ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.22 : 631.16
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві / Тулуш Л.Д. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 69

Метою статті є опрацювання методологічних засад функціонування універсального акцизу в сільському господарстві в умовах реформування спеціальних режимів оподаткування поставок сільгосппродукції. Визначено, що специфічність податкового інструментарію для аграрної галузі в Україні зумовлюється комплексом причин, основними з яких слід визнати відсутність дієвих механізмів державної підтримки сільгосптоваровиробників за рахунок інших фінансових інструментів та низьку ефективність податкового адміністрування у сільському господарстві. Відзначено позитивну роль, яку відіграли спеціальні режими оподаткування у розвитку аграрної галузі. Водночас охарактеризовано наявні суперечності, притаманні спецрежиму справляння ПДВ в аграрній галузі, які визначають необхідність реформування його механізму. Доведено, що застосування спецрежиму справляння ПДВ позбавило державу можливості впливати на формування раціональної структури сільського господарства, внаслідок чого не вдалося забезпечити стримування негативних тенденцій, що спостерігались із розвитком тваринницької галузі в Україні. Визначено, що діючий податковий механізм фактично стимулює сільгосппідприємства до вибору рентабельніших видів діяльності, позбавляючись низькомаржинальних. Опрацьовано напрями реформування спецрежиму справляння ПДВ для сільгосппідприємств, визначено вплив змін у податковому механізмі на окремих учасників економічних відносин у галузі - сільгосппідприємства, особисті селянські господарства, державу в частині економічних та бюджетних інтересів, а також інтересів споживачів і місцевих громад. Запропоновано модель для оцінки фіскальних наслідків зміни порядку оподаткування поставок сільськогосподарської продукції, яка дає змогу спрогнозувати зміну чистих податкових надходжень з урахуванням частки доданої вартості у ціні сільгосппродукції та відношення експортних поставок до виробництва окремих видів сільгосппродукції у сільгосппідприємствах. Обґрунтовано доцільність диференціації умов оподаткування для сільгосптоваровиробників із метою реалізації заходів податкового стимулювання розвитку лише пріоритетних напрямів діяльності та форм господарювання. Рекомендовано напрями реформування механізму справляння ПДВ ув’язувати зі стимулюванням формування багатоукладної економіки сільських територій та підвищенням рівня сільської зайнятості. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: податкова реформа, податковий механізм, система оподаткування, спеціальний податковий режим, податок на додану вартість, оподаткування сільськогосподарських підприємств, податкове стимулювання

Список використаних джерел

 1. Березовський В.В. Податкове регулювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / В.В. Березовський, Л.Д. Тулуш // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. - Серія: Фінанси і кредит. - 2008. - №2. - С. 23-28.
 2. Гончаренко ГА. Роль налоговых режимов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в достижении целей аграрной политики России / Г.А. Гончаренко // Вест. Московского гос. ун-та. - Серия 6: "Экономика". - 2010. - № 3. - С. 78-89.
 3. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року : наук. вид. / Ю.О. Лупенко, Л.Д.Тулуш. - К.: ІАЕ, 2013. - 38 с.
 4. Парнюк В. Регулююча функція податку на додану вартість / В. Парнюк // Економіка України. - 2007. - № 6. - С. 4-16.
 5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] : Закон України №71-VIII від 28.12.2014. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran2#n2.
 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації [Електронний ресурс] : проект Закону №3357 від 26.10.2015. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=56874.
 7. Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : проект Закону №3630 від 11.12.2015. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=57388.
 8. Прокопчук О.Т. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : моногр. / О.Т. Прокопчук, Л.Д. Тулуш. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 280 с.
 9. Рудая М.І. Адміністрування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва / М.І. Рудая, Л.Д. Тулуш // Світ фінансів: Наук. журнал Терноп. нац. екон. ун-ту. - 2011. - № 1. - С. 125-130.
 10. Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаро-виробників : стан та перспективи розвитку : наук. вид. / Н.В. Сеперович, Л.Д. Тулуш, В.І. Проніна. - Львів: НВФ «Українські технології», 2009. - 296 с.
 11. Сидорова Н.И. Специфика и функции НДС / Н.И. Сидорова // Финансы. - 2008. - № 2. - С. 36-40.
 12. Тулуш Л.Д. Моделі та механізми оподаткування поставок сільськогосподарської продукції / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 101-109.
 13. Тулуш Л.Д. Податкові пільги для АПК: скасувати не можна модернізувати / Л.Д. Тулуш. - Дзеркало тижня. - 2013. - №15. - С. 7.
 14. Тулуш Л.Д. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2015. - № 8. - С. 44-55.
 15. Bird R., Gendron P. The VAT in Developing and Transitional Countries. - Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - 278 р.
 16. Boehlje M., Carman H. Тax policy: implications for producers and the agricultural sector / M. Boehlje, H. Carman // American Journal of Agricultural Economics - 1982. - Vol. 64. - No 5. - рр. 1030-1038.
 17. Durst R., Monke J. Effects of federal tax policy on agriculture / R. Durst, J. Monke. - U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service Agricultural Economic.- Report № 800. - 2001. - 52 с.
 18. Ebrill L., Keen M., Bodin J.-Р., Summers V. The Modern VAT. - Іnternational Monetary Fund, Washington, D.С., 2001. - 223 р.
 19. Tait A.A. Value Added Tax / A.A. Tait. - Wash. : International Monetary Fund, 1988. - 228 р.
 20. Veen H.B. van der, Meulen H.A.B. van der, Bommel K.H.M., Doorneweert B. Exploring agricultural taxation in Europe // Report 2.07.06. - The Hague, LEI, 2007.
 21. Williamson J., Durst R., Farrigan, T. The potential impact of tax reform on farm businesses and rural households / J. Williamson, R. Durst, T. Farrigan // U.S. Department of Agriculture, Research Economic Service - Economic Information Bulletin № 107. - February 2013. - 32 р.
Читати статтю: 10.pdf