ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631:368.914.2
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи / Рудик В.К. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 79

Мета статті - визначити роль пенсійного менеджменту при формуванні оптимального механізму управління системою пенсійного страхування. Проведено аналіз наукових концепцій формування менеджменту в цілому, відзначено особливості застосування пенсійного менеджменту. Розглянуто питання удосконалення управління в пенсійній сфері в умовах реформування національної пенсійної системи. За результатами дослідження дано оцінку інституціональної структури управління вітчизняною пенсійною системою, охарактеризовано основні спеціалізовані фінансові інститути, що мають бути стрижнем ефективного функціонування пенсійного менеджменту. З елементів новизни визначено, що важливим складовим елементом системи пенсійного менеджменту є створення механізму інвестування пенсійних ресурсів, організація тісної співпраці суб’єктів системи пенсійного страхування з інститутами фондового ринку. Відзначається роль ризик-менеджменту в системі пенсійного менеджменту щодо управління ризиками в пенсійній сфері. Доведено, що практичне застосування пенсійного менеджменту відбувається у сфері пенсійних відносин, у системі пенсійного страхування, яка покладена в основу створення національної пенсійної моделі. Особлива увага приділяється розробці й створенню комплексної системи контролю за використанням пенсійних активів учасників пенсійних програм із метою захисту їх від різноманітних фінансових ризиків. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: система пенсійного менеджменту, ризик-менеджмент, механізм інвестування пенсійних активів, інвестиційна стратегія накопичувальних пенсійних програм, система контролю за використанням пенсійних активів, фондовий ринок, фінансові ризики, фінансові інститути системи пенсійного страхування

Список використаних джерел

 1. Грушко В.І. Пенсійна система України : навч. посіб. / В.І. Грушко. - К. : Кондор, 2006. - 336 с.
 2. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8.07.2011 р. №3668-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua.
 3. Закон України «По загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9.07.2003 р. № 1058-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua.
 4. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности [Электронный ресурс] / Г. Эмерсон. - Режим доступа : http//tnby.narod.ru/text/Econom/menegement/Emerson_ 12principles/str/_01. Html.
 5. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
 6. Кургин Е. А. Страховой менеджмент: управление деятельностью страховой компании / Е. А. Кургин. - М. : Консульт, 2005. - С. 22.
 7. Пенсійна реформа в Україні: напрямки реалізації (кол. моногр.) ; за ред. Е.М.Лібанової. - Ін - т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2010. - 270 с.
 8. Страховий менеджмент: підруч. / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М. та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. - 334 с.
 9. Супрун А.А. Страховий менеджмент: навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. - Л.: Магнолія, 2010. - 300 с.
 10. Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента / Ф. У. Тейлор. - М. : Наука, 1986. - 256 с.
 11. Файоль А. 14 правил успішного менеджменту [Електронний ресурс]. / А. Файоль - Режим доступу: www.k2.kapital.com.
 12. Чорний Г.М. Інтерпретація понять “управління» і «менеджмент» та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки / Г.М. Чорний, І. А. Міщенко, О. М. Файчук // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - C. 87.
 13. Юлдашев Р. Т. Российское страхование: системный анализ понятий и методология финансового менеджмента / Р. Т. Юлдашев, Ю. Н. Тронин. - М. : Анкил, 2000. - С. 10.
 14. James E., Brooks S. The Political Economy of Structural Pension Reform// The Political Economy of Pension Reform. For presentation at World Bank Research Conference. Sep14- 15, 1999. P.5-16, 29-36. Режимдоступу: www.worldbank.org.
 15. Rudolph H., Pension Funds Reform and Capital Market Deve-lopment: Threats and Misconceptions. Джерело : www.apapr. ro/images/stories /materiale/../2011/../wb%20rudolph.pdf.
Читати статтю: 12.pdf