ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658:633.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201601038
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі / Козак О.А., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 38

У статті здійснено об’єктивну економічну оцінку сучасного розвитку зернової галузі, виявлено особливості її функціонування та основні фактори впливу. При написанні статті використовували такі методи дослідження: абстрактно-логічний, факторного аналізу, монографічний, статистичних групувань, порівняльного аналізу, експертних оцінок, графічний, рядів динаміки й інші. З’ясовано, що збільшення валових зборів зернових зумовлено зростанням урожайності та зміною структури посівів конкурентоспроможних культур, які користуються стабільним попитом на зовнішньому ринку: кукурудзи, пшениці, ячменю. Кукурудза залишається лідером за темпами збільшення обсягів виробництва навіть у нетрадиційних для неї зонах вирощування. Виробництво експортно-орієнтованих видів зернових сконцентровано у великотоварних підприємствах, які мають можливості вкладати більше ресурсів на гектар. Основними проблемами галузі є: монополізація ринку, надконцентрація виробництва, надмірна волатильність закупівельних цін у розрізі регіонів. При відповідній регуляторній політиці та за сприятливої цінової ситуації на світовому ринку нарощування виробництва зернових є найімовірнішою перспективою України. Наукова новизна полягає в комплексній оцінці сучасних особливостей розвитку зернової галузі України, у тому числі на регіональному рівні. Одержані результати можуть бути використані органами державного управління при розробці стратегії розвитку зернової галузі України. Табл.: 8. Рис.: 5. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: зернова галузь, зернові культури, зернове господарство, виробництво, економічна ефективність, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Економіка виробництва зерна (з основами організації і технології виробництва) : моногр. / [Бойко В.І., Лебідь Є.М., Рибка В.С. та ін.] ; за ред. В. І. Бойка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 400 с.
 2. Бойко В.І. Зерно і ринок : моногр. / В.І. Бойко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 312 с.
 3. Боднар О.В. Особливості ціноутворення у зернопродуктовому підкомплексі України / О.В. Боднар // Економіка ринкових відносин. - 2013. - № 11. - С. 127-133.
 4. Андрійчук В.Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2014. - №2. - С. 5-21.
 5. Формування і розвиток ринку зерна в Україні / [Шпикуляк О.Г., Воскобійник Ю.П., Саблук Р.П. та ін.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 190 с.
 6. Шпикуляк О.Г. Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами : теоретико-методологічний аспект / О.Г. Шпикуляк, О.А. Материнська, Г.Ф. Мазур // Економіка АПК. - 2014. - № 12. - С. 42.
 7. Кваша С.М. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні / С.М. Кваша, М.М. Ільчук, І.А. Коновал // Економіка АПК. - 2013. - №3. - С. 16-24.
 8. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько ; за ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. - К.: РВПС України НАН України, 2006. - 252 с.
 9. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.] ; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука та ін. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 1008 с.
 10. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 182 с.
 11. Кирилов Ю.Є. Бренд «Житниця Європи»: міф чи реальність / Ю.Є. Кирилов // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - С. 101-107.
 12. Петриченко В.Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / В. Ф. Петриченко // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 3-9.
 13. Grain Market Report / International Grain Council, 2015. - Режим доступу: http://www.igc.int/en/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf.
 14. Grain : World Markets and Trade / USDA, 2015. - Режим доступу: http://www.fas.usda.gov/data/grain-world-markets-and-trade.
 15. Кириленко І.Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку / І.Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2009. - № 9. - С. 79-84.
 16. John Baffes. Understanding El-Nino: What does it mean for commodity markets? / John Baffes // Commodity Markets Outlook. - The World Bank Group. - October 2015. - Pp. 5-10. - Режим доступу: http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/916451445285454750/CMO-Oct-2015-Feature-El-Nino.pdf.
 17. Agricultural Outlook 2015-2024 / OECD-FAO, 2015. - Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf.
 18. Шпичак О.М. Оптимізація ринку зерна України та її результативність / О.М. Шпичак, О.В. Боднар. - Режим доступу: http://memjournal.agrex.gov.ua/optimizatsiya-rinku-zerna-ukrayini-ta-yiyi/.
 19. Пасхавер Б.Й. Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2014. - № 10. - С. 5-13.
Читати статтю: 5.pdf