ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:633.1
Економіка агропромислового виробництва

Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості / Світовий О.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 52

Мета статті - обґрунтувати шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості. У процесі дослідження використано: діалектичний, економіко-математичний, абстрактно-логічний методи. У статті проаналізовано сучасний стан виробництва у зернопродуктовому підкомплексі, охарактеризовано основні напрями використання зерна, продуктів його переробки та побічної продукції, визначено основні обмежуючі та стимулюючі фактори, що впливають на виробництво зерна. Як елементи новизни запропоновано класифікацію основних обмежувальних та стимулюючих факторів зерновиробництва. Також обґрунтовано основні напрями оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі щодо збільшення доданої вартості. За результатами дослідження зроблено висновок, що поєднання державного регулювання, інтеграції та кооперування у зернопродуктовому підкомплексі з ринковим саморегулюванням забезпечить виробництво оптимальної кількості продукції з найбільшою доданою вартістю. Табл.: 2. Рис.: 3. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, додана вартість, державне регулювання, фактори виробництва, переробка зерна

Список використаних джерел

 1. Дем’яненко С.І. До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України / С.І. Дем’яненко // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 14-19.
 2. Державна цільова програма реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. № 785 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/785-2007-п.
 3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-п.
 4. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. Проект від 26 жовтня 2015 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16025.
 5. Кваша С.М. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні / С.М. Кваша, М.М. Ільчук, І.А. Коновал // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 16-24.
 6. Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України / В. Нелеп // Економіка України. - 2011. - № 9. - С. 54-63.
 7. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 10-17.
 8. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2014 рік / Відп. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 380 с.
 9. Статистичний збірник «Праця України у 2014 році» / Відп. за вип. І.В. Сеник. - К. : Державна служба статистики України, ТОВ Видавництво «Консультант», 2015. - 280 с.
 10. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 11. Статистичний щорічник України за 2014 рік / Відп. за вип. О.А. Вишневська. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 586 с.
 12. Шпичак О.М. Оптимізація ринку зерна України та її результативність / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Моніторинг біржового ринку. - 2014. - № 2(21). - С. 8-14.
 13. MankIv, GreGorI N. MakroekonomIka / GreGorI N. MankIv, Per. s angl; Nauk. red. per. S. Panchishina, K.: Osnovi, 2000. - 588 s.
 14. Makkonnell, Kempbell R. Analitichna ekonomIya. Printsipi,problemi I polItika. Ch.1. MakroekonomIka : Per. z angl. / Kempbell R. Makkonnell, StenlI L. Bryu. - LvIv : ProsvIta, 1997. - 672 s.
 15. Semyuelson P.A., Nordgauz V.D. MIkroekonomIka. Per. z angl. Nauk. red. per. S. Panchishina, - K.: Osnovi, 1998. - 676 s.
Читати статтю: 7.pdf