ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.516.4:631.14
Аграрний ринок

Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції / Власюк Т.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 45

Проаналізовано сучасну структуру імпорту сільськогосподарської продукції до України, визначено ключові групи товарів сільськогосподарської продукції, що потребують державної підтримки, наведено перелік чинників, що на сьогоднішній день ускладнюють захист внутрішнього аграрного ринку від експансії з боку іноземних виробників аграрної продукції. Зроблено порівняння товарної структури експорту й імпорту сільськогосподарської продукції в Україну у 2013 році, проведено компаративний аналіз тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в сфері агропромислового комплексу, здійснено аналіз умов тарифного регулювання експорту України до країн ЄС за окремими видами аграрної продукції. Запропоновано зміни до державної аграрної політики щодо посилення ефективності захисту внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції, а також механізми реструктуризації існуючих інструментів забезпечення доступу іноземних виробників на внутрішній ринок аграрної продукції. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: внутрішній ринок, сільськогосподарська продукція, тарифне регулювання, нетарифне регулювання, імпортозаміщення, товарна структура

Список використаних джерел

 1. Роздрібна торгівля України у 2000-2010 роках : стат. зб. - К. : ДКСТУ, 2011. - 192 с.
 2. Роздрібна торгівля України у 2013 році : стат. зб. - К. : ДКСТУ, 2014. -166 с.
 3. Сільське господарство України у 2013 році : стат. зб. / Державна служба статистики України ; за ред. Н.С. Власенко. - К., 2014. - 400 с.
 4. Введення імпортного збору як доказ безвідповідальної політики Уряду. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://fra.org.ua/uk/an/novini-ta-podiyi/novosti/vviediennia-importnogho-zboru-iak-dokaz-biezvidpovidal-noyi-politiki-uriadu.
 5. КПМГ Україна. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.kpmg.com/UA/en/Pages/default.aspx; Урядовий портал. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (додатки IV Розділу). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535.
 6. Урядовий портал. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (додатки IV Розділу). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535.
 7. Урядовий портал. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (додатки IV Розділу). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535.
 8. Геєць В.М. Концепція розвитку внутрішнього ринку України / В.М. Геєць, В.О. Точилін // Вісн. Ін-ту екон. прогнозув. НАН України. - 2002. - № 2. - С. 3-9.
 9. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 3-15.
 10. Боднар О.В. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 3-9.
 11. Гудзь О.Є. Напрями удосконалення державної підтримки кредитного забезпечення галузі тваринництва / О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 49-56.
 12. Дем´яненко М.Я. Організація фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств Запорізької області : практ. посіб. / ред.: М.Я. Дем´яненко // Гол. упр. сіл. госп-ва і продовольства Запоріз. облдержадмін. - Запоріжжя : Дике Поле, 2001. - 522 c. - (АгроТаврія).
 13. Кваша С.М. Формування фінансово-економічного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК України [Текст] : дис.. д-ра екон. наук: 08.07.02 / С.М. Кваша // Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України. - К., 2001. - С. 415-435.
 14. Кісіль М.І. Методичні рекомендації з розробки регіональних інвестиційних програм в агропромисловому комплексі [Текст] / Ін-т аграр. економіки УААН ; розроб. М.І. Кісіль [та ін.]. - К. : [б.в.], 2001. - 52 с.
 15. Кожем´якіна М.Ю. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України / М.Ю. Кожем´якіна // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 68-73.
 16. Кропивко М.Ф. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку (1999-2000) ; за ред. П.Т. Саблука, М. Я. Дем´яненка, М.Ф. Кропивка. - К.: ІАЕ, 1999. - 452 с.
 17. Лобас В.С. Фінансування підприємств сільського господарства : дис.. канд. екон. наук: 08.04.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2005. - 177 с.
Читати статтю: 8.pdf