ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631:339.13:330.341.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва / Павлик П.В., Ткач Л.Л., Дендебера О.П. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 75

Метою статті є узагальнення методологічних і практичних результатів наукових досліджень щодо інноваційної діяльності, спрямованих на поліпшення організації створення й впровадження інновацій в аграрній сфері. Розглянуто результати наукових досліджень із питань інноваційного розвитку та інноваційної діяльності, створення й впровадження в аграрній сфері інновацій. Висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо створення і впровадження інновацій, охарактеризовано інноваційний процес від зародження ідеї й до її практичної реалізації, який би охоплював весь інноваційний цикл створення інновацій (етапи, стадії), зокрема дослідження, розробку, апробацію та впровадження, порушено питання оцінки ефективності, обліку і звітності. Використання результатів наукових досліджень сприятиме поліпшенню організації створення й впровадження інновацій у підприємницьку діяльність, підвищенню ефективності. Науково-дослідна сфера має орієнтуватися на створення ринку інноваційної продукції, вивчати попит і створювати таку продукцію, яка б відповідала критеріям ефективності, була маловитратною, ресурсоощадливою, конкурентоспроможною й економічно безпечною. Рис.: 1. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інновація, створення, впровадження, оцінка ефективності, облік і звітність

Список використаних джерел

 1. Витвицька О.Д. Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств / О.Д. Витвицька, О.Б. Словінська // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 109-113.
 2. Володін С.А. Інноваційна модель функціонування та розвитку аграрної науки у ринкових умовах / С.А. Володін. - К.: Дія, 2006. - 260 с.
 3. Гадзало Я.М. Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2014 рік та основні завдання на перспективу / Я.М. Гадзало // Економіка АПК. - 2015. - № 4. - С. 11.
 4. Економічна енциклопедія. У 3-х т. - Т. 1 / С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Вид. центр “Академія”, 2000. - С. 254.
 5. Завдання-замовлення на розробку науково-технічної продукції на звітність (проміжну і заключну) про виконання науково-дослідної роботи та освоєння наукових розробок в агропромисловому виробництві : методичні рекомендації. - К.: Мінсільгосппрод, 1997. - 48 с.
 6. Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV «Про інноваційну діяльність» (Відом. Верхов. Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст. 266), (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст. 86; № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст. 250; № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст. 162; № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст. 267.
 7. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2013 рік. - К.: Аграр. наука, 2014. - С. 344-350.
 8. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2014 рік. - К.: Аграр. наука, 2015. - 524 с.
 9. Звіт про науково-дослідну роботу “Розробка системи наукового супроводження інноваційної діяльності галузей АПВ в ринкових умовах” ([Крисальний О.В. - керівник НДР, Тивончук С.О., Павлик П.В.]. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2008. - 98 с. (№ДР 0108U002601).
 10. Звіт про НДР “Розробити теоретико-методологічні засади створення інноваційної продукції в державних наукових установах за 2006-2010 рр.” / [Шпикуляк О.Г. (керівник НДР), Гончаренко І.С., Русан В.М., Курило Л.І., Павлик П.В., Тивончук С.О. та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2011. - 240 с. (№ДР 0111U001014; ІК НТП №0211U001171.
 11. Зубець М.В. Наукові основи розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах (теорія, методологія, практика) / М.В. Зубець, С.О. Тивончук. - К.: Аграр. наука, 2006. - 480 с. - С. 122-123.
 12. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2010. - 706 с.
 13. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2014. - 516 с. - С. 23.
 14. Інноваційний менеджмент сталого розвитку на прикладі агропромислового комплексу : навч. посіб. / І.Я. Гришин, Д.І. Мазоренко, О.К. Бурова, Л.М. Тіщенко, Т.А. Бутенко та ін.; за ред. акад. Д.І. Мазоренка і проф. О.К. Бурової. - Х., 2005. - С. 349.
 15. Коденська М.Ю. Методичні рекомендації до оцінки інноваційного продукту аграрної науки / М.Ю. Коденська, Н.М. Перепелиця. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. - 76 с.
 16. Крисальний О.В. Ринок інновацій / О.В. Крисальний, П.В. Павлик, Г.М. Лебідь // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник. - Вип. 5 ; за ред. П.Т. Саблука та ін. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - С. 423-438.
 17. Курило Л.І. Інтелектуальний капітал в аграрній сфері економіки: моногр. / Л.І. Курило. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 320 с.
 18. Менеджмент і маркетинг інновацій та діяльності у сфері інтелектуальної власності (Крисальний О.В. - відп. за вип.). - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. - 124 с.
 19. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. - К.: Урожай, 1986. - 118 с.
 20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку інноваційної діяльності в науково-дослідних установах ; за ред. В.М. Жука. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2014. - 88 с.
 21. Методичні рекомендації щодо трансформації наукової продукції в об’єкти права інтелектуальної власності та їх капіталізація / [Ситник В.П. - керівн. розробки, Бойко М.Ф., Бойчук А.Ф., Саблук П.Т., Тивончук С.О., Крисальний О.В., Курило Л.І та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2006. - 68 с.
 22. Никонов А.А. Аграрная наука СССР на переходе к рыночной экономике / А.А. Никонов // Вестник сельскохозяйственной науки. - 1991. - № 2. - С. 5.
 23. Павлик П.В. Інновації як передумова забезпечення ефективного розвитку агропромислового виробництва / Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 жовт. 2008 р., м. Київ). У 3-х ч. - К.: РВПС України НАН України, 2008. - Ч. 1. - С. 266-269.
 24. Положення про порядок розробки проектів для впровадження у виробництво, затверджене наказом № 303 від 10 липня 1995 р. по Мінсільгосппроду України і зареєстровано Мін’юстом України за № 2011045 від 11 січня 1996 р.
 25. Россоха В.В. Методичні підходи оцінювання природно-біологічного потенціалу аграрної сфери економіки / В.В. Россоха. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. - 94 с.
 26. Саблук П.Т. Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою / П.Т. Саблук, Л.І. Курило // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 51-56.
 27. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України: матер. наук.-практ. конф. - К.: НТУУ “КПІ”, 2003. - 434 с.
 28. Шпикуляк О.Г. Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. - 2013. - № 12. - С. 79-84.
Читати статтю: 10.pdf