ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.34
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій / Залізко В.Д., Мартиненков В.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 66

Систематизовано основні наукові підходи до визначення таких понять, як «інноваційний розвиток», «сільська територія» та «економіка сільської території», наведено їх науково-аналітичну оцінку, яка уможливила виокремити базові теоретико-методологічні засади, необхідні для розуміння сутності інноваційного розвитку економіки сільських територій як важливої ознаки утворення постіндустріального суспільства в Україні. Проведений комплексний аналіз наслідків від запровадження інновацій у сільськогосподарському виробництві дав змогу спрогнозувати, що для виробництва багатьох видів сільгосппродукції залучатиметься мінімум людських ресурсів, а також визначити перелік професій, які у зв’язку з розвитком адитивного виробництва в інформаційному суспільстві будуть оптимізовані. Авторами обґрунтовано, що найперспективнішим напрямом працевлаштування сільського населення, за умови інноваційного розвитку економіки сільських територій, буде несільськогосподарський сектор, ядро якого утворюватимуть рекреаційно-аграрно-туристичні та сімейні фермерські господарства, а також мережа аутсорсингових послуг в освітній, інформаційній, комунікаційній і технологічній сферах. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: сільська територія, інноваційний розвиток, економіка сільських територій, адитивне виробництво, інформаційне суспільство

Список використаних джерел

 1. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting / D. Bell. - N. Y., 1973. - 234 р
 2. Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій: моногр. / А. В. Лісовий. - К. : Дія, 2007. - 400 с.
 3. Павлов О. І. Сільський розвиток як результуюча функціонування сільських територій та аграрної сфери / О. І. Павлов // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 77-82.
 4. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І. Прокопа // Економіка України. - 2007. - № 6. - С. 50-59.
 5. Славов В. П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій / В. П. Славов, О. В. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2007. - № 9. - С. 68-71.
 6. Талавиря М. П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій: дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М. П. Талавиря ; Національний університет біоресурів та природокористування України. - К., 2011. - 458 с.
 7. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 51-58.
 8. Булавка О. Г. Суцільна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій / О. Г. Булавка // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 77.
 9. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П.Т., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 482 с.
 10. Vasilevska L. Rural development and regional policy - conceptual framework [Electronic resource] / L. Vasilevska. - Access mode : http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4605/2010/0354-46051003353V.pdf.
 11. Стегней Маріанна І. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / Маріанна І. Стегней // Аctual problems of economics. - 2014. № 1(151). - С. 297-303.
 12. Polishchuk Ya.P. Evolution of rural development in ukraine: european integration dimension / Ya. P. Polishchuk // Innovative Economy. - http://ie.at.ua/English_3_2014/Polishchuk_Ya.P-Evolution_of_rural_development_in_.pdf.
 13. Zinchuk T.O. (2010), The transformation of agro-centrism in politics of rural economy / T. O. Zinchuk // Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, № 2 (27), Vol. 2. - P. 3-12.
 14. Bamidele A.S. (1990), Universal concept of rural development problems: An analysis in Onajide M.O. et. al. - P. 3-25.
 15. Луньова В. А. Сутність інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Луньова. - 2002. - Режим доступу: http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_126 /26.pdf.
 16. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV [Електронний ресурс] / Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2002. - № 36. - 266 с. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
 17. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. № 995-р [Електронний ресурс] / Урядовий портал. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248515797.
 18. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386-р / Офіц. сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.
 19. Залізко В. Д. Сільські території України: стратегічні пріоритети розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки : [моногр.] / В. Д. Залізко ; Національний університет ДПС України. - Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2014. - 502 с.
 20. Прушківський В. Г. Теоретичні підходи до визначення сільських територій / В. Г. Прушківський, В. І. Колесников // Економіка та управління національним господарством ; Проблеми економіки. -2014. - № 4. - С. 127-132. - С. 130.
 21. Инновационное развитие экономики: сущность, стратегии, измерение : моногр. / ред.: Е. В. Сапир, под ред. Т. С. Блиновой. - Яросл. гос. ун-т. - Ярославль : ЯрГУ, 2009. - 276 с.
 22. Printing food naturally [Electronic resource] / Official Site. - Access mode : http://www.print2taste.de.
Читати статтю: 10.pdf