ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.11 : 64.013.24
Економіка агропромислового виробництва

Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини / Кропивко М.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 38

Розглянуто взаємозв’язок діяльності господарств населення з потребами людини, причинно-наслідковий характер задоволення потреб людини веденням господарської діяльності, а також ролі господарств населення у забезпеченні функціонування домогосподарства. На основі систематизації положень теорії соціальної психології й управління з використанням секторального підходу для виділення певних складових із цілісної системи визначено п’ять основних секторів функціонування домогосподарств населення, а саме: підприємницький, побутовий, господарчий, соціокультурний та інтелектуальний. Доведено необхідність трактування поняття «господарство населення» як частини домогосподарства, в якій на основі одержаних ефектів в інших секторах забезпечується як виробництво сільськогосподарської продукції для власних потреб та продажу її на місцевих ринках збуту, так і реалізуються послуги, пов’язані із забезпеченням потреб членів інших домогосподарств. При цьому господарства населення не лише виробляють сільськогосподарську продукцію, а й надають інші супутні послуги, які необхідні для життєдіяльності людини у сучасних соціально-економічних умовах. Рис.: 2. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: господарства населення, домогосподарства, валове виробництво, сільськогосподарська продукція, соціальна психологія

Список використаних джерел

 1. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)». - К.: Державна служба статистики України. - Ч. 1, 2015 - 380 с.
 2. Статистичний щорічник «України за 1999 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2000. - 624 с.
 3. Закон України «Про фермерське господарство». - К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45.
 4. Статистичний щорічник «України за 2000 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2001. - 600 с.
 5. Статистичний щорічник «України за 2003 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2004. - 615 с.
 6. Статистичний щорічник «України за 2005 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2006. - 624 с.
 7. Прокопа І.В. Господарства населення в аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. - К.: Ін-т екон. та прогнозування НААН України, 2011. - 240 с.
 8. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистим селянським господарством - витрати, ціни, ефективність: моногр. / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 300 с.
 9. Лісовий A.B. Мікроекономіка. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/21770-21-ponyattya-potrebi-vidi-potreb-ekonomchn-blaga.html.
 10. Комарницький І.Ф. Економічна теорія. Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buklib.net/books/33779.
 11. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 109/95/157 від 17.05.2000 р. «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00
 12. Збарський В.К. Тенденції розвитку особистих селянських господарств / В.К. Збарський, П.К.Канінський // АгроІнКом. Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. - 2008 - №5-6. - С. 56-62.
 13. Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України / М.Й. Малік // Економіка АПК - 2014. - № 7. - (237). - 188 с.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України № 310 від 1 березня 1999 р. «Про затвердження Положення про визначення вартості непродовольчих товарів і послуг та вартості утримання житла при формуванні межі малозабезпеченості» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/310-99-D0%BF/conv/print1456316851684065.
 15. Корсак К.В. Основи сучасної екології: навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік - К.: МАУП, 2004. - 340 с.
 16. Кулініч І.О. Психологія управління : навч. посіб. / І. О. Кулініч - К. : Знання, 2008. - 292 с.
 17. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.
 18. Карамушка Л.Н. Психология управления: учеб. пособ. / Л.Н. Карамушка. - К. : Миллениум, 2003. - 344 с.
 19. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.]; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 452 с.
 20. Шульський М.Г. Особисті господарства населення: стан, можливості і перспективи. моногр. / М.Г. Шульський. - Л. : «Край», 2003. - 280 с.
 21. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК - 2005. - № 3. - С. 3-10.
 22. Власова О.І. Соціальна психологія організацій та управління: підручник / О.І.Власова, Ю.В. Никоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с.
 23. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: Академвидав, 2003. - 446 с.
 24. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закладів: У 2 кн. Кн. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: Либiдь, 2004. - 564 с.
 25. Организационная психология: под ред. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. - СПб. : Питер, 2000. - 512 с.
 26. Drucker P.F. Post-Capitalist Society / Peter Ferdinand Drucker. - New-York : Harper Busines, 1993. - 232 p.
 27. Agricultural Innovation in Family Farming [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/ais-ff/en/
Читати статтю: 6.pdf