ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5
Аграрний ринок

Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України / Бокій О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 48

Мета статті – визначення тенденцій споживання хліба та чинників купівельної спроможності на ринку хліба і хлібопродуктів в Україні в умовах інфляційних процесів та кризи в суспільстві. Це дасть змогу оцінити можливості споживання хліба населенням і підвищення платоспроможного попиту. Досліджено економічну, соціальну й демографічну складові, розглянуто структуру грошових доходів домогосподарств. Визначено частку хлібобулочних виробів промислового виробництва в загальному споживанні хліба і хлібопродуктів та тенденції її зміни. Проаналізовано поведінку покупців на ринку хліба та хлібопродуктів залежно від кризових явищ у країні й інших чинників впливу. Проведені дослідження дадуть можливість оцінити резерви зростання попиту, визначити комплекс заходів щодо підвищення добробуту населення та його купівельної спроможності, вдосконалити механізм урівноваження попиту й пропозиції. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: споживання, купівельна спроможність, платоспроможний попит, ринок хліба і хлібопродуктів, хлібобулочні вироби, ціна, заробітна плата, диспропорції, інфляція

Список використаних джерел

 1. Бокій О.В. Ринок хлібобулочних і макаронних виробів: потреби суспільства та потенціал забезпечення / О.В. Бокій, О.В. Коваленко, О.П. Печенога. - К: ННЦ «ІАЕ», 2014. - 96 с.
 2. Васильченко А.Н. Некоторые особенности функционирования рынка хлеба в Украине / А.Н. Васильченко. - Хранение и переработка зерна. - 2013. - №3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrhlibprom.org.ua/ua/publikaciii/jurnal_hranenie_i_pererabotka_zerna_no3_mart_2013.html
 3. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.]; за ред. Б.Й. Пасхавера. - К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009. - 432 с.
 4. Ємність внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції і продовольства: моногр. / [ Шпичак О. М., Лупенко Ю. О., Жук В. М. та ін.]; за ред. О.М. Шпичака. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 86 с.
 5. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua
 6. Про державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
 7. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення // Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 2000 року № 656 [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http// zakon.rada.gov.ua
 8. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) /Постанова КМУ від 25 груд. 1996 року № 1548 [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF
 9. Про затвердження Методичних рекомендацій складання прогнозних балансів попиту і пропозиції продовольчих ресурсів // Наказ Міністерства економіки України 18.12.2009 № 1426 [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_articleart_id=148347
 10. Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - 2015. - № 6 - С. 85-95.
 11. AIBI Bread Market Report 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aibi.eu/wp-content/uploads/draft-AIBI-Bread-Market-report-2013.pdf.
 12. Blackwell R. Consumer Behaviour / Blackwell R., Miniard P., Engel, J. [translated from English by Kolotvyna E., Kruglova-Morozova L]. - [10 ed.]. - St. Petersburg. - Piter, 2007. - 944 p.
 13. Buckley M. The convenience food market in Great Britain: Convenience food lifestyle (CFL) segments / M. Buckley, C. Cowan., M. McCarthy [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01956663070027.
 14. Peter E., Weisz M. Recent trends in the food trade sector of Hungary, the example of the lake Balaton resort area/ E. Peter, M. Weisz // Central European Agriculture. Csientific journal in agriculture. 2006, 7(3), p.401-408.
 15. Petrenko V. Influence of agriculture systems on the technological properties of winter wheat grain and flour during long term storage / V. Petrenko // Достижения науки и техники АПК. - 2012. - № 12. - С. 30-32.
 16. Sexton R.J., Zhang M. An assessment of the impact of food industry market power on U.S. consumers / R.J. Sexton, M. Zhang [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1520-6297%28200124%2917:1%3C59::AID-AGR1003%3E3.0.CO;2-D/abstract.
 17. Tracy M. Food and Agriculture in a Market Economy. An introduction to Theory, Practice and Policy, Editura APS - Agricultural Policy Studies, La Hutte, Bruxells, 1996. - 100 р.
Читати статтю: 6.pdf