ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:330.111.4:637.134
Економіка агропромислового виробництва

Вплив цінових чинників на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах / Супрун О.М., Величко Є.І., Іванікова І.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 64

Мета статті - обґрунтування необхідності цінового і фіскального стимулювання розвитку виробництва молока на довгостроковий період. Доведено, що збільшення нормативної грошової оцінки землі на коефіцієнт 1,249 та 3% орендної плати за користування земельними частками (паями), новий порядок адміністрування ПДВ і відшкодування пільгових пенсій веде до збільшення фіскального навантаження на сільськогосподарського товаровиробника й виплат із каси підприємства. Дані новації суттєво впливають на збільшення витрат і призводять до підвищення собівартості молока. Ціна молока не збільшується пропорційно інфляції, а часті зміни в законах призводять до зниження ефективності сільськогосподарського виробництва взагалі та молочного скотарства зокрема. У випадку, якщо така ситуація зберігатиметься на ринку молочної продукції протягом наступних років, Україна ризикує втратити значну частину поголів’я корів у зв’язку зі зниженням рентабельності виробництва молока. Адже загальновідомо, що будь-якою діяльністю вигідно займатись, якщо вона приносить прибуток, і молочне скотарство тут не є винятком. Табл.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: молоко, ціна, ринок, економічна ефективність виробництва, інфляція, новації, прибуток

Список використаних джерел

 1. Гайдуцький П.І. Незалежна економіка України / П.І. Гайдуцький. - К.: Інформ. системи, 2014. - 528 с.
 2. Ємцев В. Розвиток світового ринку молока в існуючому конкурентному середовищі / В. Ємцев // Продовольча індустрія АПК. - 2014. - № 6. - С. 7-11.
 3. Лупенко Ю.О. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: моногр. / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, Л.В. Білозор, І С. Гончаренко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - 514 c.
 4. Месель-Веселяк В. Я. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / В.Я. Месель-Веселяк, Ю.О. Лупенко. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 5. Малік М.Й. Монографічне дослідження системи оподаткування у сільському господарстві України / М.Й. Малік // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 3. - С. 149-150.
 6. Податковий кодекс України / Закон України від 02.12.2010 р. №2755-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
 7. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів / Закон України від 27.01.2006 р. №18/15/21/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
 8. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 3-16.
 9. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку: моногр. / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2009. - 480 c.
 10. Інформація Харківської ОДА. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/.
 11. Державна служба статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 12. Perekhozhuk O. Marktstruktur und Preisbildung auf dem ukrainischen Markt für Rohmilch / О. Perekhozhuk. - Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, 2007. - 289 s.
 13. Priekulis J. Economic profitability of milk production [Electronic resource] / J. Priekulis, J. Latvietis // Engineering for rural development. - 2009. - P. 81-85. - Mode of access: tf.llu.lv/conference/../14_Juris_ Priekulis.pdf.
 14. Perekhozhuk O. Marktstruktur und Preisbildung auf dem ukrainischen Markt für Rohmilch / О. Perekhozhuk. - Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, 2007. - 289 s
 15. Riester R. Milch: Agrarmärkte 2009: Jahresheft / R. Riester, M. Hartl, J. Dick. - Stuttgart, 2010. - S. 202-234.
Читати статтю: 11.pdf