ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.4: 330.342.3: 631.11
Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні та практичні аспекти формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств / Кісіль М.І., Гарбар В.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 35

Метою статті є узагальнення теоретичних, методичних і практичних аспектів проблеми формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо її розв’язання. У процесі дослідження застосовувано методи аналізу й синтезу, абстрактно-логічний, порівняння при зіставленні фактичних даних за окремі періоди та роки, графічний - для наочного відображення зміни в часі показників досліджуваного аспекту проблеми. Запропоновано розглядати «сталість» як наукову категорію, якій підпорядковуються поняття «стійкість» і «стабільність». У зв’язку з цим сформульовано визначення спеціального поняття «сталий розвиток фермерського господарства» та розглянуто його сутність на основі категорії сталості. Звертається увага, що процеси економічного розвитку фермерських господарств у тривалому періоді характеризуються циклічністю і хвилеподібністю, проте ознаки сталості у відтворювальних процесах мають проявлятися безперервно. Рекомендується фермерським господарствам, які забезпечують високі темпи розширеного відтворення капіталу, реалізовувати стратегію зростання, при середніх темпах відтворення - стратегію активізації діяльності, а помірних темпах - стратегію досягнення стану постійної сталості. За наявності простого відтворення капіталу слід формувати стратегію підвищення рівня сталості. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: фермерське господарство, сталий розвиток, циклічність, хвилеподібність, відтворення, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Anderdson B. Sustainability of adaptive systems ∕ Anderson B., Bitmid R., Johnson K. and others; translated from English - М. : Mir, 1989. - 236 p.
 2. Babych М. М. Essence and peculiarities of classification of farm enterprises [Electronic resource] ∕ М. М. Babych ∕∕ Annals of agrarian science of Black Sea Region ∕ MSAU. - Mykolaiv, 2007. - Ed.3. V.1 :Economic sciences. - Access mode : www.stattionline.org.ua/../5077-sutnist-i-osobli..
 3. Bagrov N.V. Regional geopolitics of sustainable development ∕ N.V.Bagrov. - К. : Lybid, 2002. - 256 p.
 4. Borshchuk Ye.M. Basics of theory of sustainable development of ecological-economic systems: monograph ∕ Ye.M.Borshchuk. - Lviv : Rastr-7. - P. 5 - 8.
 5. Yermakov O.Yu. To methodology of formation of strategy of development of farm enterprises / О. Yu. Yermakov, О. О. Laiko // Scientific annals of NULES of Ukraine. Edition : “Economics, Agrarian Management, Business”. - 2014. - Ed.200. - P.2. - P. 107 - 114.
 6. Kisil М.І. Methodical recommendations in development of investment strategy and policy of farming. ⁄ [Kisil М.І., М.М. Kropyvko, М.F.Kropyvko, S.А. Spesyvtsev]. - К.: NSC ІАЕ, 2006. - 68 p.
 7. Sabluk P.T. Main directions of elaborating strategy of development of agro-industrial complex of Ukraine / P.T. Sabluk // Economy of AIC. - 2004. - № 12. - P. 3 - 15.
 8. Agriculture of Ukraine: Statistics digest 2014 ∕ State Statistics Service of Ukraine; publications assistant O.M.Prokopenko. - К., 2014. - 379 p.
 9. Strategy of development of agrarian sector of economy for the period till 2020 [Electronic resource]. - Access mode: http:∕∕zakonl.rada.gov.ua∕laws∕show∕806-2013-p#n7.
 10. Strategic directions of development of entrepreneurship and cooperation in agriculture for the period till 2020 ∕ [Lupenko Yu.О., Malik M.Y, ZaiatsV.М. and others] ; under the editorship of M.Y.Malik. - К. : NSC ІАЕ, 2013. - 50 p.
 11. Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020; under the editorship of Yu.O.Lupenko, V.Ya. Mesel-Veseliak. - К. : : NSC ІАЕ, 2012. - 182 p.
 12. Shubravska O.V. Sustainable development of farm product system of Ukraine: monograph ∕ О. V. Shubravska. - К. : Institute of economics of NAS of Ukraine, 2002. - 204 p.
 13. Adamowicz M. Rola polityki agrarnej w zrownowazonym rozwoju obszarow wiejskich / M. Adamowicz // Roczniki naukowe SERIA. - 2000. - T.2, z.1. - S.78.
 14. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantages / Jay Barney // Journal of Management. - 1991. - Vol. 17. №1. - P/99 - 120.
 15. Besanko D. Economics of Strategy / D. Besanko, D. Dranove. M. Shanle. - 2nd Ed. - New York: John Wiley and Sons. 2000. - 436 p.
 16. Chandler A. Strategy and Structure. Cambridge. MIT Press, Mass., 1962.
 17. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation / Freeman C. / London, 1982. - 466 р.
 18. Indicators of sustainable development : guidelines and methodologies. - New York : UN, 2001. - 320 p.
 19. Hake J.-F., Eich R., Kleemann M., Pfaffenberger W. Erneubare Energien: Ein Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung? - Vorlesungsmanuscripte des 8.Ferienkurses “Energieforschung” vom 23. bis 27.September 2002 in der Jakob-Kaiser-Stiftung. - S.8.
 20. Merriam-Webster’s collegiate dictionary. - 10th. ed. Springfield, Mass: Merriam-Webster, 1999. - 1559 p.
Читати статтю: 7.pdf