ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.104.22
Сторінка молодого науковця

Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства / Федорова А.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 118

Стаття присвячена розгляду важливості ефективної взаємодії у колективі. Проаналізовано поняття «моббінг», його охарактеризовано як дію групи, пов’язану з психологічним тиском, терором, об’єктом якої є інша людина. Проаналізовано основні ознаки, за якими людина може стати об’єктом моббінгу, приділено увагу проблемам у підприємстві (організації), які можуть дати поштовх розвитку моббінгу. Проведено порівняння моббінгу з поняттям «буллінг» і зроблено висновок, що суттєвих відмінностей між моббінгом та буллінгом немає, й тому можна застосовувати до буллінгу такий самий поділ на види, як і у моббінгу; причини, прояви та наслідки моббінгу так само можна застосувати до буллінгу і навпаки. Розкрито причини моббінгу та буллінгу, їх прояви, з’ясовано відмінності в поведінці між моббінгером-жінкою і моббінгером-чоловіком, приділено увагу ключовим причинам, через які людина більше схильна стати об’єктом моббінгу (буллінгу), охарактеризовано види моббінгу (буллінгу), наведено результати дослідження прояву моббінгу в науково-дослідному інституті сфери агропромислового комплексу. Встановлено, що у результаті цих моббінг-дій підприємство (організація) зазнає значних збитків, відбувається велика плинність кадрів; знижується мотивація праці, блокується креативне мислення; збільшується чисельність працівників, які відсутні на роботі через хвороби та відпустки за свій рахунок; знижується працездатність, страждає соціально-психологічний клімат у колективі; велика вірогідність неправильно прийнятих рішень. Доведено, що передусім потерпає від моббінгу людина - працівник підприємства (організації), знижується ефективність роботи всього колективу, продуктивність праці; поступово, але неухильно відбувається спад довіри між колегами й до керівників. Дане дослідження може бути використане для попередження появи моббінгу в трудових колективах підприємств як державної, так і приватної власності. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: моббінг, буллінг, боссинг, причини моббінгу й буллінгу, прояви моббінгу та буллінгу, наслідки моббінгу й буллінгу, моббінгер-жінка, моббінгер-чоловік

Список використаних джерел

 1. Інтернет - джерело: http://www.leymann.se/deutsch/frame.html - домашня сторінка доктора Лейманна
 2. Leymann H. Mobbing : Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann/ Heinz Leymann. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2006. - 187s.
 3. Алексєєнко Т.Ф. Явища моббінгу та буллінгу як актуальні соціально-педагогічні проблеми взаємовідносин групи і особистості / Т.Ф. Алексєєнко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_96 //Aleks. pdf.
 4. Гладкая Е.А. Моббинг: эмоциональное насилие на работе / Е.А.Гладкая// Управління розвитком. - 2010. - № 701(33). - С. 219-220.
 5. Дэвэнпорт Н. Эмоциональное насилие на работе: молчаливое увлечение? / Н. Дэвэнпорт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/mobbing.htm.
 6. Ермалович Л.П. Формирование корпоративной культуры: моббинг и его профилактика / Ермалович Л.П., Шинкарь Ю.Ю. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/19431.
 7. Євдокимов В.О. Шляхи подолання мобінгу в управлінні персоналом державної служби / В.О. Євдокимов, Ю.В. Конотопцева // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - №. 2. - С. 331-337.
 8. Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2014. -368c. (Ilin Ye. P. Psikhologiya agressivnogo povedeniya. - SPb.: Piter, 2014. -368s.).
 9. Кирейчев А. Моббинг как социально-психологическое явление в сфере управления человеческими ресурсами / А. Кирейчев // Культура народов Причерноморья. - 2005. - № 58. - С. 43-45.
 10. Колодей К. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления / К. Колодей ; пер. с нем. - Харьков: Гуманитарный Центр, 2007.- 368 с. (Kolodey K. Mobbing. Psikhoterror na rabochem meste i metody yego preodoleniya / Per. s nem. - Kharkov: Gumanitarnyy Tsentr, 2007. - 368 s.).
 11. Лагутіна І.В. Моббінг на робочому місці: правовий аспект / Лагутіна І.В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v57/18.pdf.
 12. Маренич А.І. Про проблеми мобінгу в трудових колективах / А.І. Маренич, Н.Г. Мехеда // Зб. наук. праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». - 2010. - № 3(9). - С. 326-328.
 13. Пасічник А.О. Психолого-педагогічний аналіз історичного аспекту поняття «мобінгу» /А.О. Пасічник // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Хмельницький, 22-23 трав. 2010 р. - Хмельницький: ХНУ, 2011. - С. 69-70.
 14. Сорока О.В. Сутність, наслідки та профілактика моббінгу у трудових колективах / О.В. Сорока // Сборник научных трудов SWorld: Матер. междунар. науч-практич. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2013». - Одесса, 2013. - Вып. 1. - Т. 32. - С. 32-38.
 15. Чередніченко Н.А. Моббінг і буллінг у трудовому процесі / Н.А.Чередніченко // Право і Безпека. - 2012. - №. 3. - С. 285-288.#
Читати статтю: 19.pdf