ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.8:332.155(477.41)
Економіка агропромислового виробництва

Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві / Ходаківська О.В., Корчинська С.Г. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 21

Мета статті - дослідити сучасний стан застосування органічних і мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах Київської області, виявити існуючі проблеми, визначити причини, що їх зумовили, та запропонувати шляхи розв'язання з урахуванням регіональних особливостей. У статті проаналізовано сучасний стан внесення мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві Київської області, вказано на причини, що зумовили зменшення обсягів їх внесення. Розглянуто динаміку цін на мінеральні добрива та запропоновано шляхи підвищення економічної ефективності їх застосування, зокрема, збільшення обсягів внесення рідких азотних добрив (вартість одиниці азоту в рідких азотних добривах в 1,2-1,5 раза менша, ніж в аміачній селітрі). Обґрунтовано залучення альтернативних джерел поповнення органіки за рахунок заорювання пожнивно-кореневих залишків і соломи. Відзначено доцільність сумісного використання сидератів у поєднанні з соломою. Показана економічна ефективність використання соломи як добрива при вирощуванні різних сільськогосподарських культур. Табл.: 6. Рис.: 6. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: мінеральні й органічні добрива, економічна ефективність, солома, сидерація, родючість ґрунтів

Список використаних джерел

 1. Борщевський П.П. Підвищення ефективності використання. відтворення і охорони земельних ресурсів регіону / П.П. Борщевський, М.О.Чернюк, П.І.Коренюк та ін. - К.: Аграрна наука, 1998. - 240 с.
 2. Бульо В.С. Сидерати і солома як фактори збереження родючості ґрунту / В.С. Бульо, В.В. Сорочинський // Землеробство ХХІ століття - проблеми та шляхи вирішення: Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. (Київ, Чабани,8-10 черв.1999 р.). - К.,1999. - С. 36-37.
 3. Горлачук В.В. Землекористування на межі тисячоліть: моногр. / В.В. Горлачук. - Львів: НВФ “Українські технології”, 2001. - 130 с.
 4. Голян В.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / В.А. Голян., А.І. Крисак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1. - С. 117-124.
 5. Корчинська О.А. Організаційно-економічне регулювання розширеного відтворення родючості ґрунтів: моногр. / О.А. Корчинська. - К.: ННЦ ІАЕ, 2015. - 360 с.
 6. Мазур Г.А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів / Г.А. Мазур : за наук. ред. В.Ф. Сайка. - К.: Аграрна наука, 2008. - 306 с.
 7. Стан родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства; за ред. акад. УААН В.В. Медведєва, д-ра с.-г. наук М.В.Лісового. - Х.: “Штріх”, 2001. - 100 с.
 8. Мосіюк П.О. Добрива і економіка сільськогосподарського виробництва / П.О. Мосіюк. - К.: Урожай,1974. - 272 с.
 9. Москаленко А.М. Економічне обґрунтування екологічно безпечної стратегії застосування мінеральних добрив / А.М. Москаленко, В.В. Волкогон // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 9. - С. 286-293 (англ. мовою).
 10. Сайко В.Ф. Вибрані наукові праці / В.Ф.Сайко. - К.: Аграрна наука, 2011. - 444 с.
 11. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України. - 2012. - 258 с.
 12. Сільське господарство України за 2011 рік: стат. зб. /Державна служба статистики України. - К.: Консультант, 2012. - 386 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: htth://www.ukrstat.gov.ua.
 13. Структура, динаміка та розподіл земельного фонду України (за станом на 01.01.2012р.) / Державне агентство земельних ресурсів України. - К., 2012. - 110 с.
 14. Millar C.E. Soil Fertility/ Millar C.E. - New York.: John Wiley,1955. - 436 p.
 15. Zhou Wei. Agriculture Research / Zhou Wei.Li Jiyuan.E. - 1998: 1:77.
 16. Wortman C. Managemtnt Strategies to Reduce the Rate of Soil Acidification./ Wortmann C., M.Mamo, end C.Shapiro. - 2009. NebGuide G1503. University of Nebraska Extersion, Lincoln, N.E.
Читати статтю: 3.pdf