ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.343.37:314.18
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 66

Людське відтворення - найголовніша турбота суспільства. При цьому на соціальний виклик заслуговують сільські жінки, їхня селянська роль та активність, пріоритетність вивчення їх природного потенціалу в суспільному виробництві. Життєдіяльність сільської жінки характеризується соціальним середовищем і тими суспільними відносинами, які йому властиві. Сама соціальність визначає як матеріальний, так і психологічний характер жінки, яка проживає в селі, адже її визначна й соціально-значуща участь зв’язана з материнством і вихованням нової людини. Тому створення належних умов для демовідтворювальних процесів у сільській місцевості є одним із основних завдань відродження села. Табл.: 3. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: сільська сім’я, соціально-психологічний фактор, демографічний ідеал сім’ї, психологічний характер, жінка-селянка, життєва позиція, соціальний захист

Список використаних джерел

 1. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист / Е. Лібанова, О. Палій. - К.: Основа, 2004. - 492 с.
 2. Якуба К.І. Жінки в трудовому потенціалі села: [монографія] / К.І. Якуба - К.: Аграр. наука, 1998. - 280 с.
 3. Якуба К.І. Проблеми демографічного розвитку українського села: наук.доп. / К.І. Якуба, П.Т. Саблук. - К.: Інститут аграрної економіки, 2001. - 44 с.
 4. Стешенко В.С. О некоторых направлениях демографической политики в сфере рождаемости / В.С. Стешенко // Демографические исследования. - 1990. - Вып. 14.
 5. Купалова Г.І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України (теоретичні та прикладні проблеми) / Г.І. Купалова. - К.: Інститут аграрної економіки, 1995.
 6. Харчев А.Г. Профессиональная работа женщин и семья (социологические исследования) / А.Г. Харчев, С.И. Голод. - Л., 1971.
 7. Бугуцький О.А. Мотивація праці та формування ринку робочої сили / О.А. Бугуцький. - К.: Урожай, 1993.
 8. Волков А.Г. Семья - объект демографии / А.Г. Волков. - М. : Мысль, 1986.
 9. Орлатий М.К. Розвиток галузей соціально-побутового призначення в сільській місцевості / М.К. Орлатий. - К.: Вид-во УАДУ, 2003.
 10. Браун-Галковська М. Домашня психологія / М. Браун-Галковська. -Львів: Свічадо, 2000.
 11. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика; моногр. - Одесса: Астропринт, 2015.
 12. Українське село: проблеми і перспективи / [Шепотько Л.О., Прокопа І.В., Крисанов Д.Ф. та ін.] - К.: Урожай, 1991.
 13. Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади; за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ УААН, 2000.
 14. Rusnak A. Principles and objectives of sustainable development of zural areas / A. Rusnak // матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [Ukraine-Bulgaria-Europen Union: contemporary state and perspectives], (м. Варна, 18-23 вересня 2013 р.) - Варна-Херсон: Наука і економіка, 2013. - С. 20-24.
 15. A comparative study of typologies for rural areas in Europe [Електронний ресурс] http://www-sre.wu-wien.as.at.
 16. Населення України за 2014 рік. Демограф. щорічник. - К.: Державна служба статистики України, 2015. - 118 с.
Читати статтю: 9.pdf