ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:65.014
Управління та інформаційне забезпечення

Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами / Павлик В.П. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 85

Мета статті - узагальнити теоретико-методологічні підходи з управління сільськогосподарським підприємством для забезпечення його ефективності. В основу дослідження покладено узагальнення визначення категорій підприємство, управління, дано власне визначення управління сільськогосподарським підприємством. Зосереджено увагу на теоріях економічного росту, рівноваги та встановлено необхідність у теорії на основі передбачень, яка повинна ґрунтуватися не на витратах підприємця, а на ціні покупця. Зазначено, що засоби вимірювання економічної інформації, зокрема визначення економічних показників (продуктивність, рентабельність), мають недоліки щодо системності й точності, методи досліджень недосконалі. Так, модель «витрати - випуск» не враховує коливання продуктивності від певних умов. За результатами дослідження узагальнено теоретичні положення щодо змісту категорій: підприємство, управління (менеджмент) в економіці; переосмислено суть інновацій в управлінні підприємством, використання засобів вимірювання інформації, послідовності та систематизації досліджень, прийняття управлінських рішень. Елементами новизни є удосконалення функцій управління підприємством за відповідними економічними показниками: мотивація - ціною реалізованої продукції, планування - доходом від реалізації продукції, організація - собівартістю продукції, регулювання - прибутком, контроль - рентабельністю. Доведено, що ефективність управління підприємством досягається високим рівнем рентабельності (понад 150%), за якого забезпечується відтворення виробництва, безперервна господарська діяльність. Запропоновано новий підхід у методі прогнозування, який полягає в урахуванні балансу між виробництвом і реалізацією продукції та дає змогу наперед визначати обсяг реалізації продукції за певних умов функціонування ринку, залежно від кількості виробників і споживачів. Практична значущість полягає у наданні керівникам, головним спеціалістам підприємства поради, з чого починати аналізувати господарську діяльність, віддаючи першочерговість не виробництву продукції, як було раніше, а її ринку. У практичній діяльності необхідно на основі розробленої системи управління підприємством порівнювати підприємство з його конкурентами, розглядаючи можливі варіанти управлінських рішень щодо подальшого розвитку виробництва, що є визначальним у досягненні стратегічних цілей. Важливе значення приділено необхідності розробки системи управління підприємством на основі регулювання економічних показників, таких як обсяг реалізації продукції, її ціна, собівартість, затрати праці, що характеризують його діяльність. Табл.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: управління, підприємство, теорія, система, інновації, рішення

Список використаних джерел

 1. Домінік Р. Управління / Р. Домінік, С. Даніель ; пер. з фр. - К. : Основи, 1995. - 442 с., С. 10.
 2. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Друкер ; пер. с англ., и ред. Н. М. Макарова. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2004. - 270 с.
 3. Друкер Питер Ф. Практика менеджмента / П. Ф. Друкер; пер. с англ. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс" ; СПб. ; К., 2002. - 398 с.
 4. Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры : практика и принципы / П. Ф. Друкер. - М. : Book chamber international, 1992. - 352 c.
 5. Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента : весь Питер Друкер в одной книге: лучшие работы по менеджменту, написанные за 60 лет / П. Ф. Друкер ; пер. с англ. О. Л. Пелявский ; ред. пер. ГуТ. А. Гуреш. - М. ; СПб; К. : Издательский дом "Вильямс", 2004. - 422 с.
 6. Друкер Питер Ф. Эпоха разрыва. Ориентиры для нашего меняющегося общества / П. Ф. Друкер ; пер. с англ. и ред. Б. Л. Глушак. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. - 324 с.
 7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - 848 с.
 8. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. - М. : Дело, 1992. - 702 с., С. 597.
 9. Павлик В. Інновації в управлінні підприємством - реалізація потенціалу країни / В. Павлик. - Матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [“Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни”], 14-15 груд. 2011 р. Ч.2. - Тернопіль : Крок, 2011. - 284 с.
 10. Павлик В.П. Методи управління сільськогосподарським підприємством : моногр. / В.П. Павлик - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 156 с.
 11. Санталайнен Т. Управление по результатам: / Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. Поренне, Й. Х. Ниссинен, пер. с финск., общ. ред. и предисл. Я. А. Лейманна. - М. : Издательская группа «Прогресс», 1993. - С. 104.
 12. George S. Day, Strategic Market Planning / D.S. George. St. Paul, Minn.: West Publishing. - P. 97.
 13. Lloyd L. Byars, Strategy in a Changing Environment / B.L. Lloyd, R.W. Leslie, Z. A. Shaker. Irwin Book Team, 1996. - 366 p.
 14. Porter M.E. Competitive Strategy / M. E. Porter. New York: Free Press, 1980 - P. 55.
 15. Porter Michael. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. (New York: Free Press, 1980. - P. 40 - 41.
 16. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis / Robert M. Grant. (New York: Blackwell), 1991. - P. 295.
 17. Thompson Arthur A., Jr., and A.J. Strickland III, Strategic Management: Concepts and Cases / A. Arthur Thompson Jr., A.J. Strickland III, 7 th ed. (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, 1993. - P. 88.
Читати статтю: 13.pdf