ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.631:377.77:339.138
Зовнішньоекономічні відносини

Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності / Беженар І.М., Малік Л.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 87

Метою статті було вивчити і проаналізувати питання охорони географічних зазначень на рівні України та Європейського Союзу й виявити перспективи, першочергові завдання імплементації міжнародних стандартів в українському законодавстві. Досягнення поставленої мети та розробка пропозицій щодо питань географічних зазначень ґрунтувалися на використанні діалектичного методу пізнання й системного підходу. При цьому використовувалися такі методи і прийоми економічних досліджень: історичний, аналізу й синтезу, порівняльного аналізу, абстрактно-логічний - для узагальнення теоретико-методичних положень. Розглянуто поняття «географічне зазначення походження» згідно з міжнародним і вітчизняним досвідом. Досліджено міжнародну систему захисту прав на географічне зазначення та механізм її роботи, що сприяє виробництву високоякісної конкурентоспроможної продукції, розвитку сільських територій, збереженню регіональних традицій, розширенню пропозицій для туристів і залученню інвестицій у регіон. Охарактеризовано існуючий порядок реєстрації продуктів із географічним зазначенням в Україні. Результати дослідження: на основі аналізу національного порядку захисту прав на географічне зазначення виокремлено його сильні та слабкі сторони, виявлено незбалансованість законодавства України й ЄС, відсутність системних підходів правової охорони. Наукова новизна полягає у розробці теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо питань географічних позначень походження продукції. Узагальнено подальші перспективи України щодо питань географічних зазначень в умовах євроінтеграції. Визначено, що продукція окремих регіонів, враховуючи історичні традиції та оригінальність процесу виробництва може бути зареєстрована як продукція із географічним зазначенням. Практичне значення полягає у розробці заходів, спрямованих на реєстрацію й подальше поширення, використання географічних зазначень походження. Доведено, що реєстрація продуктів із географічним зазначенням є необхідною. Для її популяризації потрібна підтримка державних і місцевих органів влади та максимальне спрощення цієї процедури. На основі одержаних результатів встановлено, що здатність держави правовими засобами захистити власні унікальні товари використанням географічних зазначень прямо впливає на її становище на глобальному ринку й розвиток вітчизняного підприємництва. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: географічне зазначення походження, нормативно-правові акти, інтелектуальна власність, міжнародне законодавство, регіональний продукт, євроінтеграція

Список використаних джерел

 1. Андрощук Г. Географічні зазначення: характер прав, існуючі системи охорони та захист (частина 1) / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2005. - № 11. - С.7-13.
 2. Архипова М.І. Проблеми адаптації законодавства України щодо географічних зазначень відповідно до Угоди ТРІПС/ М. Архипова // Університетські наукові записки. - 2005. - Вип. 4. - С. 102-107.
 3. Афян А. Проблемні аспекти правового регулювання географічних зазначень / А. Афян // Юридичний вісн. України. - 2007. - № 32. - С. 8.
 4. Бошицький Ю. Л. Основні проблеми правової охорони географічних зазначень в Україні / Ю. Л. Бошицький // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - 2008. - Вип. 39. - С. 216-222.
 5. Ващук Я. Про реєстрацію в Україні зазначень походження товарів [Електронний ресурс] / Я. Ващук. - Режим доступу: http: //patent.km.ua/ulcr/ai1icles/il379.
 6. Костенко В. Перспективи впровадження географічних зазначень для України / В. Костенко // TAIEX-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.agroosvita.com/.
 7. Терес В. Огляд потенціалу якісних продуктів харчування із географічним зазначенням та попит на них в Україні. МБФ «Добробут громад (Heifer-Ukraine) / В. Терес // TAIEX-2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.agroosvita.com/.
 8. Глухівський Л. Про стан правової охорони зазначень походження товарів в Україні / Л. Глухівський// Інтелектуальна власність. - 2007. - №1. - С. 18-23.
 9. Горленко С.А. Охрана наименований мест происхождения товаров: актуальные проблемы /С. А. Горленко // Патенты и лицензии. - 2010. - № 3. - С. 3-10.
 10. Еннан Р.Є. Правова охорона географічного зазначення у ЄС / Р. Є. Еннан // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. - Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. - С. 170-172.
 11. Лакерт К. Географічні зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє / К. Лакерт // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. документів, матеріалів, статей, за заг. ред. О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - С. 221-229.
 12. Крисанов Д. Географічні зазначення походження агропродовольчої продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи / Д. Крисанов // Економіст. - 2014. - № 10. - С. 18-24.
 13. Паладий Н. Защита географических указаний происхождения товаров в Украине / Н. Паладий // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 5-6. - С. 3-14.
 14. Проект Угоди про асоціацію України з ЄС. Додаток ХХІІ-С. Географічні зазначення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, згадані у статті 202(3) цієї Угоди [Електронний ресурс]. - Режим доступу: comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=5..
 15. Розвиток законодавства у сфері охорони географічних зазначень /Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.minjust.gov.ua/4495.
 16. Система оцінки якості сільськогосподарської продукції за допомогою маркування географічного походження. Сайт Київської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.kyiv-obl.gov.ua/.
 17. Тараненко О.М. Особливості використання географічних зазначень в Україні/О. Тараненко// Часопис Київського університету права. - 2012. - № 1. - С. 232-235.
 18. Alberto Ribeiro de Almeida. EU Legal acts - PDO, PGI and TSG// TAIEX-2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.agroosvita.com/.
 19. Audier J. Protection of Geographical Indications in France and Protection of French Geographical Indications in Othe Countries/J.Audier// Symposium on the International Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context. - 1999. - P.223-243.
 20. Baeumer Ludwig. Protection of Geographical Indications under WIPO Treaties and Questions concerning the Relationship between those Treaties and the TRIPS Agreement // Symposium on the International Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context. - 1999. - P. 9-39.
 21. Emilie Lebrasseur. EU legislation requirements and procedures for obtaining geographical indication for agricultural products// TAIEX-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.agroosvita.com/.
Читати статтю: 15.pdf