ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436(1-09)(477):339.92
Зовнішньоекономічні відносини

Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції / Газуда Л.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 77

Мета статті - дослідження проблеми активізації процесу транскордонного співробітництва сільських прикордонних територій в умовах інтеграції й конвергенції, актуалізації співпраці суб’єктів господарювання в багатогранних видах економічної діяльності, яка своєрідно впливає на забезпечення збалансованого розвитку економічних систем регіонів і розв’язує важливі соціально-економічні завдання регіонального розвитку. Методика дослідження побудована на методах аналізу і синтезу, аналогій та порівнянь. У результаті дослідження окреслено стратегічні цілі процесу поглиблення транскордонного й єврорегіонального співробітництва. З’ясовано, що ефективність процесу інтеграції та конвергенції у межах територіальних економічних систем, зокрема сільських прикордонних територій, зумовлюється раціональністю використання наявного природно-ресурсного, науково-технічного, трудового, виробничого потенціалу окремо взятої території, в тому числі переваг спеціалізації територій і специфічних її властивостей: природно-кліматичних умов, прикордонного розташування, умов гірської місцевості й ін. Доведено, що врахування наявного потенціалу та зазначених особливостей території сприятиме забезпеченню збалансованого розвитку територіальної економічної системи. Виокремлено визначальні складові соціально-економічного розвитку сільських територій за всіма сферами життєзабезпечення сільських мешканців. Наголошено на важливості управлінської складової в умовах забезпечення результативності інтеграційно-конвергенційних процесів сільських прикордонних територій, у тому числі й територіальних суб’єктів господарювання, передусім у контексті транскордонної співпраці. Елементи наукової новизни становлять окреслені рівні управління процесом активізації транскордонного співробітництва, зокрема міжрегіональний і міжмуніципальний, а також управлінські підходи до реалізації процесів інтеграції й конвергенції та їхньої результативності, що забезпечується адміністративними економічними, правовими та специфічними важелями впливу. Практичну значущість становить обґрунтування взаємозумовленості складових соціально-економічної результативності процесів інтеграції й конвергенції сільських прикордонних територій, що ґрунтується на врахуванні їхніх важливих передумов, зокрема концентрації, модернізації, диверсифікації, структуризації, інтенсифікації, трансформації, координації, кластеризації, еволюції. Рис.: 1. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, сільські прикордонні території, інтеграційно-конвергенційні процеси, управлінські підходи, результативність транскордонної співпраці

Список використаних джерел

 1. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. - К. : Знання України, 2005. - 476 с.
 2. Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону : моногр. / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович. - Луцьк : ЛДТУ, 2002. - 248 с.
 3. Ковальська Л. Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізми її підвищення : моногр. / Л. Л. Ковальська. - Луцьк : ЛДТУ, 2007. - 386 с.
 4. Лендєл М. А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : моногр. / М. А. Лендєл, П. Ю. Студеняк. - Ужгород : Карпати, 2009. - 472 с.
 5. Павліха Н. В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід : моногр. / Н. В. Павліха. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. - 380 с.
 6. Сторонянська І. Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції / І. Сторонянська. - Львів : ІРД НАН України. 2010. - 324 с.
 7. Філіпченко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А. С. Філіпченко. - [2-ге вид.]. - К. : Знання України, 2002. - 190 с.
 8. Бадман М. К. Территориально-производственные комплексы: прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри / М. К. Бандман , О. Л. Бандман , Т. Н. Есикова ; ред. А.Г. Гранберг. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1990. - 304 с.
 9. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. - М. : ГУ ВШЭ, 2006. - 496 с.
 10. Селиверстов В. Формы и механизмы межрегиональной интеграции / Селивестров В. - Новосибирск : Сиб. соглашение, 1999. - С. 191-198.
 11. Lall S. V. Regional economic convergence : Do policy instruments make a difference? / S. V. Lall, S. Yilmaz // The annals of regional science. - 2001. - Vol. 35, №1. - P. 153-166.
 12. Spilimbergo A. Structural reforms and regional convergence / A. Spilimbergo, N. Xingyuan Che // IMF Working Paper. - WP/12/106. - 2012. - 35 р.
 13. Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : Закон України від 24.06.2004 р. № 1861-ІV. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
 14. Економічна енциклопедія : в 3-х т. : [редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.), та ін.]. - К. : Академія, 2002. - Т. 3. - 952 с.
 15. Газуда Л. М. Актуальні аспекти зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору прикордонного регіону / Л.М. Газуда // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 14 травня 2015 р. / Редкол.: Ю.О. Лупенко, Я.М. Гадзало, М.Я. Дем’яненко та ін. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2015. - С. 347-352.
 16. Стратегія економічного і соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року. - Ужгород, 2006. - 48 с.
 17. Стратегія розвитку України «Україна 2020: стратегія національної модернізації» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.radakmu.org.ua /uk/news_and_report/1079.html
 18. Економічна енциклопедія : в 3-х т. ; [редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.), та ін.]. - К. : Академія, 2002. - Т. 2. - 848 с.
 19. Економічна енциклопедія : [у 3 т.]. - К. : Видавничий центр "Академія", 2002 / голова редакційної ради : Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. - Т. 2 / [відп. ред. С. В. Мочерний]. - 2002.- 952 с.
 20. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем. - К. : Науково-виробниче підприємство Видавництво „Наукова думка” НАН України, 2013. - 488 с.
 21. Словник іншомовних слів. - К., 1997. - 776 с.
 22. Передумови і практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях / Аналітична доп. Нац. ін-т стратег. дослідж. - К., 2014. - 68 с.
 23. Концепції створення кластерів в Україні [Електронний ресурс]: проект/Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=121164.
Читати статтю: 14.pdf