ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631:351.755.61
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи / Чопенко В.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 63

Мета статті - на основі аналізу сучасних демографічних процесів на сільських територіях України розробити систему дієвих заходів, необхідних для поліпшення демографічної ситуації на селі, подолання депопуляції сільського населення та зупинення деградації сільської поселенської мережі шляхом збереження людності. У процесі дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний, системного аналізу, аналізу і синтезу, діалектичний та економіко-статистичний. Наведено характеристику демографічної ситуації на сільських територіях України, досліджено тенденції й висвітлено проблеми соціально-демографічного розвитку українського села. Встановлено, що поліпшення демографічної ситуації на селі, подолання депопуляції, поліпшення якісних показників розвитку сільського населення та зупинення деградації сільської поселенської мережі є нині важливою й невідкладною проблемою національного масштабу. Окреслено основні напрями оздоровлення демографічної ситуації на селі. Наголошено на необхідності об’єднання зусиль держави, регіональних і місцевих органів влади та самоврядування, а також територіальних громад для розв’язання демографічних проблем сільських територій. Запропоновано систему економічних, адміністративно-правових, виховних і пропагандистських заходів, виконання яких сприятиме подоланню демографічної кризи, зупиненню деградації сільської поселенської мережі та соціальному відродженню села. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності системного підходу до розв’язання демографічних проблем сільських територій, який передбачає об’єднання зусиль держави, регіональних і місцевих органів влади та самоврядування, а також територіальних громад. До перспектив подальших наукових досліджень у даному напрямі віднесено уточнення шляхів подолання демографічної кризи на сільських територіях і розширення системи заходів, виконання яких сприятиме зупиненню деградації сільської поселенської мережі та соціальному відродженню села. Табл.: 6. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: демографічна ситуація, демографічні процеси, сільське населення, сільські території, депопуляція, сільська поселенська мережа, чисельність населення, територіальна громада

Список використаних джерел

 1. Булавка О.Г. Соціальні проблеми розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): [моногр.] / [Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - С. 502 - 543 (640).
 2. Булавка О.Г. Суцільна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 77 - 80.
 3. Демографічна ситуація в Україні у 2013 році. Стат. збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2014. - 56 с.
 4. Залізко В.Д. Демографічна складова сталого розвитку сільських територій як фактор впливу на економічну безпеку України / В.Д. Залізко // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. - 2012. - № 4. - С. 10 - 15.
 5. Населення (1990-2015 роки). Експрес-випуск від 13.08.2015 р. - К.: Державна служба статистики України, 2015. - 9 с.
 6. Населення України за 2012 рік. Стат. збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2013. - 256 с.
 7. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села. - К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2007. - 468 с.
 8. Нелеп В.М. Шляхи відродження українського села / В.М. Нелеп // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 125 - 129.
 9. Прокопа І.В. Заселеність сільських територій: деструктивні зміни і загрози / І.В. Прокопа, О.Л. Попова // Економіка і прогнозування. - 2008. - № 1. - С. 63 - 84.
 10. Саблук Г.І. Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях / Г.І. Саблук // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 75 - 78.
 11. Саблук П.Т. Демографічні проблеми українського села (наукова доп.) / П.Т. Саблук, К.І. Якуба; відп. ред. П.Т. Саблук. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - 38 с.
 12. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2005. - № 11. - С. 4 - 12.
 13. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Стат. збірник. Відп. за випуск І.В. Калачова. - К.: Державний комітет статистики України, 2001. - 194 с.
 14. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Стат. збірник. Відп. за випуск І.В. Калачова. - К.: Державний комітет статистики України, 2006. - 190 с.
 15. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Стат. збірник. Відп. за випуск О.О. Кармазіна. - К.: Державна служба статистики України, 2014. - 188 с.
 16. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. -74 с.
 17. Транченко Л.В. Аналіз та проблеми соціально-економічного розвитку села / Л.В. Транченко // Наук.-практ. журнал “Інвестиції: практика та досвід”. -2012. - № 5. - С. 66 - 69.
 18. Україна у цифрах у 2012 році. Стат. збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2013. - 250 с.
 19. Україна у цифрах у 2014 році. Стат. збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2015. - 239 с.
 20. Хвесик М.А. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектора / М.А. Хвесик, Ю.М. Хвесик // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 66 - 76.
 21. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В.В. Юрчишин. - К.: ДУ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013. - 424 с.
 22. Якуба К.І. Соціально-демографічний стан сільських населених пунктів / К.І. Якуба // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наук. доп.; за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 342 с. - С. 33 - 40.
 23. Якуба К.І. Ознаки тривалості життя українського селянства / К.І. Якуба // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 60 - 65.
 24. Ashley C. Rethinking rural development / C. Ashley, S. Maxwell. In: Development policy review, 19 (4), 2001. - P 365 - 425.
 25. Rural Development in the EU, Statistical and Economic Information, Report 2010. - 257 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://ec.europa.eu/agriculture/agrista.
 26. Rural Development policy 2007-2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm
 27. Sen A. Development as Freedom / A. Sen. - New York: Prentice-Hall, 1999. - 366 p.
 28. Smith M.K. Social Capital - The encyclopaedia of informal education / M.K Smith. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //www.infed.org/biblio/social_capital.htm.
Читати статтю: 8.pdf