ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.162:336.131
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Трансформація фінансового менеджменту аграрних підприємств в умовах сучасних викликів / Давиденко Н.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 63

Метою статті є аналіз стану управління бізнес-процесами у системі фінансового менеджменту та розробка пропозицій щодо удосконалення формування бізнес-моделі вітчизняних аграрних підприємств. У процесі дослідження використано методи кластерного аналізу й експертних оцінок для виокремлення стратегічних груп міжнародного ринку за бізнес-моделлю аграрного підприємства. Як елемент новизни визначено розроблену бізнес-модель, яку можна застосовувати в аграрних підприємствах, що уможливить планувати повний цикл діяльності підприємства - від створення базового плану та підбору оптимальної технології вирощування до управління окремими виробничими підрозділами. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що бізнес-моделювання організовує й координує систему фінансового менеджменту підприємства, забезпечує розробку програми дій від початку до завершення. Табл.: 4. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: фінансовий менеджмент, управління, бізнес-модель, планування, бізнес, моделювання

Список використаних джерел

 1. Астраханцева І.А. Фінансове моделювання вартості підприємстві в невизначених економічних умовах / І.А. Астраханцева // Фундаментальні дослідження. - 2011. - №4. - С. 154-160.
 2. Арапетян А. Уроки бізнес-моделювання на прикладі ВАТ "Кредобанк" [Електронний ресурс] / А. Арапетян. - Режим доступу: http://lvbs.com.ua/uploads/resource/bm-kredobank.pdf.
 3. Бжуска Я. Інноваційні моделі бізнесу / Я. Бжуска // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2012. - № 628. - С. 29-35.
 4. Ґудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: монографія / О.Є. Ґудзь. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 578 с.
 5. Маркова В. Д. Бизнес-модель: сущность и инновационная составляющая / В.Д. Маркова // Проблемы современной экономики. - 2010. - № 2. - С. 38-42.
 6. Фінансовий менеджмент: підручник ; під кер. А.М. Поддерьогина. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 c.
 7. Сакацкий В.А. Инновационная бизнес-модель как фактор достижения конкурентных преимуществ фирмы / В.А. Сакацкий, Е.А. Курепина // Управленческое консультирование. - 2010. - № 3. - С.133-145.
 8. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія / П.А. Стецюк. - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. - 370 с.
 9. Стрекалова Н.Д. Концепция бизнес-модели: методология системного анализа / Н.Д. Стрекалова // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. - 2010. - № 92. - С. 96.
 10. Хэмел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня ; пер. с англ. / Г. Хэмел, К. Прахалад. - М. : Олимп-Бизнес, 2012. - 288 с.
 11. Afuah A. Internet business models and strategies / A. Afuah, C. Tucci. - Boston : McGraw Hill, 2013. - 384 р.
 12. Keidel R.W. The Geometry of Strategy. Concepts for Strategic Management / R.W. Keidel. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. - P. 67-69.
 13. Van Mierlo Barbara, Regeer Barbara et al. Reflexive Monitoring in Action. A guide for monitoring system innovation projects // Tessera Translation BV. Wageningen, Netherlands, 2010. 104 р.
Читати статтю: 9.pdf