ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.5:330.837:[711.438+631.11]
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Формування та інституціолізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки / Шпикуляк О.Г., Пехов В.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 102

Мета статті - розкрити сутнісні характеристики соціального капіталу, визначивши його місце в економіці й соціумі загалом, а також окреслити особливості його формування та інституціоналізації у розвитку аграрного підприємництва й аграрного соціуму, зокрема через процеси кооперації. У дослідженні використано такі методи: діалектичний, абстрактно-логічний і системного аналізу (теоретичні та методологічні узагальнення, визначення сутності та засад інституціоналізації соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва). Елементами новизни визначено особливості формування соціального капіталу як особливої інституціональної системи саморегулювання розвитку аграрних підприємницьких структур. Здійснено оцінку інституціоналізації соціального капіталу, виокремлено типи й окреслено методологічні засади його оцінки в контексті аналізу розвитку кооперації - особливої форми соціально-господарських зв’язків підприємницького типу. Сформульовано теоретичні положення щодо визнання соціального капіталу специфічним інститутом координації господарських взаємодій, ідентифіковано елементи його структури. За результатами дослідження обґрунтовано висновок про те, що соціальний капітал формується на основі соціальних інтересів індивідів та їх груп, які консолідуються в колективному, а також кооперативному соціальному капіталі. Табл.: 2. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: соціальний капітал, інституціоналізація, підприємництво, суспільство, аграрна сфера, соціум, кооперація

Список використаних джерел

 1. Осташко Т.О. Ринкова трансформація аграрного сектора / Т.О. Осташко. - К.: Фенікс, 2004. - 280 с.
 2. Бусова Н.А. Культурные нормы социального капитала / Н.А. Бусова. -www.ecsocman.edu.ru.
 3. Лужанська Т. Професійні громадські організації в аграрному секторі економіки України: проблеми розвитку / Т. Лужанська. - Київ, Україна, проект”Аграрна політика для людського розвитку”. - Січень 2005 (№ 1). - 40 с.
 4. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: нац. доп. ; за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. - К.: НВЦНБУВ, 2009. - 688 с.
 5. Бова А. Соціальний капітал в Україні: досвід емпіричного дослідження// Економічний часопис / А. Бова. - ХХІ. - 2003, №5. - С. 46-50.
 6. Bryant C.-A., Norris D. Measurement of Social Capital: the Canadian Experience // Prepared as a country report for the OECD - UK ONS International Conference on Social Capital Measurement. - London, 2002. - 16 р.
 7. Лесечко М. Д. Соціальний капітал: теорія і практика : [монографія] / М. Д. Лесечко, О. Г. Сидорчук.- Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 220 с.
 8. Багнюк А. Л. Соціальний капітал і квантифікація суспільних процесів у сучасному соціумі / А. Л. Багнюк. - Режим доступу : www.filosof.com.ua/Jornel/M_71/Bahnuk.pdf.
 9. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский. - М., 1916. - 2-е изд. ; М., 1918. - 3-е доп. изд. ; М., 1919. - переизд. - М. : Экономика, 1989. - 496 с.
 10. Що таке соціальний капітал? Київська лекція Френсіса Фукуями // День. - 2006. - № 177. - С. 4. - 17 жовт.
 11. Bourdieu P. Social Critique of the Judgement of Taste / P. Bourdieu, A. Distinction. - London : Routledge and Kegan Paul. - 1984. - Р. 234.
 12. Coleman J. Fundations of Social Theory / J. Coleman. - Cambridge (MA), 1990. - P. 307.
 13. Валентинов В.Л. Теоретичні аспекти розвитку форм господарювання в аграрному секторі: роль соціального капіталу / В.Л. Валентинов ; редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К.: Наук. вісн. НАУ. - 2003. - Вип. 72. - 382 с. - С. 307-311.
 14. Сысоев С. А. Основные подходы к исследованию социального капитала / С. А. Сысоев. - www.donntu.edu.ua.
 15. Беккер Г. С. Экономический взгляд на жизнь / Г. С. Беккер // Нобелевская лекция 9 дек. 1992. Мировая экономическая мысль сквозь призму веков : в 5 т. - М. : Мысль, 2004. Т. V. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов. - Кн. 1. - С. 688-706.
 16. Гугнін Е. Феномен соціального капіталу / Е. Гугнін, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 1. - С. 49-56.
 17. Степаненко В. Соціальний капітал у соціологічній перспективі: теоретико-методичні аспекти дослідження / В. Степаненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 2. - С. 24-41.
 18. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК.- 2005. - №3. - С. 3-10.
 19. Концепція розвитку сільських територій до 2030 року: проект. / П.Т. Саблук, М.Й. Малік, О.Г. Булавка, В.М. Скупий, В.А. Пулім, Шпикуляк О.Г. та ін. - К.: ННЦ ІАЕ , 2007. - 46 с.
 20. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: практ. посіб. / [Лупенко Ю.О., Жук В.М., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 128 с.
 21. Smith M.K. Social Capital - The encyclopaedia of informal education / Smith M.K. // www.infed.org/biblio/social_capital.htm.
 22. Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки [методологія і організація ] / М.Й. Малік. - К. : ІАЕ, 1995. - 178 с.
 23. Commons J.R. Inctitutional Economics / J.R. Commons // The American Economic Review. Vol. 21. - №4. - (Dec. 1931). - P. 648-657.
 24. Fukuyama F. Social Capital and Global Economy// Foreign Affairs. - Volume 75, September-October, 1995. - P. 89-103.
 25. Raiser M., Haerpfer C., Nowotny T., Wallace C. Social capital in transition: a first look at the evridence // European Bank for Reconstruction and Development. Working Pater. 2001. № 61.
Читати статтю: 16.pdf