ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.22 : 631.16
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів / Лупенко Ю.О., Тулуш Л.Д. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 5

У статті наведено комплексну оцінку чинної практики оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні, яка передбачає переважне застосування спеціальних податкових режимів. Відмічається, що функціонуючий податковий інструментарій запроваджувався наприкінці 90-х років як тимчасовий, проте застосовується четвертий п’ятирічний період без суттєвих змін. Унаслідок цього він практично втратив стимулюючий вплив на розвиток аграрної галузі в Україні, і в першу чергу - на темпи інвестиційної активності. Встановлено, що нинішня практика оподаткування сільськогосподарських підприємств є значною мірою політичним компромісом, що сформувався в процесі поступової трансформації спеціальних режимів оподаткування, бюджетних можливостей щодо підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва та досягнутого рівня податкового адміністрування в галузі. При формуванні податкового механізму в сільському господарстві належною мірою не враховуються наукові засади функціонування системи оподаткування. Визначено рівень та структуру державної фінансової підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва за рахунок застосування спеціального податкового інструментарію. Окреслено ключові недоліки спеціальних режимів прямого і непрямого оподаткування сільськогосподарських підприємств, а також охарактеризовано економічні ефекти, зумовлені застосуванням спеціального податкового інструментарію в аграрній галузі економіки. Доведено, що спеціальні режими оподаткування, які набули значного поширення в сільському господарстві, розроблялися для іншої моделі аграрної економіки, із переважанням багатопрофільних соціально-орієнтованих сільгосппідприємств. Встановлено, що відсутність будь-яких обмежень щодо використання спеціальних податкових режимів сільгосппідприємствами призвела до втрати державою можливості ефективного впливу на напрями розвитку аграрної галузі з метою формування збалансованої структури агропромислового виробництва в Україні. Проаналізовано ключові законодавчі новації щодо реформування спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських підприємств, здійснено оцінку їх впливу на економічні показники діяльності окремих галузей сільського господарства. Сформовано ключові завдання реформування системи оподаткування сільського господарства, якими передбачено вирівнювання економічних умов господарювання, мінімізацію негативного впливу на економічні рішення господарюючих суб’єктів, формування надійного джерела фінансового забезпечення розвитку сільських громад, унеможливлення оптимізаційних податкових схем, що обумовлюють економічні викривлення. Обґрунтовано заходи у сфері прямого оподаткування, реалізація яких забезпечить вирівнювання податкових умов господарювання для різних груп сільгосптоваровиробників, збереження інвестиційної активності в галузі, підвищення рівня зайнятості у сільській місцевості. Розроблено напрями проведення податкової реформи у сільському господарстві, реалізація яких забезпечить усунення наявних диспропорцій в структурній будові аграрного сектору економіки, а саме дасть змогу збільшити частку малого та середнього соціально-орієнтованого аграрного бізнесу в загальних обсягах аграрного виробництва, підвищити конкурентоспроможність малих форм господарювання на селі, що позитивно позначиться на рівні сільської зайнятості та ресурсній базі бюджетів сільських громад. Табл.: 2. Рис.: 7. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: система оподаткування, податкова реформа, спеціальні податкові режими, податкові преференції, податкове стимулювання, державна фінансова підтримка, сільськогосподарський податок, податок на додану вартість, плата за землю

Список використаних джерел

 1. Березовський В. Податкове регулювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / В.В. Березовський, Л.Д. Тулуш // Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту. - Серія: Фінанси і кредит. - 2008. - № 2. - С. 88-95.
 2. Боровик П. Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері / П.М. Боровик, Л.Д. Тулуш, І.В. Мережко // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного ун-ту. - 2012. - № 25. - Т. 1. - С. 154-159.
 3. Братцев В.И. Налоговый мультипликатор в экономике сельского хозяйства / В.И. Братцев // Вестник Российского экономического университета. - 2011. - № 4. - С. 39-43.
 4. Гончаренко Г.А. Роль налоговых режимов в достижении целей аграрной политики России / Г.А. Гончаренко // Вестник Московского гос. университета. - 2010. - № 3. - С. 78-89. - (Серия 6: "Экономика")
 5. Єфименко Т.І. Податки в інституційній системі сучасної економіки. - Ін-т економіки та прогнозування. - К. : ІЕП, 2011. - 688 с.
 6. Лупенко Ю.О. Напрями реформування податкової політики / Ю.О. Лупенко // Наукові праці НДФІ. - 2004. - № 6 (29). - С. 103-106.
 7. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, Л.Д. Тулуш. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 38 с.
 8. Малініна Н.М. Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах / Н.М. Малініна, Л.Д. Тулуш // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2012. - Вип. 1 (6). - С. 124- 134.
 9. Минакова И. Налоговые механизмы регулирования инвестиционных процессов в региональном АПК / И. Минакова, О. Булгакова, К. Коровина // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2011. - Вып. 2. - Т. 2. - С. 9-12.
 10. Папцов А. Особенности налоговой политики в странах с развитой рыночной экономикой / А. Папцов // АПК: экономика, управление. - 2008. - № 1. - С. 48-53.
 11. Прокопчук О.Т. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : монографія / О.Т. Прокочук, Л.Д. Тулуш. - К.: ІАЕ, 2011. - 280 с.
 12. Рудая М.І. Адміністрування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва / М.І. Рудая, Л.Д. Тулуш // Світ фінансів: Науковий журнал Тернопільського національного економічного університету. - 2011. - № 1. - С. 125- 130.
 13. Рыманов А.Ю. О налогово-бюджетном регулировании сельского хозяйства / А.Ю. Рыманов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2004. - № 4. - С. 40-42.
 14. Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Н.В. Сеперович, Л.Д. Тулуш, В.І. Проніна. - Львів : НВФ "Українські технології", 2009. - 296 с.
 15. Тулуш Л. Наслідки та перспективи функціонування фіксованого сільськогосподарського податку / Л.Д. Тулуш // Збірник наукових праць Уманського нац. ун-ту садівництва. - 2010.- Вип. 74. - С. 39- 47.
 16. Тулуш Л.Д. Економічний зміст плати за землю / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 24-30.
 17. Тулуш Л.Д. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2015. - № 8. - С. 44- 55.
 18. Bird R. Taxing agricultural land in developing countries / R. Bird // Cambridge: Harvard University Press, 1974. - 361 р.
 19. Boehlje М. Tax Policy: Implications for Producers and the Agricultural Sector / M.Boehlje, H. Carman // American Journal of Agricultural Economics. - 1982. - Vol. 64. - № 5. - pp. 1030-1038.
 20. Durst R. Effects of federal tax policy on agriculture / R. Durst, J. Monke. - U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service Agricultural Economic.- Report № 800. - 2001. - 52 с.
 21. Heady С. Tax policy in developing countries: what can be learned from OECD experience? / С. Heady // Taxing perspectives: a democratic approach to public finance in developing countries. - Proceedings at the Institute of Development Studies, University of Sussex. - October 2002. - 19 р.
 22. Lupenko Yu. Special taxation modes in the Ukrainian agricultural sector / Yu. Lupenko, L. Tulush // The CAP and competitiveness of the Polish and European food sectors. - Editors A.Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko. - Institute of agricultural and food economics, Nation research institute. - Warsaw, 2014. - Р. 106-117.
 23. Rajaraman I. A Land-based agricultural presumptive tax / I. Rajaraman, M. Bhende // Economic and Political Weekly. - 1998. - Vol. 33, №. 14. - pp. 765-778.
 24. Tulush L. Tax policy efficiency in agriculture of Ukraine / L. Tulush // Economic Annals-XXI. - 2015. - № 5-6. - С. 49-52
 25. Veen H.B. van der, Meulen H.A.B. van der, Bommel K.H.M., Doorneweert B. Exploring agricultural taxation in Europe // Report 2.07.06. - The Hague, LEI, 2007.
Читати статтю: 1.pdf