ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.522.4.004
Економіка агропромислового виробництва

Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери / Ільчук М.М., Нікітченко С.О., Перегуда Є.Ф. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 13

Стаття присвячена поглибленню теоретичних і методичних засад диверсифікації діяльності підприємницьких структур аграрної сфери. Розкрито сутність диверсифікації підприємств та методичні підходи щодо визначення ефективності стратегії диверсифікації. Запропоновано доповнити традиційний підхід оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства коефіцієнтом диверсифікаційної стратегії. Проведено аналіз діяльності аграрних підприємств досліджуваного регіону та їх розвиток в умовах реалізації стратегії диверсифікації. На основі економіко-математичної моделі оптимізовано виробничу структуру сільськогосподарських підприємств за умов диверсифікації виробничої діяльності через поєднання тваринницької й рослинницької галузей для досягнення максимальної ефективності: економічної, соціальної, екологічної. Обґрунтовано напрями подальшого удосконалення економічного розвитку аграрних формувань через розвиток агротуризму. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: диверсифікація, підприємницькі структури, виробництво, ресурсне забезпечення, моделювання

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, аналіз: [моногр.] / В. Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2005. - 292 с.
  2. Добрянська Н. А. Управління діяльністю диверсифікованих корпоративних об’єднань продовольчої сфери : моногр. / Н. А. Добрянська. - Херсон: Грінь Д.С., 2013. - 370 с.
  3. Зіновчук В.В. Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогосподарських товаровиробників [Електронний ресурс] / В.В. Зіновчук, В. І. Ткачук. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-BIN/IRBIS_NBUV/CGIIRBIS_64.EXE?C21COM __17.PDF.
  4. Кузубов М. В. Моделювання економічних і еколого-економічних процесів : [моногр.] / М. В. Кузубов. - К. : КСУ, 2010. - 170 с.
  5. Портер М. Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів; пер. з англ. / М. Е. Портер. - К. : Основи 2003. - 392 с.
  6. Статистичний щорічник Київської області за 2013 рік : стат. зб. - К.: Держслужба статистики України, 2014. - 534 с.
  7. Ткачук В. І. Диверсифікація аграрного підприємства : моногр. / В. І. Ткачук. - Житомир : ЖНАЕУ, 2011. - 268 с.
  8. Ansoff I. Strategic Management Classic Edition / I. Ansoff. - Great Britain, 2007.
  9. Chandler A. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism / A. Chandler. - Germany, 1990.
  10. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / [Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко, М.Й. Малік та ін.]; за ред. М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 50 с.
Читати статтю: 2.pdf