ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.15:338.58]:636.2.033
Економіка агропромислового виробництва

Cтруктура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства / Шиян Н.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 44

Метою статті є удосконалення методичного підходу до розмежування витрат на постійні та змінні, вивчення впливу перших на показники ефективності галузі м’ясного скотарства. Методика дослідження включає використання кореляційно-регресійного аналізу, методу групування, графічного методу. Досліджено вплив питомої ваги постійних витрат у собівартості виробництва приросту ВРХ на рівень продуктивності худоби. За даними 2013 р. визначено максимум питомої ваги постійних витрат (15,7%), після досягнення якого спостерігається зниження продуктивності худоби. Встановлено існування іншої залежності між аналізованими показниками в передових аграрних підприємствах: після проходження мінімальної межі питомої ваги постійних витрат (9,2% у 2013 р.) спостерігається підвищення окремих показників ефективності розвитку галузі м’ясного скотарства, проте галузь залишається збитковою. Досягнення високих показників розвитку галузі м’ясного скотарства вбачається при використанні інновацій у виробництві продукції. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: витрати, структура витрат, постійні та змінні витрати, ефективність, середньодобовий приріст ВРХ, інтенсивність виробництва, м’ясне скотарство

Список використаних джерел

 1. Belloin J.C. Milk and dairy products: production and processing costs / J.C. Belloin // FAO Animal production and health paper 62. Food and agriculture organization of the United Nations Rome, 1988 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.fao.org/docrep/003/x6931e/X6931E00. htm#TOC.
 2. Boadway R.W. Cost-benefit rules in general equilibrium / R.W. Boadway // Review of Economic Studies 42, 1975. - Р. 361-373.
 3. Lysenko M. Of dairy industry in Ukraine. The Problem of Ensuring the Economic Security of Dairy Industry in Ukraine / M. Lysenko // Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, 2014. - P. 160-171.
 4. Maher John. Low Cost Milk Production. Pasture based milk Production. Visit to Ukraine. Evropean Dairy Farmers [Electronic resource]. - Access mode: http://www.agriefficiency.kiev.ua/upload/file/low%20cost%20milk%20production_ John_Maer_Eng.pdf.
 5. Management Accounting Theory of Cost Behavior [Electronic resource]. - Access mode: http://www.microbuspub.com/pdfs/chapter5.pdf.
 6. Martti P. Production costs of milk, beef and pig meat in Finland, Sweden, Denmark and Germany / P. Martti. Helsinki 2004 [Electronic resource]. - Access mode: http://ptt.fi/wp-content/uploads/2013/04/rap189_26060614.pdf.
 7. Mutagwaba Сh. Overview of the Tanzanian dairy industry challenges and opportunities // Ch. Mutagwaba // Tanzania Dairy Board at the сleaned Project East Africa Stakeholder Consultation on Dairy and Environment Nairobi, Kenya, 18 September 2013.
 8. Shephard, R.W. Theory of Cost and Produktion Functions / R.W. Shephard // Princeton. New Jersey, 1970.
 9. Нагорнюк О.П. Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах / О.П. Нагорнюк // Економіка АПК. - 2014. - № 6. - С. 96-102.
 10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T990996.html.
 11. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: наказ Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uazakon.com/big/text1528/pg2.htm.
 12. Проданчук М.А. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами / М.А. Проданчук // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 62-65.
 13. Сас О.О. Удосконалення методики планування й обліку в галузі скотарства / О.О. Сас // Економіка АПК. - 2015. - № 1. - С. 106-110.
 14. Сільське господарство України у 2013 р.: Стат. зб./ Держ. служба статистики України. - К., 2014. - 392 с.
 15. Цап В.Д. Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки / В.Д. Цап // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 131-136.
 16. Яворов В.В. Планування, облік і контроль як основні функції управління підприємством / В.В. Яворов // Економіка АПК. - 2012. - № 4. - С. 108-113.
Читати статтю: 8.pdf