ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:339.187.6:338.434
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільських територій / Лазутіна Л.О. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 91

Мета статті полягає в окресленні складових концепції формування фінансового забезпечення сільських територій. Для цього здійснено систематизацію та обґрунтування складових державної політики фінансового забезпечення соціальної сфери села, його нормативного супроводу у найбільш вагомих напрямах, аналіз виконання раніше прийнятих програм і нових законодавчих ініціатив. Методика проведення дослідження включає такі методи: аналізу, абстрактно-логічний для визначення меж концепції, порівняння та зіставлення з метою оцінки фактичних даних фінансування за окремі періоди й роки, графічний - для наочного відображення зміни в часі показників досліджуваного аспекту проблеми. Концепцію розглянуто як систему теоретичних поглядів, об’єднаних науковою ідеєю, провідний задум, котрий визначає стратегію дій уряду у здійсненні планів, програм і реформ фінансового забезпечення сільських територій. Проаналізовано рівень забезпечення сільських населених пунктів об’єктами соціальної інфраструктури відповідно до потреби, структуру загальних доходів сільських домогосподарств для оцінки стану сільських територій як вихідних даних для подальшої стратегії розвитку. Як елемент новизни позиціоновано напрями концепції, які визначені на основі зарубіжного досвіду країн зі схожою проблематикою розвитку сільських територій. Окрім того, здійснено аналіз нової Концепції розвитку сільських територій (2015 р.) та обгрунтувано підходи до напрямів державної політики підтримки сільських територій; проведено розрахунок потреби ресурсів для фінансового забезпечення функціонування й розвитку сільських територій. Запропоновано удосконалення форм організації місцевого самоврядування з урахуванням цілей і завдань сталого розвитку сільських територій на підставі аналізу нормативних документів, у тому числі зарубіжних. Проаналізовано практику окремих областей щодо розширення джерел фінансування розвитку сільських територій, яку відіграють міжнародні фонди. Зроблено висновки щодо основ державної бюджетної політики підтримки сільських територій, якими є орієнтація на соціальні аспекти їхнього розвитку, у центрі яких знаходяться проблеми сільських жителів, що передбачає врахування всіх факторів та умов проживання - соціальні, економічні, культурно-освітні й природоохоронні. Подальшими напрямами досліджень з цієї проблеми є аналіз чинного законодавства щодо підтримки аграрної сфери та опрацювання напрямів його гармонізації з європейським і світовим досвідом. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: концепція, соціальна сфера, сільські території, фінансове забезпечення, державна підтримка

Список використаних джерел

 1. Аналітична записка "Щодо проблем розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів". Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1132/.
 2. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року : затверджена Постановою КМУ №1158 від 19 верес. 2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua/page /?5082.
 3. Зінчук Т.О. Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільського розвитку / Зінчук Т.О., Котенко Н.М. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/vipusk-3-2015/337-zinchuk-t-o-kotenko-n-m-kontseptualni-zasadi-formuvannya-finansovogo-zabezpechennya-silskogo-rozvitku.
 4. Комарова І. В. Державна підтримка розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/sekcija_section_3_2015_06_4_5/derzhavna_pidtrimka_rozvitku_ silskik h_teritorij/99-1-0-1440.
 5. Концепція розвитку АПК: декларування намірів чи заходи для реальних змін? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://socportal.info/2015/10/22/kontseptsiya-rozvitku-apk-deklaruvannya-namiriv-chi-zahodi-dlya-real-nih-zmin.html.
 6. Концепція розвитку сільських територій. Розпорядження КМУ від 23 вересня 2015 р. № 995-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248515797.
 7. Кошти Європейського Союзу - для розвитку сільських територій Волині [Електронний ресурс] / Сайт Волинської обласної державної адміністрації. - Режим доступу: http://voladm.gov.ua/koshti-yevropejskogo-soyuzu-dlya-rozvitku-silskix-teritorij-volini/.
 8. Малік М. Й. Концептуальні засади розвитку сільських територій / М.Й. Малік, В. А. Пулім [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/1 56.pdf
 9. Мацибора Т. В. Людський капітал як фактор інвестиційної привабливості / Т. В. Мацибора // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Фінанси і кредит. - 2013. - № 1. - С. 96-100.
 10. Павленко Олексій. Уряд схвалив Концепцію розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/18534.
 11. Оріхівщина бере участь в Проекті ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://orda.gov.ua/Orihivschina_priymae_uchast_v_Proekti_ESPROON.html.
 12. Радченко О.Д. Формування державної політики бюджетної підтримки сільських територій /О.Д. Радченко// Вісник Львівської комерційної академії. - 2012. - Вип. №3. - С. 164-168.
 13. Розвиток сільських територій України / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, О.Г. Булавка; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова, О.Г. Булавки. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 130 с.
 14. Статегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу: mcx.ru/documents/file_document/v7_show/30502.77.htm.
 15. Сторонянська І. З. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Фінанси України. - 2014. - № 10. - С. 97-108.
 16. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року [Текст] / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. М. Заяць [та ін.] ; ред. М. Й. Малік ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К.: ННЦ "ІАЕ" , 2013. - 50 с.
 17. Тулуш Л.Д. Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні /Л.Д.Тулуш // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 39.
 18. Чи буде використано шанс на запровадження в Україні європейських засад сільського розвитку? /О.Бородіна, І. Прокопа [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/chi-bude-vikoristano-shans-na-zaprovadzhennya-v-ukrayini-yevropeyskih-zasad-silskogo-rozvitku-_.html.
 19. State Budget 2015-16 http://www.dtf.vic.gov.au/State-Budget/2015-16-State-Budget.
 20. Agriculture and Rural Development budget http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/budget/index_en.htm.
 21. Engel J. F. Promotional strategy: managing the marketing communications process / J.F.Engel, M.R.Warshaw, T.C. Kinnear - Chicago, London: Irwin, 1994. - 624 p.
 22. Rural Development in the European Union : statistical and economic information / Report 2014. European Commission. - 2015 http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm.
Читати статтю: 13.pdf