеня ефективності, обґрунтувати важливість методу аналізу «оболонки» даних для визначення ефективності виробництва. У процесі дослідження використані такі методи: діалектичний, абстрактно-логічний і системного аналізу (теоретичні та методологічні узагальнення, визначення сутності методу DEA-аналізу). Як елементи новизни за допомогою DEA визначено три види ефективності: технічну, аллокативну (розподілу ресурсів) та загальну економічну. Методологія та методика методу DEA передбачає визначення за кожним суб’єктом господарювання продуктивності й окремо ефективності виробництва, тобто ці два поняття розглядаються розмежовано. Теоретично досліджено метод DEA-аналізу (аналізу «оболонки» даних). Розглянуто можливості методу аналізу оболонки даних для оцінки ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що метод DEA-аналізу є одним із дієвих для оцінки ефективності діяльності підприємства. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: ефективність, аллокативна, технічна, загальна економічна ефективність, метод DEA-аналізу (метод аналізу «оболонки» даних), DEA-моделі, оптимум Паретто

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: моногр. / В.Г. Андрійчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 292 с.
 2. Болюх М.А. Економічний аналіз : навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; ред. М.Г. Чумаченко. - К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2001. - 540 c.
 3. Галушко В. Ефективність сільськогосподарських підприємств і зростання продуктивності в сільському господарстві / В. Галушко, С. Дем’яненко, Б. Брюммер. - К. : Ін-т екон. досліджень і політ. консультацій в Україні, 2004. - 25 с.
 4. Макарчук О.Г. DEA-аналіз як метод прийняття альтернативних управлінських рішень / О.Г. Макарчук [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/15850/1/12bog.pdf.
 5. Мних Є.В. Економічний аналіз / Є.В. Мних, І.Д. Ференц. - Л.: Армія України, 2000. - 144 c.
 6. Пасічник Т. Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA / Т. Пасічник, Р. Хіріківський, О. Панасюк. - Аграрна економіка - 2014. - № 1-2. - С. 153-158.
 7. Рябчик І.В. Нові підходи до аналізу ефективності сільськогосподарських підприємств / І.В. Рябчик, В.В. Галуш-ко // Економіка АПК. - 2004. - № 3. - С. 101-108.
 8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г.В. Савицька. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - К. : Знання, 2007. - 668 с.
 9. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / В.К. Савчук. - К. : Урожай, 1995. - 328 с.
 10. Кочуров Е.В. Оценка эффективности деятельности лечебно-профилактических учреждений: сравнительный анализ методов и моделей [Электронный ресурс] / Е.В. Кочуров // Вестник СПбГУ. - 2008. - Вип. 3. - С. 110-128. - Режим доступа : http://vestnikmanagement.pu.ru.
 11. Лисситса А. Анализ оболочки данных (DEA) предприятий / А. Лисситса, Т. Бабичева. - Halle : Institute of Agricultural Developmentin Central and Eastern Europe, Germany, 2003. - 32 c.
 12. Лисситса А. Теоретические основы анализа продуктивности и эффективности сельскохозяйственных предприятий / А. Лисситса, Т. Бабичева. - Halle : Institute of Agricultural De-velopmentin Central and Eastern Europe, Germany, 2003. - 34 c.
 13. Farrell M.J. The measurement of productive efficiency / M.J. Farrell // Journal of the Royal Statistical Society, Series A., 120. - 1957. - P. 253-281.
 14. Centre for Efficiency and Productivity Analysis [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.uq.edu.au/economics/cepa/software.php.
 15. Coelli T. An introduction to efficiency and productivity analysis // Coelli T., Rao D. S.P., George E. Battese. Centre of Efficiency and Productivity Analysis, University of New England, Armidale, N.S.W. - Australia : Kluwer Academic Pablishers, 1998. - 456 p.
Читати статтю: 17.pdf