ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636.085:33.012:636
Економіка агропромислового виробництва

Кормовиробництво як основний чинник ефективного розвитку галузі скотарства / Степасюк Л.М., Лопанчук А.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 28

У статті досліджено сучасний стан і рівень розвитку кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах Полісся. Виявлено основні фактори, що впливають на його рівень. Оскільки кормовиробництво тісно пов’язане з використанням земельних ресурсів у вигляді кормових угідь, досліджено їх сучасний стан та співвідношення із кількістю поголів’я тварин. Аналізуючи витрати кормів за видами для годівлі корів і молодняку великої рогатої худоби в усіх областях поліської зони встановлено, які саме корми мають найбільшу питому вагу у структурі кормів. На основі групувань проаналізовано вплив рівня витрат кормів на економічну ефективність виробництва молока й приросту ВРХ у підприємствах Полісся. Запропоновано практичні рекомендації щодо ефективного розвитку галузі скотарства створенням міцної кормової бази. Табл.: 5. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: кормова база, кормовиробництво, продукція скотарства, годівля худоби, корми, витрати кормів, економічна ефективність

Список використаних джерел

 1. Азізов С. П. Організація ефективного кормовиробництва - основа розвитку тваринництва / С.П. Азізов, Б.М. Батов ; за ред. С.П. Азізова. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2002. - 194 с.
 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. / В. Г. Андрійчук. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К. : КНЕУ, 2002. - 624 с.
 3. Германенко О. М. Перспективи ринку м’яса великої рогатої худоби / О.М. Германенко, М.В. Зось-Кіор // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 207: У 5т. - Т. III. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - С. 825-831.
 4. Грубі корми [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vseslova.com.ua/word/%D0%93%D1%80%D1% 83%D0%B1%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-27967u.
 5. Державна служба статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 6. Економіка виробництва кормів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/1911052236297/ekonomika/ekonomika_virobnitstva_kormiv.
 7. Кандиба В. М. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: [моногр.]; за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. - Ж., 2012. - 860 с.
 8. Кіщак І. Т. Організація, економіка та технологія екологічно безпечного кормовиробництва : [моногр.] / І.Т. Кіщак, О.К. Бітлян, І.В. Наконечний. - Миколаїв : [МНУ], 2011. - 272 с.
 9. Кормовиробництво як фактороутворюючий елемент розвитку галузі скотарства [Електрогий ресурс]. - Режим доступу: http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/53-conferencia-11-10-2012/339-2012-10-11-21-11-52.html.
 10. Кормовиробництво. Концентровані корми [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua /pdf/posibnuku/246/21.pdf.
 11. Місюк М. В. Зростання ефективності кормовиробництва на інноваційних засадах / М.В. Місюк // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 81-87.
 12. Повноцінна годівля - запорука високої продуктивності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://propozitsiya.com/?page=146&itemid=3326.
 13. Проваторов Г. В. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / [Проваторов Г.В., Ладика В.І., Бондарчук Л.В., Опара В.О. ; за заг. ред. В.О. Проваторова]. - 2-ге вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2009. - 490 с.
 14. Misbahu Bashir. The problem of livestock production is feeding / Bashir Misbahu / http://www.dailytrust.info: 12 September 2013.
 15. Sleeter Bull. The Principles of Feeding Farm Animals / Bull Sleeter. - California: Macmillan, 2010. - 432 p.
 16. Paul C. Feeds and feed production / C. Paul. - Oxford: Blackwell Publishing, 2003. - 210 p.
 17. Feed planning for cattle and sheep/ https:// www. nutrientmanagement.org/assets/12028
 18. Forages for Beef Cattle / http: // www.uky.edu/Ag/ AnimalSciences/ extension/ pubpdfs/kybeefbook02.pdf
 19. World feed panorama / WattAgNet (2009-01-05)/http://www.wattagnet.com.
Читати статтю: 4.pdf