ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432.[663/664]
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методологічний підхід щодо реалізації стратегії інноваційного бізнесу / Коваленко О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 99

Метою статті є визначення стратегічних орієнтирів, розроблення архітектури і бізнес-моделі інноваційного бізнесу в харчовій промисловості України в умовах кризи. Ядром інноваційної системи харчової промисловості є інноваційний бізнес. Перспективний розвиток таких підприємств та ринків збуту їхньої продукції потребує удосконалення методологічних підходів щодо реалізації стратегії розвитку інноваційного бізнесу. На прикладі останнього, побудованого на основі впровадження технології сушіння рідкої пивної дробини (відходу пивоваріння), розроблено архітектуру і бізнес-модель підприємства. Архітектура стратегії інноваційного бізнесу відображає послідовність його побудови. Досліджений сценарій відрізняється від класичних схем зміною порядку виконання організаційних процедур, до яких вдаються підприємці з метою прискорення виведення інноваційної продукції на ринок. У дослідному підприємстві інноватор адаптував стратегію бізнесу, ризикуючи при цьому втратою права на інтелектуальну власність винайденої ним технології. Сполучною ланкою між інновацією, бізнес-планом і стратегією підприємства є бізнес-модель. Вона об'єднує усі частини бізнес-плану (технічну, соціальну й економічну), забезпечуючи реалізацію основного змісту самого бізнесу - множини відносин між учасниками команди однодумців з метою одержання прибутку, розвитку підприємства, задоволення соціальних потреб споживачів. Дотримання вдало розробленої бізнес-моделі та виведення на ринок інновації може зробити її підривною для нішевих ринків аналогічної продукції. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: стратегія, бізнес, інновації, бізнес-модель, архітектура стратегії бізнесу

Список використаних джерел

 1. Борщевський П.П. Доктринальні засади розвитку харчової промисловості України на тривалу перспективу / П.П. Борщевський // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. - К. : ІАЕ УААН. - 2002. - С. 335-345.
 2. Економіка виробництва молока і молочної продукції / П.Т.Саблук, В.І.Бойко, Т.Л. Мостенська та ін. ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». - К., 2005. - 338 с.
 3. Патент на корисну модель №99124. Екологічний енергозберігаючий спосіб сушіння рідкої пивної дробини / Державна служба інтелектуальної власності України. Реєстр патентів України на корисні моделі 25.05.2015.
 4. Пріоритети інноваційного розвитку АПК України: наукова доповідь / А.Е. Юзефович, Д.Ф. Крисанов. - К. : ОІЕ НАНУ, 2005. - 55 с.
 5. Сичевський М.П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України / За ред. С.І. Дорогунцова ; НАН України. Рада по вивч. продуктив. сил України. - К. : Наук. світ, 2004. - 374 с.
 6. Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року / [Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, Л.В. Страшинська, E.І. Шелудько] ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 2004. - 211 с.
 7. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук ; За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. - К., 2002. - 59 с.
 8. Урядовий кур’єр від 15.01.2015 - № 6. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 9. Business Strategy Formulation: Theory, Process, and the Intellectual Revolution (Oct 30, 1999). - [Online], available at: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/BUSINESS%20Business%20strategy%20formulation%20Theory, %20Process,%20and%20the%20Intellectual%20Revolution.pdf
 10. Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke and Joel West, eds., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press (2006). - [Online], available at: http://www.emotools.com/static/upload/files/Openinnovationparadigm.pdf
 11. Christensen, Clayton M. (1997), The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail, Boston, Harvard Business School Press. - 225 р.
 12. Christensen, Clayton M.; Raynor, Michael E. (2003), The innovator’s solution: creating and sustaining successful growth, Boston, Massachusetts, USA: Harvard Business School Press. - 290 р.
 13. Christensen, Clayton M.; Horn, Michael (2008), Disrupting class: how disruptive innovation will change the way the world learns, New York, New York, USA: McGraw-Hill. - 190 р.
 14. Richard Foster and Sarah Kaplan, Creative Destruction: Why companies that the built to last underperform the market - and how to successfully transform them (New York: Doubleday 2001), р. 14.
Читати статтю: 14.pdf