ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.11: 636.033:636.034
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток кормовиробництва в господарствах населення / Кропивко М.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 35

Мета статті - наукове обґрунтування концептуальних підходів щодо розвитку тваринницької галузі у господарствах населення в умовах децентралізації влади. Методологічною й теоретичною основою є сучасне законодавство, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, а також результати власних досліджень. Використано діалектичний метод пізнання та системний підхід, а також прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція й дедукція, аналогія і зіставлення. Результати дослідження - враховуючи давні традиції українського селянства щодо гуртової праці, у т.ч. й випасання худоби на громадських пасовищах (череда), пропонується підтримати цю традицію у напрямі розвитку громадського кормовиробництва створенням сільського аграрного кластера. При цьому організаційна структура сільського аграрного кластера має включати як підприємство-інтегратора спільної діяльності, що матиме необхідні потужності з виробництва кормів або перероблення вирощеної у господарствах населення продукції та відповідні підрозділи, які забезпечуватимуть потреби селян у маркетингових, інформаційних чи консультаційних послугах, так і Раду учасників кластера. До компетенції цієї Ради мають входити питання визначення довго-, середньо- й короткострокових завдань, формування стратегії розвитку, шляхів, напрямів і механізмів досягнення завдань цієї стратегії, контролювання діяльності САКу й захисту інтересів членів господарств населення, а також інші організаційні аспекти функціонування та ведення господарської діяльності. Наукова новизна - вперше запропоновано новітні підходи до розвитку тваринництва у господарствах населення на основі розвитку громадського кормовиробництва створенням сільського аграрного кластера. Практична значущість - одержані результати дослідження є основою щодо запровадження концептуально нових напрямів і шляхів розвитку тваринництва у господарствах населення, реалізація яких приведе до збільшення у цих господарствах поголів’я корів у 1,9 раза, молодняку ВРХ - в 1,5, свиней - у 1,6, а овець та кіз - в 1,8 раза. При цьому трудомісткість догляду за худобою в господарствах населення практично не збільшиться, адже основні трудомісткі роботи з виробництва кормів будуть переміщені в організаційні структури підприємства-інтегратора. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: громадське кормовиробництво, господарства населення, тваринництво, сільський аграрний кластер, поголів’я тварин, валове виробництво сільськогосподарської продукції, трудозатратність виробництва

Список використаних джерел

 1. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році. Стат. зб. (ч. 1) / Державна служба статистики України. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2013. - 380 с.
 2. Валова продукція сільського господарства України за 2014 рік (у постійних цінах 2010 р.). Стат. бюл. / Державна служба статистики України. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2014. - 22 с.
 3. Сільське господарство України. Стат. зб. - К., 1995. - 218 с.
 4. Сільське господарство України. Стат. зб. - К., 2011. - 386 с.
 5. Сільське господарство України. Стат. зб. - К., 2014. - 386 с.
 6. Народне господарство Української РСР. Стат. щорічник. - К.: "Техніка", 1980. - 368 с.
 7. Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України / М.Й. Малік // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - 188 с.
 8. Удосконалення організації та управління сільським господарством в умовах децентралізації влади / Науково-аналітичне вид. ; за ред. М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2014. - 48 с.
 9. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластера / [Кропивко М.Ф., Лупенко Ю.О., Малік М.Й. та ін.] ; за ред. М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 46 с.
 10. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.]; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 452 с.
 11. Річний звіт Міжнародної благодійної організації «Добробут Громад» (Heifer-Ukraine) - К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНГ»», 2013 - 40 с.
 12. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/p.3.
 13. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистим селянським господарством - витрати, ціни, ефективність: моногр. / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 300 с.
 14. Roger L. Martin & Sally Osberg. Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review. Spring 2007. - 39 р.
 15. Abu-Saifan, S. 2012. Social Entrepreneurship. Definition and Boundaries. Technology Innovation Management Review. February 2012. - Р. 22-27.
 16. David Aikman & Katherine Milligan. Leadership in Social Enterprise: How to Manage Yourself and the Team. May 2014. - 56 р.
 17. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК - 2005. - № 3. - С. 3-10.
 18. Збарський В.К. Тенденції розвитку особистих селянських господарств / В.К. Збарський, П.К.Канінський // АгроІнКом. -2008. - № 5-6. - С. 56-62.
 19. Прокопа І.В. Господарства населення в аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. - К.: Ін-т екон. та прогнозування НААН України, 2011. - 240 с.
 20. Шульський М.Г. Особисті господарства населення: стан, можливості і перспективи: моногр. / М.Г. Шульський. - Львів: «Край», 2003. - 280 с.
Читати статтю: 7.pdf