ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 001.82:338.432
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб'єктів агробізнесу / Чорний Г.М., Худолій Л.М., Ларіна Я.С., Міщенко І.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 121

Метою статті є поглиблення розуміння сутності поняття «методи дослідження» та уточнення їх класифікації на рівні функціонування суб’єктів аграрного бізнесу. Методика проведення дослідження включає використання методів емпіричного рівня дослідження (спостереження, порівняння, опитування, тестування тощо). Виявлено, що методи наукового дослідження як явище - це способи виконання дослідником певних розумових дій, операцій і робіт із реальними предметами та процесами або їх уявними образами й абстрактними поняттями. А методи наукового дослідження як наукова категорія - це способи використання наявних знань про конкретний об’єкт дослідження з метою одержання нових знань. Доцільнішою класифікацією методів наукового дослідження є їх поділ на дві однорідні групи: методи емпіричного дослідження і метод теоретичного дослідження, що на практиці сприятиме одержанню об’єктивної наукової інформації. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: методи, класифікація, дослідження, дисертаційна робота, магістерська робота, суб’єкти агробізнесу, аграрна економіка

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч., 2-ге вид. перероб. і доп. / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ. - 2002. - 624 с.
 2. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Г.В. Ковальова. - Х.: Фоліо, 2005 - 768 с.
 3. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій / А.С. Гальчинський. - К. : «АДЕФ-Україна», 2010. - 572 с.
 4. Ганін В.І. Методологія соціально-економічних досліджень: навч. посіб. / В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова. - К.: «Центр навчальної літератури», 2008. - 224 с.
 5. Єрмаков О.Ю. Основи методології наукових досліджень: навч. посіб. / О.Ю. Єрмаков, Г.Б. Погріщук. В.І. Чорнодон. - Тернопіль: «Підручники і посібники», 2009. - 290 с.
 6. Іванух Р.А. Аграрна економіка і ринок / Р.А. Іванух, С.Л. Дусановський, Є.М. Білан. - Тернопіль: "Збруч", 2003. - 306 с.
 7. Кандиба А.М. Менеджмент наукового дослідження: навч. посіб. / А.М. Кандиба. - К.: Аграрна наука, 2007. - 220 с.
 8. Клименко М.О. Основи та методологія наукових досліджень: навч. посіб. / М.О. Клименко, В.П. Фещенко, Н.М. Вознюк - К.: Аграрна освіта, 2010. - 352 с.
 9. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2009. - 206 с.
 10. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т.1/ С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 2005. - 616 с.
 11. Новий словник іншомовних слів / уклад. і передм. О.М. Сліпушко. 20000 слів. - К.: Аконіт, 2007. - 848 с.
 12. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - 1600 с.
 13. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю.П. Сурмін. -К.: Навч.-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. - 302 с.
 14. Суслов И.П. Методология экономического исследования (общие вопросы) / И.П. Суслов. - М.: Мысль, 1974. - 334 с.
 15. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова. - К.: Видавничий дім «Слово», 2003. - 240 с.
 16. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підруч. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. - К.: Знання, 2011. - 310 с.
 17. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / В.А. Ядов. - Самара: Самарский ун-т, 1995.
 18. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради: 5-те вид., виправл. і доп. / Автор - упорядник Л.А. Пономаренко. - К.: Вид-во «Толока», 2011. - 80 с.
 19. Babbie E.R. The basics of social research (4th ed.) / E.R. Babbie, Australia: Thomson/Wadsworth. 2007. - s. 576.
 20. Dooley D. Social research methods. 4th ed. / Dooley, David Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2001 - s. 386.
 21. Honkapohja S. Methodology doesn't matter, but the history of thought might. In The State of Macro economics /. S. Honkapohja (ed.). Oxford: Basil Blackwell. 1989 - s. 344 - Bibliogr.: s. 263-279.
 22. Kathleen B. Foundations for research: Methods of inquiry in education and the social sciences. / De Marrais, Kathleen B. and Stephen D. Lapan Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates. 2004. - s. 432.
 23. Michael Armstrong. A handbook of MANAGEMENT techniques: the best-selling guide to modern management methods. 3rd edition. - KOGAN PAGE, 2006. - 876 p.
 24. Welch F, Human capital theory: education, discrimination and life cycles. American Economic Review / F. Welch, 1975 - s. 75, Bibliogr.: s.63-73.
 25. West J. A. Methodology. Journal of Political Economy / West J. A. and Toonder J.G., Whitaker J. K., Stuart M., London The Case for Astrology.: Penguin Books. 1975 - s.1088 - Bibliogr.: s 1033-1050.
Читати статтю: 4.pdf